Politisk kontekst

Endre språk
Side Sist endret 03.06.2016
De politiske tiltakene når det gjelder miljørelaterte helseproblemer i Europa på internasjonalt, regionalt og nasjonalt plan, blir stadig bedre. Nyere internasjonale handlingsplaner fokuserer ofte på barn. Men for mange helsefarer kommer handlingene et langt steg bak politikken.

Den felleseuropeiske regionen

På den fjerde ministerkonferansen om miljø og helse i 2004 vedtok Verdens helseorganisasjon (WHO) en handlingsplan for barns helse og miljø i Europa (CEHAPE). WHO stadfestet også på nytt behovet for et miljø- og helseinformasjonssystem basert på indikatorer, og kom med anbefalinger om offentlige helsetiltak mot ekstreme værhendelser og helsekonsekvensene av klimaendringene.

I 2007 evaluerte WHOs mellomstatlige midtveisgjennomgang (IMR) framdriften i gjennomføringen av forpliktelsene fra den fjerde ministerkonferansen. De første resultatene av miljø- og helseinformasjonssystemet (EHIS) ble presentert og dannet utgangspunkt for en vurdering av gjeldende status for barns helse og for miljøet i Europa.

I landene som inngår i De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE), markerte vedtaket av Protokollen om vann og helse til 1992-konvensjonen om vern og utnyttelse av grenseoverskridende vassdrag og internasjonale innsjøer framdrift i arbeidet for en integrert håndtering av miljø- og helsespørsmål knyttet til vann.

Den europeiske union

Helse er en av prioriteringene i EUs strategi for bærekraftig utvikling. Miljøkvalitet og koblingen til menneskers helse framheves i EUs 6. miljøhandlingsprogram (6EAP).

Fire rettsakter danner grunnlaget for EUs tilnærming til å begrense helsetruslene fra miljøet:

  • rammedirektivet for vann
  • forordningen om registrering, vurdeing, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH)
  • forslaget til direktiv om luftkvalitet og renere luft for Europa
  • forslaget til rammedirektiv om plantevernmidler

 

I EUs strategi for miljø og helse (2003) og EUs handlingsplan for miljø og helse 2004–2010 (2004) er fire temaer prioritert:

  • barnekreft
  • astma og allergi
  • nevrologiske utviklingsforstyrrelser
  • hormonforstyrrende effekter

 

Europeiske prosesser som tar sikte på politikkintegrering, er spesielt relevante for miljø og helse.

Mer informasjon: Europakommisjonens hjemmeside for miljø og helse i Europa

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100