Jord

Skift sprog
Webside Sidst ændret 04/12 2019
3 min read
Jord danner grundlaget for 90 % af al produktion af føde til dyr og mennesker, fibre og brændstof, og den leverer råmaterialer til en lang række aktiviteter fra havebrug til byggesektoren. Jorden og jordbunden har afgørende betydning for økosystemets sundhed, idet den filtrerer og regulerer vand, skaber næringsstoffernes kredsløb og er et reservoir for gener og arter, der fremmer biodiversitet. Jorden fungerer som kulstofdræn og spiller en vigtig rolle for den potentielle begrænsning af klimaændringer og deres indvirkninger. Endvidere gemmer den på spor fra vores fortid og er en vigtig del af vores kulturarv.

Men jordbunden er også genstand for løbende, ofte modstridende, samfundsmæssige krav. Jordbundens evne til at tilvejebringe økosystemtjenester i form af fødevareproduktion og til at fungere som pulje for biodiversitet og som reguleringssystem for gasser,vand og næringsstoffer, er derfor under pres. Der er observeret arealbefæstelse, erosion, tab af organisk materiale og forurening, som alle er faktorer, der forringer jordens modstandsdygtighed og dens evne til at absorbere de forandringer, den udsættes for.

Jord kan inden for en menneskealder betragtes som en ikke-vedvarende ressource. Vi skal som samfund behandle jorden bæredygtigt, hvis vi ønsker at drage nytte af den. På trods af de mange forskellige aktiviteter, som i sidste ende er afhængige af jordbunden, er der ingen specifik EU-lovgivning om jord. Modsat vand og luft omhandles jordbundsbeskyttelse stadig kun indirekte eller inden for sektorpolitikker, f.eks. landbrug og skovbrug, energi, vand, klimaændringer, naturbeskyttelse, affald og kemikalier. Mangelen på harmoniserede jordbundsdata betyder også, at EU ikke har en samlet politik på området.

Der er dog i de sidste ti år sket fremskridt inden for udviklingen af politikker og foranstaltninger til at sikre koordinerede data. I Europa-Kommissionens temastrategi for jordbundsbeskyttelse fra 2006 understreges behovet for at beskytte jordbundens funktion som et vigtigt element i en bæredygtig udvikling. På globalt plan er jordbundsspørgsmål en del af det bredere begreb jordforringelse (hvilket indtil videre begrænser sig til tørre områder) i FN's konvention om bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD).  Et nyt tiltag er, at bevarelse af jordbundsfunktioner er blevet omfattet af begrebet om neutralitet med hensyn til jordforringelse i forbindelse med målene for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget på De Forenede Nationers Generalforsamling i 2015. Målene for bæredygtig udvikling omfatter mål for jordkvalitet, jordforurening og håndtering af kemikalier og affald. Gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling kan blive et vigtigt redskab til at sikre indførelse af jordbeskyttelsesforanstaltninger i Europa. Derfor er der på globalt plan såvel som i EU initiativer i gang for at harmonisere og standardisere jordbundsinformationer til offentlig brug.

EEA udarbejder indikatorbaserede vurderinger af en række emner vedrørende anvendelse af jord og arealer under temaklyngen indikatorer for arealanvendelse og jordbrug (LSI-datasæt). LSI-datasættene omfatter indikatorer for inddragelse af land, uigennemtrængelighed, forvaltning af forurenede områder, jordfugtighed, jorderosion og organisk kulstof i jorden. Der planlægges indikatorer for opsplitning og genanvendelse af jordarealer. Landovervågningstjenesterne under Copernicus foretager regelmæssige opdateringer af en lang række af disse indikatorer. EEA offentliggør ad hoc-vurderinger af specifikke jordbundsrelaterede emner såsom jordbundsressourcers effektivitet i byområder eller jordforurening og metalbelastninger i miljøet.

EEA samarbejder med kollegaer fra Europa-Kommissionen (navnlig Det Fælles Forskningscenter (FFC) og GD Miljø), Eionet-repræsentanter fra det nationale referencecenter for anvendelse af jord og arealer og fysisk planlægning samt andre europæiske netværk og eksperter. De globale partnere omfatter UNCCD-sekretariatet, Global Soil Partnership, Global Land Indicator Initiative (støttet af FN's Habitat-program) og FN's miljøprogram.

EEA's arbejde inden for dette temaområde er blevet støttet af de relevante europæiske temacentre siden 1996. Temacenter for by, land- og jordbundssystemer (ETC/ULS), som har været aktiv siden 2014, støtter for indeværende EEA's arbejde vedrørende jordbundsforhold. I 2007 blev der videregivet oplysninger om jordbundsaktiviteter til Det Europæiske Jordbundsdatacenter under FFC.

Relateret indhold

Relaterede indikatorer

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.
Progress in management of contaminated sites Local soil contamination in 2011 was estimated at 2.5 million potentially contaminated sites in the EEA-39, of which about 45 % have been identified to date. About one third of an estimated total of 342 000 contaminated sites in the EEA-39 have already been identified and about 15 % of these 342 000 sites have been remediated. However, there are substantial differences in the underlying site definitions and interpretations that are used in different countries.   Four management steps are defined for the management and control of local soil contamination, namely site identification (or preliminary studies), preliminary investigations, main site investigations, and implementation of risk reduction measures. Progress with each of these steps provides evidence that countries are identifying potentially contaminated sites, verifying if these sites are actually contaminated and implementing remediation measures where these are required. Some countries have defined targets for the different steps.   Thirty of the 39 countries surveyed maintain comprehensive inventories for contaminated sites: 24 countries have central national data inventories, while six countries, namely Belgium, Bosnia-Herzegovina, Germany, Greece, Italy and Sweden, manage their inventories at the regional level. Almost all of the inventories include information on polluting activities, potentially contaminated sites and contaminated sites.   Contaminated soil continues to be commonly managed using “traditional” techniques, e.g. excavation and off-site disposal, which accounts for about one third of management practices. In-situ and ex-situ remediation techniques for contaminated soil are applied more or less equally.   Overall, the production sectors contribute more to local soil contamination than the service sectors, while mining activities are important sources of soil contamination in some countries. In the production sector, metal industries are reported as most polluting whereas the textile, leather, wood and paper industries are minor contributors to local soil contamination. Gasoline stations are the most frequently reported sources of contamination for the service sector.   The relative importance of different contaminants is similar for both liquid and solid matrices. The most frequent contaminants are mineral oils and heavy metals. Generally, phenols and cyanides make a negligible overall contribution to total contamination.   On average, 42 % of the total expenditure on the management of contaminated sites comes from public budgets. Annual national expenditures for the management of contaminated sites are on average about EUR 10.7 per capita. This corresponds to an average of 0.041 % of the national GDP. Around 81 % of the annual national expenditures for the management of contaminated sites is spent on remediation measures, while only 15 % is spent on site investigations. It should be noted that all results derive from data provided by 27 (out of 39) countries that returned the questionnaire, and not all countries answered all questions.

Se også

Handlinger
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os