Jordbunn

Endre språk
Side Sist endret 04.12.2019
2 min read
Topics: ,
Vi er avhengige av jordbunnen for 90 prosent av all mat, alt fôr, alle fibre og alt brensel, og i jordbunnen finner vi råstoff til alt fra hagebruk til bygg- og anleggssektoren. Jordbunnen er helt avgjørende for økosystemenes helse: den renser og regulerer vannet, den er motor i næringssyklusene, og den er gen- og artsreservoar som bidrar til det biologiske mangfoldet. Den er et globalt karbonsluk og spiller en viktig rolle for å begrense klimaendringene og virkningene av dem. Ved å bevare spor fra fortiden er den dessuten en viktig del av vår kulturarv.

Imidlertid utsettes jordbunnen for vedvarende, ofte motstridende krav fra samfunnet. Dermed står jordens evne til å levere økosystemtjenester under press, både når det gjelder funksjonen som matprodusent, som reservoar for biodiversitet og som regulator for gasser, vann og næringsstoffer. Jordbunnen utsettes for forsegling, erosjon, tap av organisk materiale og forurensning i en grad som svekker dens motstandskraft og evne til å absorbere endringene den utsettes for.

I løpet av én generasjon kan jord bli en ikke-fornybar ressurs. For at vi skal kunne ha nytte av den også i framtiden, er vi som samfunn nødt til å forvalte den på en bærekraftig måte. Til tross for alle de aktiviteter som i siste instans er avhengige av jordbunnen, finnes det ikke noe eget EU-regelverk for jordbunnen. I motsetning til vann og luft har jordbunnen i dag bare et indirekte vern, eventuelt innenfor rammen av en sektorpolitikk, for eksempel innenfor landbruk og skogbruk, energi, vann, klimaendring, naturvern, avfall og kjemikalier. Mangelen på en helhetlig jordpolitikk på EU-plan gjenspeiler seg i mangelen på harmoniserte jorddata.

Likevel har det vært utvikling det siste tiåret. Politikk har blitt utformet, og innsatsen når det gjelder data, samordnes. Europakommisjonens temastrategi for jord fra 2006 vektlegger behovet for å sikre jordbunnens virkemåte, en grunnleggende forutsetning for en bærekraftig utvikling. I global sammenheng behandles jordrelaterte problemstillinger under det bredere temaet arealforringelse (som så langt har vært begrenset til tørrmarksområder) i FNs forørkningskonvensjon (UNCCD). I den senere tid er begrepet jordfunksjoner og tanken om vern av disse blitt nedfelt i konseptet “land-degradation-neutrality” i forbindelse med målene om bærekraftig utvikling vedtatt av FNs generalforsamling i 2015. Bærekraftsmålene inneholder også mål på jordkvalitet, jordforurensning og kjemikalie- og avfallshåndtering. Gjennomføringen av bærekraftsmålene kan bli et viktig verktøy for jordverntiltakene i Europa. Innsatsen for å harmonisere og standardisere jorddata til offentlig bruk går i takt med dette, både globalt og i Europa.

EEA produserer indikatorbaserte vurderinger om en rekke arealbruks- og jordrelaterte temaer under samleemnet arealbruks- og jordindikatorer (LSI-datasettet). LSI-datasettet inneholder indikatorer om arealbeslag, infiltrasjonsevne, håndtering av forurenset grunn, vanninnhold i jordbunnen, jorderosjon og organisk karbon i jord. Indikatorer om fragmentering og arealgjenvinning planlegges nå. Takket være jordobservasjonsprogrammet Copernicus blir flere av disse indikatorene regelmessig oppdatert. EEA offentliggjør også frittstående rapporter om spesifikke jordrelaterte emner, som effektiv bruk av jordressurser i urbaniserte områder, eller nærings- eller metallbelastning på jordbunnen.

EEA samarbeider med kolleger i Europakommisjonen (spesielt Det felles forskningssenter (JRC) og GD for miljø), Eionet-representanter fra de nasjonale emnesentrene for jord og arealbruk eller arealplanlegging og andre europeiske nettverk og eksperter. EEAs globale partnere er blant annet UNCCD-sekretariatet, FAOs Global Soil Partnership, Global Land Indicators Initiative (tilrettelagt av FNs bosettingsprogram (UN-Habitat)) og FNs miljøprogram.

Siden 1996 støttes EEA i dette arbeidet av de europeiske emnesentrene (ETC). På området jord er det Emnesenter for by-, areal- og jordsystemer (ETC/ULS), som kom i drift i 2014, som støtter EEA i dette arbeidet. I 2007 ble jorddataaktivitetene overført til Det europeiske jorddatasenter ved Det felles forskningssenter (JRC).

Relatert innhold

Relaterte indikatorer

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.
Progress in management of contaminated sites Local soil contamination in 2011 was estimated at 2.5 million potentially contaminated sites in the EEA-39, of which about 45 % have been identified to date. About one third of an estimated total of 342 000 contaminated sites in the EEA-39 have already been identified and about 15 % of these 342 000 sites have been remediated. However, there are substantial differences in the underlying site definitions and interpretations that are used in different countries.   Four management steps are defined for the management and control of local soil contamination, namely site identification (or preliminary studies), preliminary investigations, main site investigations, and implementation of risk reduction measures. Progress with each of these steps provides evidence that countries are identifying potentially contaminated sites, verifying if these sites are actually contaminated and implementing remediation measures where these are required. Some countries have defined targets for the different steps.   Thirty of the 39 countries surveyed maintain comprehensive inventories for contaminated sites: 24 countries have central national data inventories, while six countries, namely Belgium, Bosnia-Herzegovina, Germany, Greece, Italy and Sweden, manage their inventories at the regional level. Almost all of the inventories include information on polluting activities, potentially contaminated sites and contaminated sites.   Contaminated soil continues to be commonly managed using “traditional” techniques, e.g. excavation and off-site disposal, which accounts for about one third of management practices. In-situ and ex-situ remediation techniques for contaminated soil are applied more or less equally.   Overall, the production sectors contribute more to local soil contamination than the service sectors, while mining activities are important sources of soil contamination in some countries. In the production sector, metal industries are reported as most polluting whereas the textile, leather, wood and paper industries are minor contributors to local soil contamination. Gasoline stations are the most frequently reported sources of contamination for the service sector.   The relative importance of different contaminants is similar for both liquid and solid matrices. The most frequent contaminants are mineral oils and heavy metals. Generally, phenols and cyanides make a negligible overall contribution to total contamination.   On average, 42 % of the total expenditure on the management of contaminated sites comes from public budgets. Annual national expenditures for the management of contaminated sites are on average about EUR 10.7 per capita. This corresponds to an average of 0.041 % of the national GDP. Around 81 % of the annual national expenditures for the management of contaminated sites is spent on remediation measures, while only 15 % is spent on site investigations. It should be noted that all results derive from data provided by 27 (out of 39) countries that returned the questionnaire, and not all countries answered all questions.

Se også

Dokumenter handlinger
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss