næste
forrige
emner

Tilpasning til klimaændringer

Skift sprog
Webside Sidst ændret 15/03 2023
Klimaændringerne er i gang og forventes at fortsætte. Temperaturerne stiger, nedbørsmønstrene ændrer sig, is og sne smelter og havniveauet stiger. Ekstreme vejrforhold og klimarelaterede hændelser med fare for oversvømmelser og tørke forekommer oftere og med større styrke i mange regioner. Der er forskelle i påvirkningerne og sårbarheden af økosystemer, økonomiske sektorer og menneskers sundhed i de forskellige regioner i Europa. Selv hvis de globale tiltag for at reducere udledningerne viser sig effektive, vil nogle af klimaændringerne være uundgåelige. Det er derfor nødvendigt at indføre supplerende tilpasningsstrategier.

For at forebygge klimaændringernes alvorligste virkninger har landene underskrevet De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og vedtaget at begrænse stigningen i den globale middeltemperatur til under 2°C over det førindustrielle niveau. For at nå dette mål skal de globale drivhusgasemissioner toppe hurtigst muligt og derefter falde hurtigt igen. For flere oplysninger henvises til de globale klimapolitikker.

EU og andre EEA-medlemslande har truffet en række foranstaltninger for at begrænse deres drivhusgasemissioner. Disse foranstaltninger suppleres af en række tilpasningspolitikker.

Indvirkninger og sårbarhed

De største temperaturstigninger i Europa forekommer i Sydeuropa om sommeren og i det arktiske område om vinteren. Nedbørsmængden aftager især i Sydeuropa, hvorimod den stiger i Nordeuropa. De forventede hyppigere og kraftigere varmebølger og oversvømmelser samt den ændrede fordeling af visse infektionssygdomme og pollen har en negativ indvirkning på sundheden. Klimaændringer belaster økosystemerne yderligere, således at mange planter og dyrearter flytter mod nord og til mere højtliggende områder. Dette har indvirkninger på landbrug, skovbrug, energiproduktion, turisme og infrastruktur i almindelighed. Størstedelen af indvirkningerne i Europa er negative forventes at blive negative.

Følgende europæiske regioner, herunder byområder, er særligt sårbare over for klimaændringerne:

  • Sydeuropa og Middelhavsbassinet
  • bjergområder
  • kystområder, deltaer og flodsletter
  • Europas nordligste og arktiske områder.

Der er brug for tilpasninger, som kan imødegå virkningerne af klimaændringerne, og der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at forhindre eller minimere disse indvirkninger. Der er brug for strategier på lokalt, nationalt og tværnationalt plan og EU-plan. Integration i andre politikområder er afgørende og sker også i stigende grad i forbindelse med f.eks. økosystemer og vandforvaltning, begrænsning af katastroferisici, forvaltning af kystområder, landbrug og udvikling af landdistrikter, sundhedstjenester, byplanlægning og regional udvikling. Tiltagene omfatter teknologiske foranstaltninger, foranstaltninger baseret på økosystemerne og foranstaltninger, som vedrører adfærdsændringer.

EU's politikker

Europa-Kommissionen offentliggjorde en EU-strategi for tilpasning til klimaændringer i april 2013. Strategien indeholder tre hovedmål:

  • Fremme medlemsstaternes indsats: Tilskynde alle medlemsstater til at vedtage omfattende tilpasningsstrategier og tilbyde dem finansiering til at hjælpe med at opbygge deres tilpasningskapacitet og til at indføre foranstaltninger.Støtte tilpasning i byer ved at sikre en frivillig forpligtelse baseret på Borgmesterforsamlingens initiativ (som siden 2015 har været en del af "borgmesteraftalen" om energi og klima).
  • "Klimasikrede" foranstaltninger på EU-planved yderligere at fremme tilpasning inden for en række vigtige sårbare sektorer, såsom landbrug og fiskeri og samhørighedspolitik, med det formål at sikre, at Europas infrastruktur bliver mere modstandsdygtig og styrke udbredelsen af forsikringer ved natur- og menneskeskabte katastrofer.
  • En mere velinformeret beslutningstagningved at afhjælpe manglende viden om tilpasning og yderligere udvikle den europæiske klimatilpasningsplatform (Climate-ADAPT).

Stadig flere EEA-lande har vedtaget nationale tilpasningsstrategier og mange har udviklet og er ved at gennemføre nationale tilpasningshandlingsplaner. Der er også indført strategier og handlingsplaner i mange byer og i tværnationale regioner i Europa, herunder Østersøområdet, Karpaterne og alperne.

EEA's aktiviteter

EEA støtter udviklingen og gennemførelsen af klimaændringstilpasninger i Europa, evalueringen af EU-politikker og udviklingen af langsigtede strategier for tilpasning til klimaændringer og begrænsning af katastroferisici ved at tilvejebringe relevante informationer. EEA's informationer (observationer, projektioner, indikatorer, vurderinger) har fokus på klimaændringer, indvirkninger, sårbarhed og tilpasningsforanstaltninger i Europa.

EEA arbejder tæt sammen med Europa-Kommissionen (GD for Klima, Det Fælles Forskningscenter og Eurostat), eksperter fra det europæiske temacenter for virkninger af klimaændringer, sårbarhed og tilpasning (ETC/ACM) og med EEA's netværk af lande (Eionet). EEA samarbejder også med bl.a. Copernicus' klimaændringstjenester, ECDC, WHO Europe, ISDR Europe, OECD og IPCC.

Nøgleaktiviteter og -produkter omfatter vurderinger af klimaændringernes virkninger og sårbarheder i Europa samt analyser af nationale, bymæssige og sektormæssige klimaændringsstrategier og handlingsplaner. EEA vedligeholder og forvalter også  Den europæiske klimatilpasningsplatform (Climate-ADAPT).

Relevante links

Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer

FN's rammekonvention om klimaændringer

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Klima

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter

Det europæiske temacenter for klimaændringer: Virkninger, sårbarhed og tilpasning

Copernicus' klimaændringstjeneste

Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme

WHO Europa

FN's kontor for begrænsning af katastroferisici

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tags

Arkiveret under
Arkiveret under climate change, adaptation
Handlinger