επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Δραστηριότητες του ΕΟΠ – τομέας των μεταφορών

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 08/03/2019
Η βασική δραστηριότητα του ΕΟΠ στον εν λόγω τομέα αφορά τον μηχανισμό υποβολής εκθέσεων για τις μεταφορές και το περιβάλλον (transport and environment reporting mechanism – TERM). Οι ετήσιες εκθέσεις του TERM βοηθούν στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του τομέα των μεταφορών στις χώρες μέλη του ΕΟΠ. Οι εκθέσεις κάνουν χρήση ενός συνόλου δεικτών που ενημερώνονται τακτικά. Οι εργασίες του ΕΟΠ αποσκοπούν επίσης στη βελτίωση των απογραφών εκπομπών και στη διερεύνηση της συμβολής των μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος, στη ρύπανση της ατμόσφαιρας και στο θόρυβο.

Ο μηχανισμός υποβολής εκθέσεων για τις μεταφορές και το περιβάλλον (TERM) συγκροτήθηκε κατόπιν αιτήματος των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ το 1998. Κύριος στόχος του TERM είναι η παρακολούθηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών ολοκλήρωσης για τις μεταφορές και το περιβάλλον βάσει ενός βασικού συνόλου δεικτών.

Πέρα από τον TERM, ο ΕΟΠ αντιμετωπίζει και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα σε σχέση με τις μεταφορές και το περιβάλλον:

  • Επιδοτήσεις σχετικά με τις μεταφορές: Ο ΕΟΠ έχει διαμορφώσει εκτιμήσεις σχετικά με την έκταση των επιδοτήσεων στον τομέα των μεταφορών και τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην ισορροπία μεταξύ των μέσων μεταφοράς
  • Απογραφές εκπομπών ρύπων από τις μεταφορές: Ο ΕΟΠ αναλαμβάνει μελέτες που αποσκοπούν στη βελτίωση των εκτιμήσεων αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων από τον τομέα των μεταφορών, τόσο ως προς την ακρίβειά τους, όσο και ως προς τη γεωγραφική τους κατανομή. Τούτο περιλαμβάνει ενασχόληση με τους τυποποιημένους παράγοντες εκπομπών για χρήση κατά τη δημιουργία εθνικών απογραφών (μοντέλο COPERT, έργο που έχει αναληφθεί από το ευρωπαϊκό θεματικό κέντρο για τον αέρα και την αλλαγή του κλίματος - ETC/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/) καθώς και ενασχόληση με τη γεωγραφική κατανομή των εκπομπών, για την καλύτερη εκτίμηση των ωφελημάτων για την υγεία από τις πολιτικές που αποσκοπούν π.χ. στη μείωση των εκπομπών ρύπων στις αστικές περιοχές
  • Ενασχόληση με τον τομέα της ποιότητας της ατμόσφαιρας, αναφορικά με τη συμβολή των μεταφορών στα προβλήματα της ποιότητας της ατμόσφαιρας (/el/themes/air)
  • Συμβολή του τομέα των μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος, και στρατηγικές μετριασμού, όπως τα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων (/el/themes/climate)
  • Παρακολούθηση του θορύβου από τις μεταφορές (/el/themes/noise)

         

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Ενέργειες Εγγράφων