Politikas konteksts

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Uzlabojas politiskā reakcija uz veselības problēmām Eiropā, kas saistītas ar vidi, starptautiskā, reģionālā un valstu līmenī. Nesen pieņemtie starptautiskie rīcības plāni bieži vērsti uz bērniem. Tomēr daudzu veselības apdraudējumu gadījumā rīcība tālu atpaliek no politikām

Viseiropas reģions

2004. gada Ceturtajā ministru konferencē par vidi un veselību Pasaules veselības organizācija (PVO) pieņēma Bērnu vides un veselības rīcības plānu Eiropai (CEHAPE). PVO atkārtoti apstiprināja arī nepieciešamību pēc vides un veselības informācijas sistēmas, kas balstīta uz rādītājiem, un formulēja ieteikumus sabiedrības veselības atbildei uz ekstrēmām klimata parādībām un klimata pārmaiņas ietekmēm uz veselību.

2007. gadā PVO starpvaldību vidusposma pārbaudē (IMR) tika novērtēta virzība Ceturtās ministru konferences saistību īstenošanā. Tika prezentēti pirmie Vides un veselības informācijas sistēmas (EHIS) rezultāti un izveidots pamats pašreizējā bērnu veselības stāvokļa un vides novērtēšanai Eiropā.

Valstīs no Apvienoto Nāciju Eiropas ekonomiskās komisijas  (UNECE) reģiona, pieņemot Ūdens un veselības protokolu pie 1992. gada Konvencijas „Par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru izmantošanu un aizsardzību”, iezīmēja virzību, risinot ar ūdeni saistītās vides un veselības problēmas integrētā veidā.

Eiropas Savienība

Veselība ir viena no prioritātēm ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā. Vides kvalitāte un tās saistība ar cilvēku veselību ir uzsvērta ES 6 vides rīcības programmā (6EAP).

ES pieeja, kā ierobežot vides apdraudējumu cilvēku veselībai, pamatota četros tiesību aktos:

  • Ūdens pamatdirektīvā
  • Regulā, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)
  • priekšlikumā direktīvai par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai
  • priekšlikumā pamatdirektīvai par pesticīdiem.

 

2003. gada Eiropas vides un veselības stratēģijai un 2004. gada Eiropas vides un veselības rīcības plānam no 2004. līdz 2010. gadam ir četru slimību prioritāte:

  • vēzis, ar ko slimo bērni
  • astma un alerģija
  • neiroloģiskas dabas attīstības traucējumi
  • endokrīnās sistēmas traucējumi.

 

Eiropas procesi, kas ir vērsti uz politiku integrāciju, ir īpaši būtiski videi un veselībai.

Papildu informācija: Eiropas Komisijas Eiropas vides un veselības mājas lapa

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100