seuraava
edellinen
kohdat

Maaperä

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 15.03.2023
2 min read
Topics:
Maaperässä tapahtuu 90 prosenttia kaikesta ruoan, rehun, kuidun ja polttoaineen tuotannosta, ja siitä saa raaka-ainetta eri tarkoituksiin puutarhanhoidosta rakentamiseen. Maaperä on olennaisen tärkeä myös ekosysteemin terveydelle: se puhdistaa ja säännöstelee vettä, pitää käynnissä ravintoainekiertoa ja tukee luonnon monimuotoisuutta olemalla geenien ja eläinlajien varasto. Maaperä toimii globaalina hiilinieluna, jolla on tärkeä tehtävä ilmastonmuutoksen hidastajana ja sen vaikutusten hillitsijänä. Maaperä viestii myös menneisyydestämme, joten sillä on tärkeä rooli kulttuuriperinnön säilyttäjänä.

Yhteiskuntamme asettaa kuitenkin jatkuvasti maaperälle ristiriitaisia vaatimuksia. Maaperän kykyyn tarjota ekosysteemipalveluita kohdistuu huomattavia paineita, jotka liittyvät ravinnontuotantoon, luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon ja kaasujen, veden ja ravintoaineiden määrään säätelyyn. Maaperän tiivistyminen, eroosio, orgaanisen aineksen köyhtyminen ja pilaantuminen heikentävät maaperän kestävyyttä ja sen kykyä sopeutua muutoksiin.

Ihmiselämän pituisen ajanjakson näkökulmasta maaperää voidaan pitää uusiutumattomana luonnonvarana. Yhteiskuntamme on hoidettava sitä kestävällä tavalla, jotta voimme nauttia sen tarjoamasta hyödystä. Vaikka maaperä vaikuttaa merkittävästi lukuisiin toimintoihin, sen suojelua koskevaa EU:n lainsäädäntöä ei ole vielä annettu. Vesistöjen ja ilmakehän suojelusta poiketen maaperän suojelua on tähän mennessä käsitelty vain välillisesti tai alakohtaisessa politiikassa, kuten maa- ja metsätaloutta, energiaa, vettä, ilmastonmuutosta, luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja kemikaaleja koskevassa politiikassa. EU:n johdonmukaisen maaperäpolitiikan puuttuminen näkyy myös siinä, että yhdenmukaistettua tietoa maaperän tilasta on saatavilla vain vähän.

Kymmenen viime vuoden aikana politiikkaa on kuitenkin kehitetty ja tietoja on pyritty yhdenmukaistamaan. Euroopan komission maaperän suojelua koskevassa teemakohtaisessa strategiassa on vuodesta 2006 korostettu tarvetta suojella maaperän toimintaa olennaisena osana kestävää kehitystä. Maaperään liittyviä globaaleja kysymyksiä käsitellään aavikoitumisen estämiseksi tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa (UNCCD) maaperän huonontumista koskevan laajemman käsitteen alla (joka tällä hetkellä kattaa vain kuivan maan alueet). Viime aikoina maaperän funktion suojelu on sisällytetty maaperän huonontumisen neutraalisuuden käsitteeseen, joka kuuluu YK:n vuoden 2015 yleiskokouksessa sovittuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluvat myös maaperän laatua ja pilaantumista sekä kemikaali- ja jätehuoltoa koskevat tavoitteet. Näiden tavoitteiden täytäntöönpano voi antaa merkittävän sysäyksen maaperän suojelutoimenpiteiden toteuttamiselle Euroopassa. Samalla pyritään yhdenmukaistamaan ja standardoimaan yleisölle tarkoitettua maaperää koskevaa tietoa sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti.

EYK tuottaa indikaattoreihin perustuvia arvioita useista maankäyttöä ja maaperää koskevista aiheista maankäytön ja maaperäindikaattoreiden aiheryhmässä. Näihin indikaattoreihin kuuluvat infrastruktuureihin käytettyjä maa-alueita, maaperän läpäisemättömyyttä, pilaantuneiden alueiden hoitoa, maaperän kosteutta, maaperän eroosiota ja maaperän orgaanista hiiltä koskevat indikaattorit. Suunnitteilla ovat myös maan pirstaloitumista ja maan kierrättämistä koskevat indikaattorit. Useita näistä indikaattoreista on helppo päivittää säännöllisesti Copernicus-maanseurantapalveluilla. EYK julkaisee myös tilapäisiä arviointeja maaperään liittyvistä aiheista, kuten maaperän resurssitehokkuudesta kaupunkialueilla tai maaperän ravintoaine- ja metallipitoisuuksista.

Aiheesta riippuen EYK tekee yhteistyötä Euroopan komission (erityisesti yhteisen tutkimuskeskuksen ja ympäristön pääosaston) kollegojen, Eionet-verkostoon kuuluvien maaperän, maankäytön ja maankäytön suunnittelun kansallisen viitekeskuksen edustajien sekä muiden eurooppalaisten verkostojen ja asiantuntijoiden kanssa. Globaaleita kumppaneita ovat UNCCD:n sihteeristö, maaperäkumppanuus (Global Soil Partnership), Global Land Indicator Initiative (YK:n asuinyhdyskuntaohjelman tuella) ja YK:n ympäristöohjelma.

Asianomaiset Euroopan aihekeskukset ovat tukeneet EYK:n työtä jo vuodesta 1996. Kaupunki-, maa- ja maaperäsysteemien aihekeskus (ETC/ULS), joka on ollut toiminnassa vuodesta 2014, tukee EYK:n maaperään liittyvää työtä. Maaperätietoon liittyvät toiminnot siirrettiin vuonna 2007 yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) ylläpitämään Euroopan maaperän tietokeskukseen.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
tallenna toimenpiteet