Il-Ħamrija

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 04 Dec 2019
3 min read
Topics: ,
Il-ħamrija hija l-bażi ta’ 90 % tal-produzzjoni ta’ l-ikel, l-għalf, il-fibra u l-fjuwil kollha, u tipprovdi materja prima għal attivitajiet mill-ortikoltura għas-settur ta’ kostruzzjoni. Il-ħamrija hija wkoll essenzjali għas-saħħa ta’ l-ekosistema: din tippurifika u tirregola l-ilma, hija l-magna għaċ-ċikli tan-nutrijenti u r-riżerva għall-ġeni u l-ispeċi, li jappoġġjaw il-biodiversità. Din hija bir tal-karbonju globali, li għandha rwol importanti fit-tnaqqis potenzjali tat-tibdil fil-klima u l-impatti tagħha. Barra minn hekk, billi tikkonserva traċċi tal-passat tagħna, din hija element importanti tal-wirt kulturali tagħna.

Madankollu, il-ħamrija hija soġġetta għal talbiet kontinwi, xi drabi kunfliġġenti mis-soċjetà tagħna. L-abilità tal-ħamrija li tagħti servizzi ta’ ekosistema — f’termini ta’ produzzjoni ta’ l-ikel, bħala ġabra (pool) tal-bijodiversità u bħala regolatur tal-gassijiet, l-ilma u n-nutrijenti — hija għalhekk taħt pressjoni. Ir-rati osservati ta’ ssiġġillar, erożjoni, tnaqqis fil-materja organika u kontaminazzjoni tal-ħamrija kollha jnaqqsu r-reżiljenza tal-ħamrija jew il-kapaċità tagħha li tassorbi l-bidliet li hija esposta għalihom.

Fi ħdan l-iskeda ta’ żmien tal-ħajja umana, il-ħamrija tista’ titqies bħala riżorsa mhux rinnovabbli. Bħala soċjetà aħna neħtieġu li nimmaniġġjawha b’mod sostenibbli sabiex ingawdu l-benefiċċji tagħha. Minkejja l-firxa ta’ attivitajiet li finalment jiddependu fuq il-ħamrija, m’hemm l-ebda leġiżlazzjoni speċifika ta’ l-UE dwar il-ħamrija. Sal-lum, u għall-kuntrarju ta’ l-ilma u l-arja, il-protezzjoni tal-ħamrija hija indirizzata b’mod indirett jew fi ħdan politiki settorjali: l-agrikoltura u l-forestrija, l-enerġija, l-ilma, it-tibdil fil-klima, il-protezzjoni tan-natura, l-iskart u s-sustanzi kimiċi. In-nuqqas ta’ politika koerenti dwar il-ħamrija fil-livell ta’ l-UE huwa wkoll rifless fl-iskarsità ta’ data tal-ħamrija armonizzata.

Madankollu, fl-aħħar għaxar snin kien hemm progress fl-iżvilupp ta’ politika u sforzi għal data kkoordinata. L-Istrateġija Tematika tal-Ħamrija tal-Kummissjoni Ewropea mill-2006 tenfasizza l-ħtieġa li jiġi protett il-funzjonament tal-ħamrija bħala element essenzjali ta’ żvilupp sostenibbli. Fil-livell globali, il-kwistjonijiet rigward il-ħamrija qed jiġu indirizzati taħt il-kunċett usa’ ta’ degradazzjoni ta’ l-art (s’issa limitati għal żoni ta’ art niexfa) mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni (UNCCD). Aktar reċenti, il-kunċett ta’ preservazzjoni tal-funzjonijiet tal-ħamrija ġie integrat fil-kunċett ta’ newtralità ta’ degradazzjoni ta’ l-art bħala parti mill-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs), li sar qbil fuqhom mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fl-2015. L-SDGs jinkludu wkoll miri fuq il-kwalità tal-ħamrija, il-kontaminazzjoni tal-ħamrija, il-ġestjoni tas-sustanzi kimiċi u l-iskart. L-implimentazzjoni ta’ l-SDGs tista’ tipprovdi mezz importanti għal miżuri ta’ protezzjoni tal-ħamrija fl-Ewropa. Sforzi biex tiġi armonizzata u standardizzata l-informazzjoni dwar il-ħamrija għall-użu mill-pubbliku qed jipproċedu kif xieraq, kemm fil-livell globali kif ukoll f’dak Ewropew.

