Politikos kontekstas

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2018-08-06
1 min read
This page was archived on 2018-08-06 with reason: Content is outdated
Politinis atsakas į su aplinka susijusias sveikatos problemas Europoje tarptautiniu, regioniniu ir vietiniu lygiais gerėja. Dabartiniai tarptautinių veiksmų planai dažnai skirti vaikams. Deja, daugelio pavojų sveikatai atžvilgiu veiksmai smarkiai atsilieka nuo politikos.

Europos regionas

2004 m. Ketvirtojoje ministerijų konferencijoje dėl Aplinkos ir sveikatos apsaugos Pasaulinė sveikatos organizacija> (WHO) patvirtino Vaikų aplinkos ir sveikatos veiksmų planą (CEHAPE). WHO taip pat darsyk patvirtino aplinkos ir sveikatos apsaugos informacijos sistemos, pagrįstos rodikliais, būtinybę ir suformulavo rekomendacijas dėl valstybinės sveikatos priežiūros atsako į gamtos stichijas ir klimato kaitos padarinius sveikatai.

2007 m. WHO tarpvyriausybinė termino vidurio apžvalga (IMR) įvertino pažangą įgyvendinant Ketvirtosios ministerijų konferencijos įsipareigojimus. Buvo pateikti pirmieji Aplinkos ir sveikatos apsaugos informacijos sistemos (EHIS) rezultatai, kurie suformavo dabartinės vaikų sveikatos ir aplinkos būklės Europoje vertinimo pagrindą.

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos Komisijos > (UNECE) regiono šalyse 1992 m. Daugiašalių vandens kelių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolas paženklino pažangą, padarytą integruotai sprendžiant su vandeniu susijusius aplinkos ir sveikatos apsaugos klausimus.

Europos Sąjungos

sveikata yra vienas ES tvaraus vystymosi strategijos prioritetų. Aplinkos kokybė ir sąsaja su žmonių sveikata pažymėta ES 6-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje (6EAP).

ES siekio apriboti aplinkos grėsmes žmogaus sveikatai pagrindą sudaro keturi teisės aktai:

  • Vandens politikos pagrindų direktyva;
  • Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentas (REACH);
  • Aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje direktyvos projektas;
  • Pesticidų naudojimo politikos pagrindų direktyvos projektas.

 

Europos aplinkos ir sveikatos apsaugos strategija (2003 m.) ir 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos apsaugos veiksmų planas (2004 m.) numato keturias prioritetines ligas:

  • vaikų vėžį
  • astmą ir alergiją
  • neurologinio vystymosi sutrikimus
  • endokrininės sistemos sutrikimus.

 

Europos procesai, kuriais siekiama politikos integracijos, yra ypač svarbūs aplinkosaugai ir sveikatai.

Daugiau informacijos: Europos Komisijos Europos aplinkos ir sveikatos apsaugos puslapis

Dokumento veiksmai
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100