næste
forrige
emner

Jord

Skift sprog
Webside Sidst ændret 15/03 2023
3 min read
Topics:
Jord danner grundlaget for 90 % af al produktion af føde til dyr og mennesker, fibre og brændstof, og den leverer råmaterialer til en lang række aktiviteter fra havebrug til byggesektoren. Jorden og jordbunden har afgørende betydning for økosystemets sundhed, idet den filtrerer og regulerer vand, skaber næringsstoffernes kredsløb og er et reservoir for gener og arter, der fremmer biodiversitet. Jorden fungerer som kulstofdræn og spiller en vigtig rolle for den potentielle begrænsning af klimaændringer og deres indvirkninger. Endvidere gemmer den på spor fra vores fortid og er en vigtig del af vores kulturarv.

Men jordbunden er også genstand for løbende, ofte modstridende, samfundsmæssige krav. Jordbundens evne til at tilvejebringe økosystemtjenester i form af fødevareproduktion og til at fungere som pulje for biodiversitet og som reguleringssystem for gasser,vand og næringsstoffer, er derfor under pres. Der er observeret arealbefæstelse, erosion, tab af organisk materiale og forurening, som alle er faktorer, der forringer jordens modstandsdygtighed og dens evne til at absorbere de forandringer, den udsættes for.

Jord kan inden for en menneskealder betragtes som en ikke-vedvarende ressource. Vi skal som samfund behandle jorden bæredygtigt, hvis vi ønsker at drage nytte af den. På trods af de mange forskellige aktiviteter, som i sidste ende er afhængige af jordbunden, er der ingen specifik EU-lovgivning om jord. Modsat vand og luft omhandles jordbundsbeskyttelse stadig kun indirekte eller inden for sektorpolitikker, f.eks. landbrug og skovbrug, energi, vand, klimaændringer, naturbeskyttelse, affald og kemikalier. Mangelen på harmoniserede jordbundsdata betyder også, at EU ikke har en samlet politik på området.

Der er dog i de sidste ti år sket fremskridt inden for udviklingen af politikker og foranstaltninger til at sikre koordinerede data. I Europa-Kommissionens temastrategi for jordbundsbeskyttelse fra 2006 understreges behovet for at beskytte jordbundens funktion som et vigtigt element i en bæredygtig udvikling. På globalt plan er jordbundsspørgsmål en del af det bredere begreb jordforringelse (hvilket indtil videre begrænser sig til tørre områder) i FN's konvention om bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD).  Et nyt tiltag er, at bevarelse af jordbundsfunktioner er blevet omfattet af begrebet om neutralitet med hensyn til jordforringelse i forbindelse med målene for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget på De Forenede Nationers Generalforsamling i 2015. Målene for bæredygtig udvikling omfatter mål for jordkvalitet, jordforurening og håndtering af kemikalier og affald. Gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling kan blive et vigtigt redskab til at sikre indførelse af jordbeskyttelsesforanstaltninger i Europa. Derfor er der på globalt plan såvel som i EU initiativer i gang for at harmonisere og standardisere jordbundsinformationer til offentlig brug.

EEA udarbejder indikatorbaserede vurderinger af en række emner vedrørende anvendelse af jord og arealer under temaklyngen indikatorer for arealanvendelse og jordbrug (LSI-datasæt). LSI-datasættene omfatter indikatorer for inddragelse af land, uigennemtrængelighed, forvaltning af forurenede områder, jordfugtighed, jorderosion og organisk kulstof i jorden. Der planlægges indikatorer for opsplitning og genanvendelse af jordarealer. Landovervågningstjenesterne under Copernicus foretager regelmæssige opdateringer af en lang række af disse indikatorer. EEA offentliggør ad hoc-vurderinger af specifikke jordbundsrelaterede emner såsom jordbundsressourcers effektivitet i byområder eller jordforurening og metalbelastninger i miljøet.

EEA samarbejder med kollegaer fra Europa-Kommissionen (navnlig Det Fælles Forskningscenter (FFC) og GD Miljø), Eionet-repræsentanter fra det nationale referencecenter for anvendelse af jord og arealer og fysisk planlægning samt andre europæiske netværk og eksperter. De globale partnere omfatter UNCCD-sekretariatet, Global Soil Partnership, Global Land Indicator Initiative (støttet af FN's Habitat-program) og FN's miljøprogram.

EEA's arbejde inden for dette temaområde er blevet støttet af de relevante europæiske temacentre siden 1996. Temacenter for by, land- og jordbundssystemer (ETC/ULS), som har været aktiv siden 2014, støtter for indeværende EEA's arbejde vedrørende jordbundsforhold. I 2007 blev der videregivet oplysninger om jordbundsaktiviteter til Det Europæiske Jordbundsdatacenter under FFC.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Handlinger