ďalej
späť
body

Pôda

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 03. 2023
3 min read
Topics:
Pôda je základným predpokladom na produkciu 90 % všetkých potravín, vláknin a pohonných hmôt a poskytuje suroviny pre činnosti od záhradníctva po odvetvie stavebníctva. Pôda je tiež nevyhnutná pre zdravie ekosystému: čistí a reguluje vodu, je motorom kolobehu živín a rezervoár génov a druhov, čím podporuje biologickú diverzitu. Je celosvetovou zásobárňou uhlíka, pričom zohráva významnú úlohu pri možnom spomaľovaní zmeny klímy a jej dosahov. Okrem toho je dôležitým prvkom nášho kultúrneho dedičstva, keďže uchováva stopy našej minulosti.

Pôda je však vystavená prebiehajúcim, často rozporuplným požiadavkám našej spoločnosti. Schopnosť pôdy poskytovať služby ekosystému – čo sa týka produkcie potravín, ako zdroj biologickej diverzity a ako regulátor plynov, vody a živín – je preto pod tlakom. Zaznamenané miery nepriepustnosti, erózie, úbytku organických látok a znečistenia pôdy znižujú odolnosť pôdy alebo jej schopnosť absorbovať zmeny, ktorým je vystavená.

V časovom rámci ľudského života možno pôdu považovať za neobnoviteľný zdroj. Ako spoločnosť musíme s ňou hospodáriť udržateľným spôsobom, aby sme ju mohli využívať. Napriek celému radu činností, ktoré v podstate závisia od pôdy, neexistujú žiadne osobitné právne predpisy EÚ o pôde. Dosiaľ sa na rozdiel od vody a vzduchu ochrana pôdy rieši nepriamo alebo v rámci odvetvových politík: poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, energetiky, vody, zmeny klímy, ochrany prírody, odpadu a chemických látok. Nedostatok jednotnej politiky na úrovni EÚ týkajúcej sa pôdy sa tiež odzrkadľuje v nedostatku harmonizovaných údajoch o pôde.

Napriek tomu sa za posledných desať rokov dosiahol pokrok v úsilí o vypracovanie politík a koordinované údaje. V tematickej stratégii Európskej komisie na ochranu pôdy [EN] z roku 2006 sa zdôrazňuje potreba chrániť fungovanie pôdy ako základného prvku udržateľného rozvoja. Problematika pôdy sa na celosvetovej úrovni rieši podľa širšej koncepcie degradácie pôdy (doteraz obmedzenej na suché oblasti) na základe Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii (UNCCD). Iba nedávno bol do koncepcie neutrality degradácie pôdy ako súčasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré schválilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015, začlenený pojem zachovania funkcií pôdy. Ciele trvalo udržateľného rozvoja obsahujú aj ciele týkajúce sa kvality pôdy, znečistenia pôdy, nakladania s chemickými látkami a odpadom. Realizácia cieľov trvalo udržateľného rozvoja môže poskytnúť dôležitý prostriedok opatrení na ochranu pôdy v Európe. V súlade s tým pokračujú snahy o harmonizovanie a štandardizovanie informácií o pôde určených pre verejnosť tak na celosvetovej, ako aj na európskej úrovni.

Agentúra EEA vykonáva hodnotenia na základe ukazovateľov týkajúcich sa množstva tém o využívaní krajiny a pôdy podľa tematického klastra ukazovateľov týkajúcich sa využívania krajiny a pôdy (súbor LSI) [EN]. Súbor LSI obsahuje ukazovatele týkajúce sa zaberania pôdy, nepriepustnosti, správy kontaminovaných lokalít, vlhkosti pôdy, erózie pôdy a organického uhlíka v pôde [EN]. Pripravujú sa ukazovatele týkajúce sa fragmentácie a opätovného využívania krajiny. Služba Kopernikus pre monitorovanie pôdy [EN] uľahčuje pravidelné aktualizácie niektorých z týchto ukazovateľov. Agentúra pravidelne vydáva ad hoc hodnotenia špeciálnych tém týkajúcich sa pôdy, napr. efektívnosť využívania pôdnych zdrojov v urbanizovaných oblastiach alebo pôdne živiny a zaťaženie životného prostredia kovmi.

Agentúra EEA tematicky spolupracuje s kolegami z Európskej komisie (najmä Spoločného výskumného centra (Joint Research Centre; (JRC)) a GR pre životné prostredie), so zástupcami siete Eionet z národného referenčného centra pre pôdu a využívanie krajiny a priestorové plánovanie alebo s inými európskymi sieťami a expertmi. Medzi svetových partnerov patria: sekretariát UNCCD, Svetové partnerstvo pre pôdu, Iniciatíva pre celosvetové ukazovatele týkajúce sa krajiny (umožnená Programom OSN pre ľudské sídla) a Program OSN pre životné prostredie.

Prácu agentúry EEA v tejto tematickej oblasti od roku 1996 podporujú európske tematické centrá (ETC); ETC pre mestské, územné a pôdne systémy (ETC/ULS), ktoré je aktívne od roku 2014 a v súčasnosti podporuje prácu agentúry EEA v oblasti pôdy. V roku 2007 boli činnosti súvisiace s údajmi o pôde prenesené na Európske centrum údajov o pôde pri JRC [EN].

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Akcie dokumentu