næste
forrige
emner
Fokus på helbredet: Indsatsen for at opnå nulforurening gør det sundere at leve i Europa

Miljøforurening påvirker vores helbred og livskvalitet. Det Europæiske Miljøagenturs undersøgelser peger på disse virkninger og de potentielle gevinster, vi kan opnå med et renere miljø. Vi kan forebygge en række kræfttilfælde, og med hvert skridt, vi tager i retning af nulforurening i Europa, kan vi forbedre vores livskvalitet.

Læs mere

En vision for Europa anno 2050: sundere, renere og mere modstandsdygtigt

Et år inde i covid-19-krisen fremlægger Europa fortsat politiske pakker rettet for at nå de ambitiøse mål, der er opstillet i Den europæiske grønne pagt. Et Europa, der holder kursen, er forudsætningen for et modstandsdygtigt Europa anno 2050, der bygger på solidaritet og et sundt miljø for alle.

Læs mere

Sundhed og miljø, herunder luft- og støjforurening — Spotlight på EEA's arbejde

Luftforurening, støjforurening og konsekvenserne af klimaforandringerne er centrale risici for europæernes almene sundhed og trivsel. Vi har talt med Catherine Ganzleben, leder af gruppen luftforurening, miljø og sundhed, Alberto González, EEA-ekspert i luftkvalitet, og Eulalia Peris, EEA-ekspert i støjforurening, for at høre mere om, hvad EEA gør for at udbrede kendskabet til dette vigtige arbejdsområde.

Læs mere

Mod Europa 2030: modstandsdygtig natur, bæredygtig økonomi og sunde liv

Covid-19pandemien er et tydeligt eksempel på, hvor skrøbelige vores samfund og økonomier kan være, når vi rammes af et stort chok. Miljøødelæggelse og klimaændringer forventes at gøre sådanne chok hyppigere og mere alvorlige. Med usikkerhed og talrige udfordringer foran os er vores eneste holdbare valg at sikre, at alle de beslutninger, vi træffer i denne kritiske periode, bringer os tættere på vores sociale mål og bæredygtighedsmål.

Læs mere

Videre sammen: en bæredygtig verden efter corona

Hvordan skaber vi en mere holdbar og modstandsdygtig verden efter coronakrisen? I denne afgørende tid, hvor der træffes vigtige beslutninger om vores fælles fremtid, vil Det Europæiske Miljøagentur samle og konsolidere corona- og miljørelateret viden og gøre sit til, at der føres en kvalificeret debat.

Læs mere

Overvejelser omkring ambitionerne om klimaneutralitet i Europa i disse Covid-19 tider

De europæiske lande gennemfører drastiske tiltag for at begrænse virkningen af Covid-19 på europæernes sundhed og økonomien. Sådanne kriser har tendens til at have umiddelbare og alvorlige virkninger på hele befolkninger og økonomien. I betragtning af Coronakrisens potentiale til at påvirke vigtige økonomiske sektorer, forventes den at reducere nogle af de økonomiske aktiviteters indvirkning på miljø og klima. Men store og pludselige chok med ekstremt høje omkostninger for samfundet er ikke den måde, hvorpå Den Europæiske Union har forpligtet sig til at omstille sin økonomi og opnå klimaneutralitet på inden 2050. Den europæiske grønne pagt og den nyligt foreslåede europæiske klimalov kræver i stedet en irreversibel og gradvis reduktion af emissionerne samtidig med, at der sikres en retfærdig overgang, hvor der ydes støtte til de berørte.

Læs mere

Støjforurening er et stort problem for både menneskers sundhed og miljøet

Støjforurening er et stigende problem i hele Europa, og ét, hvor mange mennesker måske ikke er opmærksomme på indvirkningen på deres sundhed. Vi mødtes med Det Europæiske Miljøagenturs ekspert i ekstern støj, Eulalia Peris, til en snak om hovedresultaterne i Miljøagenturets rapport om ekstern støj i Europa 2020 ("Environmental noise in Europe — 2020"), som blev offentliggjort tidligere på måneden.

Læs mere

EEA's  ”rapport om ”Europas miljø – tilstand og fremtidsudsigter 2020” spiller en vigtig rolle for EU's fornyede slag for bæredygtighed

Tidligere i denne måned offentliggjorde Det Europæiske Miljøagentur rapporten "Europas miljø – tilstand og fremtidsudsigter 2020" (SOER 2020). I rapporten blev det konkluderet, at Europa ikke vil nå sine 2030-mål uden presserende handling i løbet af de næste ti år for at imødegå det alarmerende tab af biodiversitet, de tiltagende konsekvenser af klimaændringerne og overforbruget af naturressourcer. Rapporten pegede på en række centrale løsninger, som kan hjælpe Europa tilbage på sporet, så målene nås. Vi har sat os ned sammen med Tobias Lung, EEA's SOER koordinations- og vurderingsekspert, for at drøfte betydningen af SOER 2020.

Læs mere

Hvordan berøres sårbare grupper i Europa af miljøbetingede farer?

Der er brug for en målrettet indsats for at give Europas mest sårbare befolkningsgrupper, herunder fattige, ældre og børn, bedre beskyttelse mod miljøbetingede risici som luft- og støjforurening og ekstreme temperaturer. Aleksandra Kazmierczak, som er ekspert i tilpasning til klimaændringer i Det Europæiske Miljøagentur (EEA), beskriver hovedresultaterne af en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der vurderer sammenhængene mellem social og demografisk ulighed og eksponering for luftforurening, støj og ekstreme temperaturer.