L-EEA tipproduċi valutazzjonijiet ibbażati fuq indikaturi fuq medda ta’ suġġetti dwar l-użu ta’ l-art u l-ħamrija taħt ir-raggruppament tematiku ta’ indikaturi ta’ l-użu ta’ l-art u l-ħamrija (sett LSI). Is-sett ta' LSI jinkludi indikaturi fuq it-teħid ta’ l-art, l-impermeabbiltà, il-ġestjoni ta’ siti kkontaminati, l-umdità tal-ħamrija, l-erużjoni tal-ħamrija u l-karbonju organiku tal-ħamrija. L-indikaturi fuq il-frammentazzjoni u r-riċiklaġġ tal-art huma ppjanati. Is-servizzi ta’ monitoraġġ ta’ l-art ta’ Copernicus jiffaċilitaw aġġornamenti regolari ta’ diversi minn dawn l-indikaturi. L-EEA tippubblika b’mod ugwali valutazzjonijiet ad-hoc dwar suġġetti speċifiċi relatati mal-ħamrija, bħal effiċċjenzja tar-riżorsi tal-ħamrija f’żoni urbanizzati, jew nutrijenti tal-ħamrija u tagħbija tal-metall għall-ambjent.

Fil-funzjoni tas-suġġett, l-EEA tikkoopera mal-kollegi mill-Kummissjoni Ewropea (b’mod partikolari maċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) u d-DĠ Ambjent), ir-rappreżentanti ta’ l-Eionet miċ-Ċentru ta’ Referenza Nazzjonali għall-Użu tal-Ħamrija u l-Art, u Ppjanar Spazjali, jew netwerks u esperti oħrajn Ewropej. L-isħab globali jinkludu: is-Segretarjat ta’ l-UNCCD, is-Sħubija Globali tal-Ħamrija (Global Soil Partnership), l-Inizjattiva tal-Indikatur ta’ l-Art Globali (Global Land Indicator Initiative) (ffaċilitata mill-UN-Habitat) u l-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent.

Ix-xogħol ta’ l-EEA f’dan il-qasam tematiku ilu jiġi appoġġjat miċ-Ċentri Tematiċi Ewropej (ETCs) rileventi mill-1996, l-ETC fuq is-sistemi Urbaniċi, tal-Art u tal-Ħamrija (ETC/ULS), li ilu attiv mill-2014, bħalissa jappoġġja x-xogħol ta’ l-EEA fuq il-ħamrija. Fl-2007, l-attivitajiet tad-data tal-ħamrija ġew trasferiti għaċ-Ċentru Ewropew tad-Data tal-Ħamrija fil-JRC.

Kontenut relatat

Indikaturi relatati

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.
Progress in management of contaminated sites Local soil contamination in 2011 was estimated at 2.5 million potentially contaminated sites in the EEA-39, of which about 45 % have been identified to date. About one third of an estimated total of 342 000 contaminated sites in the EEA-39 have already been identified and about 15 % of these 342 000 sites have been remediated. However, there are substantial differences in the underlying site definitions and interpretations that are used in different countries.   Four management steps are defined for the management and control of local soil contamination, namely site identification (or preliminary studies), preliminary investigations, main site investigations, and implementation of risk reduction measures. Progress with each of these steps provides evidence that countries are identifying potentially contaminated sites, verifying if these sites are actually contaminated and implementing remediation measures where these are required. Some countries have defined targets for the different steps.   Thirty of the 39 countries surveyed maintain comprehensive inventories for contaminated sites: 24 countries have central national data inventories, while six countries, namely Belgium, Bosnia-Herzegovina, Germany, Greece, Italy and Sweden, manage their inventories at the regional level. Almost all of the inventories include information on polluting activities, potentially contaminated sites and contaminated sites.   Contaminated soil continues to be commonly managed using “traditional” techniques, e.g. excavation and off-site disposal, which accounts for about one third of management practices. In-situ and ex-situ remediation techniques for contaminated soil are applied more or less equally.   Overall, the production sectors contribute more to local soil contamination than the service sectors, while mining activities are important sources of soil contamination in some countries. In the production sector, metal industries are reported as most polluting whereas the textile, leather, wood and paper industries are minor contributors to local soil contamination. Gasoline stations are the most frequently reported sources of contamination for the service sector.   The relative importance of different contaminants is similar for both liquid and solid matrices. The most frequent contaminants are mineral oils and heavy metals. Generally, phenols and cyanides make a negligible overall contribution to total contamination.   On average, 42 % of the total expenditure on the management of contaminated sites comes from public budgets. Annual national expenditures for the management of contaminated sites are on average about EUR 10.7 per capita. This corresponds to an average of 0.041 % of the national GDP. Around 81 % of the annual national expenditures for the management of contaminated sites is spent on remediation measures, while only 15 % is spent on site investigations. It should be noted that all results derive from data provided by 27 (out of 39) countries that returned the questionnaire, and not all countries answered all questions.

Ara wkoll

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina