следващ
предишен
елементи

Почва

Смяна на език
Страница Последна промяна 15-03-2023
1 min read
Topics:
Почвата осигурява 90 % от цялото производство на храни, фуражи, целулоза и горива, а също така представлява суровина за дейности, включващи от градинарството до сектора на строителството. Почвата има ключово значение за здравето на екосистемите: тя пречиства водата и регулира нейния кръговрат, задейства кръговрата на хранителните вещества и функционира като резервоар за гени и биологични видове, като по този начин осигурява биологичното разнообразие. Тя поглъща въглерода на глобално ниво и има важно значение за потенциалното забавяне на изменението на климата и неговите последствия. Освен това, като запазва следи от нашето минало, почвата е важен елемент от нашето културно наследство.

Същевременно обаче почвата е ресурс, който трябва да задоволява постоянни и често противоречиви потребности на обществото. Поради това капацитетът на почвата да осигурява екосистемни услуги (като обезпечава производството на храни и функционира като резервоар за биологичното разнообразие и регулатор на кръговрата на газовете, водата и хранителните вещества) е подложен на натиск. Наблюдаваните темпове на процесите на уплътняване, ерозия, намаляване на съдържанието на органични вещества и замърсяване на почвите водят до намаляване на устойчивостта на почвите и техния капацитет да устояват на промените, на които са изложени.

Във времевия мащаб на един човешки живот почвата може да се счита за невъзобновяем ресурс. Поради това обществото трябва да я управлява по устойчив начин, за да може да получава ползите, които тя носи. Въпреки широкия кръг дейности, които зависят от почвата, няма конкретно законодателство на ЕС, посветено на този ресурс. За разлика от водата и въздуха, до момента опазването на почвите е регулирано непряко или в рамките на секторни политики в областите на селското и горското стопанство, енергетиката, водите, изменението на климата, защитата на природата, отпадъците и химикалите. Липсата на съгласувана политика по отношение на почвата на равнище ЕС намира отражение и в недостатъчното наличие на хармонизирани данни за почвата.

Въпреки това през последните десет години е постигнат напредък за разработването на политики и за координирани усилия за събиране на данни. Тематичната стратегия на Европейската комисия за опазване на почвите от 2006 г. изтъква необходимостта от защита на функционирането на почвите като важен елемент от устойчивото развитие. На глобално равнище проблемите, свързани с почвата, се разглеждат в рамките на по-широкото понятие за влошаването на качеството на земите (което до момента обхваща областите в границите на сушата) от Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (UNCCD). През последните години целта за опазване на функциите на почвата беше включена в обхвата на понятието за неутралност по отношение на влошаването на качеството на земите, залегнало в Целите за устойчиво развитие (ЦУР), приети от Общото събрание на Организацията на обединените нации през 2015 г. ЦУР съдържат и цели по отношение на качеството и замърсяването на почвата, и управлението на химикалите и отпадъците. Изпълнението на ЦУР може да бъде важен движещ фактор за мерки за опазване на почвите в Европа. В ход са и съответни дейности за стандартизиране и хармонизиране на информацията за почвите, предназначена за обществена употреба, както на глобално, така и на европейското равнище.

ЕАОС изготвя основани на показатели оценки по редица теми, свързани със земеползването и почвата, в рамките на тематичния клъстер от показатели за земеползването и почвата. Наборът от показатели за земеползването и почвата включва показатели относно усвояването на земи, непропускливостта на почвите, управлението на замърсените зони, влажността на почвата, ерозията на почвите и органичния въглерод в почвите. Планира се изготвяне и на показатели за фрагментирането и възстановяването на земи. Услугите за наблюдение на земята в рамките на програма „Коперник“ улесняват периодичното актуализиране на някои от тези показатели. Наред с това ЕАОС публикува извънредни оценки на конкретни теми, свързани с почвата, ефективното използване на почвата като ресурс в урбанизираните райони или свързаното с почвата натоварване на околната среда с хранителни вещества и метали.

По тази тема ЕАОС осъществява сътрудничество с колеги от Европейската комисия (и по-специално от Съвместния изследователски център (JRC) и генерална дирекция „Околна среда“), представители на мрежата Eionet от Националния референтен център за използване на почвата и земята и за пространствено планиране или други европейски мрежи и експерти. Партньорите на глобално равнище включват: секретариата на UNCCD, Глобалното партньорство за почвите, Инициативата за глобален показател за земята (подпомагана от програмата „Хабитат“ на ООН) и Програмата на ООН за околната среда.

Работата на ЕАОС в тази тематична област се подпомага от съответните европейски тематични центрове (ЕТЦ) от 1996 г. насам; ЕТЦ за системи, свързани с градското устройство, почвите и земята (ETC/ULS), който функционира от 2014 г., понастоящем подпомага работата на ЕАОС по темата за почвите. През 2007 г. дейностите по събиране на данни за почвите бяха прехвърлени към Европейския център за данни за почвите към JRC.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Действия към документ