Politické súvislosti

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 03. 06. 2016
Politické reakcie na problematiku životného prostredia súvisiacu so zdravím v Európe na medzinárodnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni sa zlepšujú. Súčasné medzinárodné akčné plány sa často zameriavajú na deti. V prípade mnohých ohrození zdravia však politiky chýbajú.

Celoeurópsky región

Na štvrtej ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví konanej v Helsinkách v roku 2004, prijala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) akčný plán v oblasti životného prostredia a zdravia detí v Európe (CEHAPE). WHO taktiež znovu potvrdila potrebu informačného systému životného prostredia a zdravia založeného na ukazovateľoch a formulovala odporúčania o reakciách v oblasti verejného zdravia na extrémne prírodné udalosti a zdravotné dôsledky klimatických zmien.

V roku 2007 sa v medzivládnom strednodobom hodnotení organizácie WHO vyhodnotil pokrok pri plnení záväzkov štvrtej ministerskej konferencie. Prezentovali sa prvé výsledky informačného systému životného prostredia a zdravia (EHIS) a sformoval sa základ na hodnotenie súčasného stavu životného prostredia a zdravia detí v Európe.

V krajinách Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (UNECE) sa zaznamenal pokrok v integrovanom riešení problémov životného prostredia a zdravia v súvislosti s vodou po prijatí Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier.

Európska únia

Zdravie patrí k prioritám stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ. Kvalita životného prostredia a prepojenie na ľudské zdravie sa zdôrazňujú v 6. environmentálnom akčnom programe (6. program EAP) EÚ.

Štyri právne predpisy tvoria základ prístupu EÚ k obmedzovaniu environmentálnych hrozieb pre ľudské zdravie:

  • rámcová smernica o vode,
  • nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH),
  • návrh smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe,
  • návrh rámcovej smernice o pesticídoch.

 

Európska stratégia pre životné prostredie a zdravie (2003) a európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie na roky 2004 až 2010 (2004) obsahujú štyri prioritné ochorenia:

  • rakovinu detí,
  • astmu a alergie,
  • poruchy nervového vývoja,
  • endokrinologické poruchy.

 

Európske procesy zamerané na integráciu politík sa týkajú najmä životného prostredia a zdravia.

Ďalšie informácie: domovská stránka Životné prostredie a zdravie v Európe Európskej komisie.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100