nākamais
iepriekšējais
temati

Partneri Eiropas Savienībā

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 15.03.2023
2 min read
EVA informācijas un zināšanu mērķis ir palīdzēt dažādu jomu politikas veidotājiem pieņemt lēmumus, kas veicina videi nekaitīgu un konsekventu politikas nostādņu izstrādi. Lai to panāktu, mēs cieši sadarbojamies ar ES iestādēm, tādām kā Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome. Mēs sadarbojamies arī ar ES padomdevējām struktūrām, tostarp ar Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, kā arī ar citām Eiropas Savienības aģentūrām.

Sadarbība ar ES iestādēm

Eiropas Komisija

EVA sadarbībai ar Eiropas Komisiju jānotiek atbilstošos politikas veidošanas cikla brīžos. Šo procesu atvieglo pāreja uz daudzgadu darba plānošanu Komisijā un aģentūrā. Daudzgadu darba plānošana sniedz iespēju nodrošināt lielāku konsekvenci starp Komisijas un EVA stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem.

Vides ģenerāldirektorāts (ENV ĢD) un Klimata politikas ģenerāldirektorāts (CLIMA ĢD) ir EVA galvenie sadarbības partneri Eiropas Komisijā. Šīs trīs struktūras cieši sadarbojas arī ar Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorātu (RTD ĢD), Kopīgo pētniecības centru (JRC) un Eurostat, veidojot zināšanu bāzi Eiropas vides un klimata politikas atbalstam.

Tā kā vides jautājumi tiek aizvien vairāk iekļauti nozaru politikā, EVA sadarbojas arī ar citiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem, tādiem kā Mobilitātes un transporta, Enerģētikas, Lauksaimniecības un lauku attīstības un Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāti.

Eiropas Parlaments

EVA sagatavo brīfingus un organizē darbseminārus un neformālas sanāksmes, lai sniegtu atbalstu Eiropas Parlamentam. Pēc pieprasījuma mēs piedalāmies arī uzklausīšanās. EVA cieši sadarbojas ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju, kā arī ar daudzām citām no Parlamenta 22 komitejām, tādām kā Transporta un tūrisma komiteja; Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja; Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja un Reģionālās attīstības komiteja.

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Padome ir galvenā Eiropas Savienības lēmējstruktūra. EVA izpilddirektors tiek regulāri aicināts piedalīties ES vides ministru neformālajās sanāksmēs. Turklāt EVA atbalsta rotējošo ES prezidentvalstu darbības vides jomā, piemēram, sagatavojot ziņojumus vai pēc pieprasījuma organizējot darbseminārus un seminārus.

ES padomdevējas struktūras

EVA pēc pieprasījuma sadarbojas ar tādām ES padomdevējām struktūrām kā Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Tas ietver dalību konferencēs, sadarbību ar ziņotājiem un ieguldījumu neformālā saziņā.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības