volgende
vorige
items

Het Europees Milieuagentschap

 

Het hoofddoel van het Europees Milieuagentschap (EMA) is duurzame ontwikkeling te ondersteunen en bij te dragen tot significante, meetbare verbeteringen van het milieu in Europa door het verstrekken van tijdige, doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie aan beleidsmakers en burgers.

 

Het EMA verzamelt en verspreidt gegevens en informatie via het Europees Informatie- en Observatienetwerk (Eionet). Eionet is een samenwerkingsverband van het EMA en zijn 32 lidstaten. Het netwerk verbindt national focal points (NFP’s) in de EU en andere samenwerkende landen, Europese thematische centra (European topic centres - ETC’s), nationale contactpunten (national reference centres - NRC’s) en deskundigen van de Commissie.

 

De werkzaamheden van het EMA omvatten onder meer het verzamelen en analyseren van gemeenschappelijke milieugegevens die afkomstig zijn van de diensten van de Europese Commissie, de EMA-lidstaten, internationale organisaties, conventies en overeenkomsten, het geven van beleidsrelevante adviezen en het beschikbaar stellen van deze informatie aan een breed publiek.

 

Het EMA organiseert deze oproep (EEA/SC/2008/001-014) voor de benoeming van negen leden van het Wetenschappelijk Comité met deskundigheid op de beleidsterreinen die onder deze oproep vallen.

 

De rol van het Wetenschappelijk Comité van het EMA

 

Het Wetenschappelijk Comité (SC) staat de raad van bestuur en de directeur van het EMA bij met wetenschappelijk en professioneel advies over alle wetenschappelijke vraagstukken op de werkterreinen van het EMA.

 

Dit Wetenschappelijk Comité van het EMA werd opgericht volgens artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie en -informatienetwerk (Eionet). De belangrijkste taak van het Wetenschappelijk Comité bestaat in het verstrekken van adviezen over de jaarlijkse en meerjarenwerkprogramma’s van het Agentschap, over de werving van wetenschappelijke medewerkers en over elke wetenschappelijke aangelegenheid die met de werkzaamheden van het EMA verband houdt.

 

Reikwijdte van de oproep

 

De onderstaande onderwerpen worden gezien als belangrijke werkterreinen van het Wetenschappelijk Comité van het EMA:

 1. Atmosferische processen, luchtvervuiling, strategieën ter beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering
 2. Biodiversiteit
 3. Bedrijfsleven en milieubewust ondernemerschap
 4. Ecologische economie
 5. Energie (incl. beperkings- en aanpassingsstrategieën)
 6. Geschiedenis van het milieu
 7. Europese en internationale milieuwetgeving
 8.  Zoetwater (incl. grondwater)
 9. Geïntegreerde milieubeoordeling en -indicatoren
 10. Ruimtelijke ordening en beheer van natuurlijke hulpbronnen
 11. Landbouw
 12. Ecosystemen op aarde, incl. bodem, bossen, graslanden
 13. Moderne technologieën (incl. nanotechnologieën, GGO, etc.)
 14. Transport en milieu

 

Samenstelling van het Wetenschappelijk Comité van het EMA

 

Het Wetenschappelijk Comité van het EMA bestaat uit onafhankelijke, uit de 32 lidstaten van het EMA afkomstige wetenschappers, die alle voor de werkterreinen van het Agentschap relevante milieusectoren bestrijken. De leden van het Wetenschappelijk Comité worden geworven via een open sollicitatieprocedure.

 

De voorzitter en de twee vice-voorzitters worden uit de leden van het Wetenschappelijk Comité gekozen.

 

Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit maximaal 20 deskundigen.

 

Het wordt op prijs gesteld als de deskundigen in het comité niet alleen een grondige kennis hebben van hun specialisatie, maar ook van een of meer milieuvakgebieden, waardoor binnen het comité een zo breed mogelijk scala aan disciplines vertegenwoordigd is.

 

Deelname aan vergaderingen

 

De leden van het Wetenschappelijk Comité dienen regelmatig aan de vergaderingen van het comité deel te nemen – ten minste drie keer per jaar. Vergaderingen van het Wetenschappelijk Comité worden doorgaans in het kantoorgebouw van het EMA in Kopenhagen gehouden.

 

De leden van het Wetenschappelijk Comité krijgen geen salaris, maar hebben recht op een onkostenvergoeding voor elke volledige vergaderdag. Zij ontvangen ook een reiskosten- en dagvergoeding in overeenstemming met het beleid van het Agentschap voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten.

 

De voorzitter en rapporteurs hebben recht op een vergoeding ter dekking van aan de coördinatie van ontwerpadviezen verbonden kosten.

 

 

Voorwaarden

 

Kandidaten dienen:

 • een universitaire opleiding te hebben afgerond op een relevant wetenschappelijk gebied, bij voorkeur afgesloten met een proefschrift;
 • ten minste 10 jaar beroepservaring te hebben opgedaan op een niveau dat aansluit op genoemde kwalificatie;
 • onderdaan te zijn van een van de bij het EMA aangesloten landen (lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije).

 

Selectiecriteria

 

Sollicitaties van kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, zullen worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

 • ervaring met de uitvoering van wetenschappelijke analyses en/of verstrekking van wetenschappelijk advies op de vereiste vakgebieden en specialisaties;
 • ervaring met intercollegiale toetsing van wetenschappelijk werk en publicaties, bij voorkeur op de vakgebieden van het EMA;
 • het vermogen om complexe informatie en dossiers te analyseren en om ontwerpen van wetenschappelijke adviezen en verslagen op te stellen;
 • bekwaamheid op het gebied van kwaliteitsborging;
 • aantoonbare wetenschappelijke prestaties op topniveau op het door de sollicitant bestreken gebied;
 • beroepservaring in een multidisciplinaire omgeving, bij voorkeur in internationaal verband;
 • goede kennis van het Engels is een pre, aangezien dit de werktaal binnen het comité is; vaardigheid in de omgang met moderne, elektronische middelen voor uitwisseling van documenten en voor communicatie strekt tot aanbeveling, gezien het voornemen van het Agentschap om hier optimaal gebruik van te maken.

