Контекст на политиката

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016
Нараства отражението в политиката на здравни проблеми, свързани с околната среда в Европа, на международно, регионално и национално равнище. Новите международни планове за действие са съсредоточени върху децата. По отношение на много опасности за здравето обаче, действията изостават много от политиката.

Общоевропейски регион:

На Четвъртата министерска конференция по въпросите на околната среда през 2004 г.Световната здравна организация (СЗО) прие план за действие „Околна среда и здравето на децата“ (CEHAPE). СЗО също така потвърди отново необходимостта от информационна система за околната среда и здравето, базирана на показатели, и формулира препоръки за реакциите на общественото здравеопазване на екстремални климатични явления и последствията за здравето от изменението на климата.

През 2007 г. междуправителствената среща за средносрочен преглед (МССП) на СЗО направи оценка на прилагането на ангажиментите на Четвъртата министерска среща. Бяха представени първите резултати от информационната система „Околна среда и здраве“ (EHIS) и те формираха основата за оценка на настоящия статус на здравето на децата и околната среда в Европа.

В страните от региона наИкономическата комисия на ООН за Европа   (ИКЕООН), приемането на протокола „Вода и здраве“ към Конвенцията за опазване и използане на трансграничните водни течения и международните езера от 1992 г. отбеляза напредък в решаването по интегриран начин на здравни и екологични проблеми, свързани с водата.

Европейски съюз

Здравето е един от приоритетите на Стратегията на ЕС за устойчиво развитие. Качеството на околната среда и връзката му с човешкото здраве са подчертани вШестата програма за действие в областта на околната среда на ЕС (Шеста EAP).

Четири законодателни документа осигуряват основата на подхода на ЕС към ограничаване на екологичните заплахи за човешкото здраве:

  • Рамковата директива за водата
  • Регламентът относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
  • предложението за директива относно качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа
  • предложението за рамкова директива относно пестицидите.

 

Европейската стратегия за околната среда и здравето (2003) и Европейският план за действие за околната среда и здравето 2004–2010 г. (2004) имат за приоритет четири заболявания:

  • рак в детска вързраст
  • астма и алергия
  • нарушения на развитието на нервната система
  • последици, водещи до ендокринни смущения .

 

Европейските процеси, целящи интегрирането на политиките, са тясно свързани с околната среда и здравето.

Повече информация: интернет страницата на Европейската комисия, посветена наЕвропейската околна среда и здравето

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100