Politiskt sammanhang

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-06-03
De politiska reaktionerna på miljörelaterade hälsoproblem i Europa blir allt bättre på internationell, regional och nationell nivå. Aktuella internationella handlingsplaner är ofta inriktade på barn. För många hälsorisker ligger emellertid åtgärderna långt efter de politiska besluten.

Den alleuropeiska regionen

Vid den fjärde ministerkonferensen om miljö och hälsa 2004 antog Världshälsoorganisationen (WHO) den europeiska handlingsplanen för barns miljö och hälsa (CEHAPE). WHO underströk också behovet av ett informationssystem för miljö och hälsa baserat på indikatorer, och formulerade rekommendationer om folkhälsoinsatser vid extrema väderhändelser och klimatförändringarnas konsekvenser för människors hälsa.

Under 2007 utvärderade WHO:s intergovernmental midterm review (IMR) tillämpningen av åtagandena från den fjärde ministerkonferensen. De första uppgifterna från Environment and Health Information System (ENHIS) presenterades och utgjorde grunden för en bedömning av den aktuella statusen för barns hälsa och miljö i Europa.

I länderna i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) markerade antagandet av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar ett framsteg i att ta itu med miljö- och hälsofrågor rörande vatten ur ett helhetsperspektiv.

Europeiska unionen

Hälsa är prioriterat i EU:s strategi för hållbar utveckling. Miljöns kvalitet och dess koppling till människors hälsa tas särskilt upp till diskussion i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram.

Fyra rättsakter utgör grunden för EU:s arbete med att begränsa miljörisker för människors hälsa:

  • Ramdirektivet för vatten
  • Förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)
  • Förslaget till direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa
  • Förslaget till ramdirektiv om bekämpningsmedel

 

Den europeiska strategin för miljö och hälsa (2003) och den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (2004) har fyra prioriterade sjukdomar:

  • Barncancer
  • Astma och allergier
  • Utvecklingsstörningar
  • Endokrinstörande effekter.

 

Europeiska förfaranden som syftar till samordning av politiken är särskilt relevanta för miljö och hälsa.

Mer information: Europeiska kommissionens webbplats för miljö och hälsa

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100