Πλαίσιο πολιτικής

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Οι τρόποι αντιμετώπισης μέσω πολιτικής των ζητημάτων υγείας στην Ευρώπη που σχετίζονται με το περιβάλλον βελτιώνονται σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τα πιο πρόσφατα διεθνή προγράμματα δράσης συχνά επικεντρώνονται στα παιδιά. Εντούτοις, όσον αφορά πολλούς από τους κινδύνους για την υγεία, οι δράσεις υπολείπονται μακράν των πολιτικών.

Η πανευρωπαϊκή περιφέρεια:

Στην τέταρτη υπουργική διάσκεψη περιβάλλοντος και υγείας του 2004, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενέκρινε το Πρόγραμμα δράσης "Υγεία και Περιβάλλον για τα Παιδιά στην Ευρώπη" (CEHAPE). Επίσης, ο ΠΟΥ τόνισε και πάλι την ανάγκη για ένα σύστημα πληροφοριών για το περιβάλλον και την υγεία, βασισμένο σε δείκτες και διατύπωσε συστάσεις αναφορικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων ως προς τη δημόσια υγεία και τις επιπτώσεις για την υγεία από την αλλαγή του κλίματος.

Το 2007, η διακυβερνητική ενδιάμεση επισκόπηση του ΠΟΥ προέβη σε αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης των δεσμεύσεων της τέταρτης υπουργικής διάσκεψης. Τα πρώτα αποτελέσματα του συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον και την υγεία (EHIS) παρουσιάστηκαν και απετέλεσαν τη βάση για μια αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της παιδικής υγείας και του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Στις χώρες που εντάσσονται στο πεδίο ευθύνης της Οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΗΕ/ΟΕΕ), η υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου για τα ύδατα και την υγεία στη Σύμβαση του 1992 για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών προώθησε την αντιμετώπιση των ζητημάτων του περιβάλλοντος και της υγείας σε σχέση με τα ύδατα με τρόπο ολοκληρωμένο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η υγεία αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ποιότητα του περιβάλλοντος και η σύνδεση με την ανθρώπινη υγεία τονίζονται στο 6ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης (6ο ΠΠΔ) της ΕΕ.

Τέσσερα νομοθετήματα παρέχουν τα θεμέλια για την προσέγγιση της ΕΕ για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών απειλών προς την ανθρώπινη υγεία:

  • η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα
  • ο κανονισμός για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την έκδοση αδειών για τις χημικές ουσίες (REACH)
  • η πρόταση για μια οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερου αέρα για την Ευρώπη
  • η πρόταση για οδηγία πλαίσιο σχετικά με τα φυτοφάρμακα.

                         

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία (2003) και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 2004–2010 (2004) θέτουν σε προτεραιότητα τέσσερα νοσήματα:

  • καρκίνος παιδικής ηλικίας
  • άσθμα και αλλεργία
  • νευροαναπτυξιακές διαταραχές
  • ενδοκρινικές διαταραχές.

                         

Οι ευρωπαϊκές διεργασίες που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των πολιτικών είναι ιδιαίτερης σημασίας για το περιβάλλον και την υγεία.

Περισσότερες πληροφορίες: αρχική ιστοσελίδα για το περιβάλλον και την υγεία στην Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100