Kontekst polityczny

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Poprawiają się reakcje polityczne na kwestie zdrowotne uwarunkowane środowiskowo w Europie, na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym Ostatnie międzynarodowe plany działania poświęcone są dzieciom. Jednakże działania dotyczące wielu zagrożeń dla zdrowia pozostają daleko w tyle za polityką.

Region paneuropejski

Podczas czwartej konferencji ministerialnej w sprawie środowiska i zdrowia w 2004 r., Światowa Organizacja Zdrowia  (WHO) przyjęła plan działania dotyczący środowiska i zdrowia dzieci w Europie (CEHAPE). WHO potwierdziła zapotrzebowanie na system informacji o środowisku i zdrowiu oparty na wskaźnikach i sformułowanych zaleceniach dotyczących reakcji politycznych na skrajne warunki pogodowe oraz skutki zmian klimatu dla zdrowia.

W 2007 r., w ramach międzyrządowego śródokresowego przeglądu WHO oceniono postęp w realizacji zobowiązań czwartej konferencji ministerialnej. Zaprezentowany został zalążek systemu informacji o środowisku i zdrowiu (EHIS), który posłużył za podstawę oceny bieżącego stanu zdrowia dzieci i środowiska w Europie.

W krajach regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych  (EKG ONZ), przyjęcie protokołu w sprawie wody i zdrowia do konwencji o ochronie i użytkowaniu granicznych cieków wodnych i międzynarodowych jezior z 1992 r. zaowocowało zintegrowanym postępem w kwestiach środowiskowych i zdrowotnych związanych z wodą.

Unia Europejska

Zdrowie to jeden z priorytetów strategii zrównoważonego rozwooju UE. Jakość środowiska i związek ze zdrowiem ludzi zostały uwypuklone w 6. programie działań w dziedzinie środowiska (6.EAP).

Podwaliny podejścia UE do zmniejszania zagrożeń dla zdrowia ludzi pochodzących ze środowiska, stanowią cztery akty prawne:

  • dyrektywa ramowa w sprawie wody
  • rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
  • projekt dyrektywy w sprawie jakości powietrza otaczającego i czystego powietrza dla Europy
  • projekt dyrektywy ramowej w sprawie pestycydów.

 

Europejska strategia dotycząca środowiska i zdrowia (z 2003 r.) oraz europejski plan działania dotyczący środowiska i zdrowia na lata 2004–2010 (z 2004 r.) wymieniają cztery priorytetowe schorzenia:

  • rak u dzieci
  • astma i alergia
  • zaburzenia neurorozwojowe
  • zaburzenia hormonalne.

 

Procesy europejskie ukierunkowane na integrację polityki są zwłaszcza istotne w zakresie środowiska i zdrowia.

Więcej informacji: Strona tematyczna europejskiego środowiska i zdrowia Komisji Europejskiej

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100