De uitvoerend directeur kan voor de evaluatie van de beroepservaring van de kandidaten een beroep doen op een panel van deskundigen.

 

 

 

Benoeming, mandaat en reservelijst

 

De deskundigen die het meest aan bovenstaande criteria voldoen, zullen worden benoemd voor een periode van vier jaar, die eenmaal met maximaal vier jaar kan worden verlengd.

 

Deskundigen die voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap maar niet worden benoemd, zullen op een reservelijst worden geplaatst. De reservelijst kan worden gebruikt voor vergelijkbare werkzaamheden en blijft geldig tot [bijv.] 31 december 2010 (verlenging is mogelijk) voor een periode van 2 jaar. De geldigheidsperiode van de reservelijst kan worden verlengd.

 

Onafhankelijkheid en belangenverklaringen

 

De geselecteerde deskundigen zullen op persoonlijke titel worden benoemd. Zij worden verzocht een verbintenisverklaring te tekenen en jaarlijks een verklaring te ondertekenen omtrent eventuele belangen die afbreuk zouden kunnen doen aan hun onafhankelijkheid.

 

Gelijke kansen

 

Het EMA is een "gelijkekansenwerkgever" en waakt zorgvuldig voor elke vorm van discriminatie.

 

Sollicitatieprocedure

 

Geïnteresseerden dienen hun belangstelling kenbaar te maken door het onlinesollicitatieformulier en het cv in te vullen die onder elk van de onderstaande links te vinden zijn.

 

Het cv dient een lijst te bevatten met wetenschappelijke publicaties van de sollicitant, bij voorkeur in het Engels gesteld, evenals overige beroepservaring.

 

Naast hun specialisatie dienen kandidaten ook hun overige kennisgebieden aan te geven; hierdoor kan het EMA betere ondersteuning bieden op zijn horizontale en thematische werkterreinen.

 

Toepasselijke procedureregels van het Wetenschappelijk Comité van het EMA zijn ook te vinden onder de volgende link:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(Engelstalig document)

 

Houd bij sollicitatie via het onlinesollicitatieformulier rekening met de volgende punten:

 

1.      Houd bij het opsturen van uw sollicitatie rekening met tijdzones.

 

2.      Nadat u uw sollicitatie hebt verzonden, ontvangt u een automatisch antwoord.

 

3.      Het is uw verantwoordelijkheid de automatische antwoordmail te bewaren als bewijs van uw sollicitatie.

 

4.      Verzend uw sollicitatie opnieuw als u geen automatisch antwoord ontvangt.

 

Het EMA stimuleert indiening van sollicitaties via het onlinesollicitatieformulier.

 

Via de post verzonden sollicitaties worden eveneens geaccepteerd, op voorwaarde dat de sollicitanten duidelijk op de envelop vermelden voor welk expertisegebied ze in aanmerking willen komen.

 

Onlinesollicitatieformulieren (Engels) en cv´s (Engels) voor de verschillende gebieden zijn te vinden onder de volgende links:

 

Gebied 1: Atmosferische processen, luchtvervuiling, strategieën ter beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Gebied 2: Biodiversiteit

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Gebied 3: Bedrijfsleven & milieubewust ondernemerschap

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Gebied 4: Ecologische economie

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Gebied 5: Energie (incl. beperkings- en aanpassingsstrategieën)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Gebied 6: Geschiedenis van het milieu

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Gebied 7: Europese & internationale milieuwetgeving

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Gebied 8: Zoetwater (incl. grondwater)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Gebied 9: Geïntegreerde milieubeoordeling en -indicatoren

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Gebied 10: Ruimtelijke ordening en beheer van natuurlijke hulpbronnen

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Gebied 11: Landbouw

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Gebied 12: Ecosystemen op aarde, incl. bodem, bossen, graslanden

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Gebied 13: Moderne technologieën (incl. nanotechnologieën, GGO, etc.)

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Gebied 14: Transport en milieu

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

Sollicitaties per post dienen naar het volgende adres te worden gezonden:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (a.u.b. nummer 1-14 invullen)

Europees Milieuagentschap

Kongens Nytorv 6

1050 Kopenhagen K

Denemarken

 

De kandidaten wordt vriendelijk verzocht eventuele vragen over deze oproep te richten aan het volgende e-mailadres: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Bewijsstukken kunnen in een later stadium van de procedure worden verlangd.

 

Alle blijken van belangstelling worden vertrouwelijk behandeld.

 

De blijken van belangstelling zullen door het EMA niet aan de kandidaten worden teruggezonden. De persoonlijke informatie die het EMA van kandidaten vraagt, zal worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De persoonsgegevens die de kandidaten overleggen, worden verwerkt in verband met de behandeling van de blijken van belangstelling met het oog op een mogelijke voorselectie, selectie en benoeming van leden van het Wetenschappelijk Comité van het EMA.

 

 

Sluitingsdatum

 

Blijken van belangstelling moeten uiterlijk 30 juni 2008 via het speciale onlinesollicitatieformulier (12.00 Midden-Europese tijd) of per post (de datum van het poststempel dient als bewijs) naar het bovenstaande adres worden gezonden.

 

Documentacties