Læs mere

Kviksølv: en vedholdende trussel mod miljøet og folkesundheden

Mange forbinder stadig kviksølv med termometre, og de fleste ved også, at det er giftigt. På grund af sin giftighed er kviksølv ved at blive taget ud af produkter i Europa, men meget kviksølv cirkulerer stadig i luft, vand, jord og økosystemer. Er kviksølv stadig et problem, og hvad bliver der gjort ved det? Vi har interviewet Ian Marnane, der er EEA-ekspert i bæredygtig ressourceudnyttelse og industri.

Læs mere

Miljøændringer: Viden er nøglen til at begrænse virkningerne på mennesker og naturen

Udformning af miljøpolitikker er ikke nogen nem opgave. På den ene side vil europæerne gerne nyde godt af de fordele, som en velfungerende økonomi giver. På den anden side har vores valg af livsstil betydelige miljø- og sundhedsomkostninger. For at vælge den bedste politik er det nødvendigt at have en helhedsorienteret forståelse af, hvordan natur, økonomi og menneskers sundhed hænger sammen. Det Europæiske Miljøagenturs mål er at støtte politikudformningen ved at levere netop denne type viden.

Læs mere

Renere luft til gavn for menneskets helbred og klimaforandringer

I de seneste årtier er luftkvaliteten i Europa blevet forbedret takket være lovgivning, teknologi og en udvikling væk fra kraftigt forurenende fossile brændsler i mange lande. Mange mennesker lider dog stadig under luftforureningen, navnlig i de større byer. Luftforureningen er et komplekst problem og kan derfor kun håndteres, hvis der gennemføres koordinerede tiltag på mange niveauer. Hvis borgerne skal inddrages, er det afgørende at informere dem rettidigt på en lettilgængelig måde. Det er netop formålet med luftkvalitetsindekset, som vi har iværksat for kort tid siden. En forbedret luftkvalitet er ikke kun til gavn for vores helbred, men kan også bidrage til at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne.

Læs mere

Klimaændringer i Europa: Katastrofeberedskab og forberedelser til en usikker fremtid

Oversvømmelser, kraftige vinde, hedebølger, tørke ... Klimaændringer og klimarelaterede ekstreme vejrbegivenheder giver anledning til stigende bekymring ikke kun i Europa, men overalt i verden. Mange lokalsamfund er berørt af sådanne ekstreme begivenheder og skal træffe foranstaltninger til at forhindre og minimere skaden. Hvordan kan lokalsamfundene tilpasse sig klimaændringer og forberede sig på og tackle klimarelaterede katastrofer? Vi interviewede Sergio Castellari, der er EEA's ekspert i virkninger af, sårbarhed over for og tilpasning til klimaændringer.

Læs mere

Kemikalier i Europa: Hvilken indvirkning har de på menneskers sundhed og miljøet?

Vi ved, at eksponering for skadelige kemikalier har konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet. Med en voksende global kemikalieproduktion og udviklingen og anvendelsen af nye kemikalier, hvordan kan vi så vide, hvad der betragtes som sikkert? Vi talte med EEA-kemikalieekspert Xenia Trier om forskellige spørgsmål vedrørerende sikker brug af kemikalier i Europa, og om hvad EU gør for at mindske deres potentielle bivirkninger.

Læs mere

Luftkvalitet er fortsat et aktuelt emne for mange europæere

I forrige måned udgav Det Europæiske Miljøagentur (EEA) sin seneste rapport om luftkvaliteten i Europa, som afdækkede, at mens luftkvaliteten langsomt bliver bedre, er luftforurening stadig den største enkeltstående miljørisiko for sundheden i Europa. Vi satte luftkvalitetseksperten Alberto González Ortiz fra EEA stævne for at drøfte resultaterne i rapporten, og hvordan teknologier som satellitbilleder hjælper med at forbedre luftkvalitetsforskningen.

Læs mere

Europas landbrug: sådan kan vi producere fødevarer, der er ´grønne´, sunde og til at betale.

For at producere fødevarer i tilstrækkelige mængder er Europa afhængigt af intensivt landbrug, og det påvirker miljøet og vores sundhed. Kan Europa finde en mere miljøvenlig måde at producere fødevarer på? Vi stillede dette spørgsmål til Ybele Hoogeveen, der leder en gruppe i Det Europæiske Miljøagentur, som arbejder med ressourceforbrugets påvirkning af miljøet og menneskets velfærd.

Læs mere

Miljø, sundhed og økonomi på én gang

Den europæiske økonomi mærker stadig virkningerne af den økonomiske krise, der begyndte i 2008. Arbejdsløshed og lønnedgange har påvirket millioner. Når nyuddannede ikke kan finde job i en af de rigeste dele af verden, er det så det rigtige tidspunkt at tale om miljø på? Den Europæiske Unions miljøaktionsprogram gør netop dette, men ikke blot det. Det identificerer også miljøet som en integreret og uadskillelig del af vor sundhed og økonomi.

Læs mere

Sundhed i et klima under forandring

I august 2007 opdagede italienske sundhedsmyndigheder et stort antal tilfælde af en usædvanlig sygdom i Castiglione di Cervia og Castiglione di Ravenna, to små landsbyer adskilt af en flod. Næsten 200 mennesker fik sygdommen, og en ældre mand døde (Angelini et al., 2007).

Læs mere

Permalinks

Handlinger