Politični okvir

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 03.06.2016
Politični odzivi na zdravstvene težave v zvezi z okoljem v Evropi se izboljšujejo na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni. Nedavni mednarodni ukrepi se pogosto osredotočajo na otroke. Vendar pa ukrepi ne dohitevajo politik v primeru številnih nevarnosti za zdravje.

Vseevropska regija

Na četrti ministrski konferenci o okolju in zdravju leta 2004 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) sprejela Akcijski načrt za okolje in zdravje otrok v Evropi (CEHAPE). SZO je potrdila potrebo po informacijskem sistemu za okolje in zdravje na podlagi kazalnikov in pripravila priporočila o javnozdravstvenih odzivih na izjemne vremenske dogodke in posledicah podnebnih sprememb na zdravje.

Leta 2007 je bil na medvladnem srečanju SZO za vmesni pregled ocenjen napredek pri izvajanju zavez četrte ministrske konference. Predstavljeni so bili prvi rezultati informacijskega sistema za okolje in zdravje (EHIS), ki so bili podlaga ocene sedanjega stanja zdravja otrok in okolja v Evropi.

V državah z območja Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo  (UNECE) je sprejetje Protokola o vodi in zdravju h Konvenciji o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer pomenilo napredek pri celovitem obravnavanju okoljskih in zdravstvenih vprašanj.

Evropska unija

Zdravje je ena izmed prednostnih nalog strategije EU za trajnostni razvoj. Kakovost okolja in povezava z zdravjem ljudi sta poudarjeni v Šestem okoljskem akcijskem programu .

Štirje pravni predpisi so podlaga pristopa EU k omejevanju okoljskih tveganj za zdravje ljudi:

  • Okvirna direktiva o vodah
  • Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
  • predlog direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo
  • predlog okvirne direktive o pesticidih.

 

V Evropski strategiji za okolje in zdravje (2003) ter Evropskem akcijskem načrtu za okolje in zdravje 2004–2010 (2004) so opredeljene štiri bolezni, ki jih je treba prednostno obravnavati:

  • rak pri otrocih
  • astma in alergije
  • motnje nevrološkega razvoja
  • učinki endokrinih motilcev hormonov.

 

Evropski procesi, katerih cilj je vključevanje politik, so posebno pomembni za okolje in zdravje.

Več informacij: Spletna stran o evropskem okolju in zdravju Evropske komisije

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100