Politisk kontekst

Skift sprog
Webside Sidst ændret 03/06 2016
De politiske svar på miljørelaterede sundhedsspørgsmål i Europa og på internationalt, regionalt og nationalt plan gør fremskridt. Nylige internationale handlingsplaner fokuserer ofte på børn. Der opstår imidlertid mange nye sundhedsrisici, for hvilke politikken først følges op af handling længe efter.

Den paneuropæiske region

På den fjerde ministerkonference for miljø- og sundhed i 2004 vedtog Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den europæiske handlingsplan for børns miljø og sundhed (CEHAPE). WHO bekræftede også behovet for et miljø- og sundhedsinformationssystem baseret på indikatorer og fremsatte henstillinger om folkesundhedsrelaterede svar på ekstreme vejrsituationer og klimaændringernes indvirkning på sundheden.

I 2007 vurderede WHO's mellemstatslige midtvejsrevision (IMR), hvordan det skred frem med implementeringen af forpligtelserne fra den fjerde ministerkonference. De første resultater af miljø- og sundhedsinformationssystemet (EHIS) blev præsenteret og dannede grundlag for vurderinger af den aktuelle situation inden for børns miljø og sundhed i Europa.

I landene under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa  (UNECE), markerede vedtagelsen af protokollen om vand og sundhed til konventionen af 1992 om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer et fremskridt mod en integreret behandling af miljø- og sundhedsspørgsmål forbundet med vand.

Den Europæiske Union

Sundhed er en af prioriteterne i EU's strategi for bæredygtig udvikling. I EU's sjette miljøhandlingsprogram understreges det, at miljøets kvalitet og har stor betydning for menneskers sundhed.

Fire forskellige retsakter danner grundlaget for EU's tilgang til at begrænse miljømæssige trusler mod menneskers sundhed:

  • vandrammedirektivet
  • forordningen vedrørende registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
  • forslaget til et direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa
  • forslaget til et rammedirektiv om pesticider.

 

Den europæiske strategi for miljø og sundhed (2003) og den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010 (2004) har fire prioriterede sygdomme:

  • kræft hos børn
  • astma og allergi
  • forstyrrelser i nervesystemets udvikling
  • forstyrrelser i hormonsystemet

 

Europæiske processer, der sigter mod integrering af politikkerne, er især relevante for miljøet og sundheden.

Yderligere oplysninger: Europa-Kommissionens websted om European Environment and Health

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100