další
předchozí
položky

Přizpůsobení se změně klimatu

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 15.03.2023
Ke změně klimatu už dochází a očekává se, že bude pokračovat: stoupá teplota, mění se srážkové režimy, tají ledovce a sníh a zvyšuje se hladina oceánu. Extrémní počasí a události související se změnou klimatu, jako jsou povodně a sucha, budou v řadě oblastí stále častější a intenzivnější. Dopady změny klimatu a zranitelnost ekosystémů, hospodářských odvětví a lidského zdraví a blahobytu se v celé Evropě liší. I když bude globální úsilí směřující ke snížení emisí úspěšné, některé klimatické změny jsou nevyhnutelné a jsou zapotřebí doplňující opatření, abychom se na jejich dopady adaptovali.

Země, které podepsaly Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), se dohodly, že  globální průměrná teplota se nezvýší o více  než +2°C v porovnání s úrovněmi před industrializací, aby zamezily nejzávažnějším dopadům změny klimatu. K dosažení tohoto cíle je potřeba, aby globální emise skleníkových plynů co nejdříve dosáhly svého vrcholu a poté začaly rychle klesat. Více informací naleznete v globálních politikách týkajících se změny klimatu.

EU a ostatní členské země EEA přijímají řadu opatření, aby snížily emise skleníkových plynů. Tato opatření doplňují politiky v oblasti přizpůsobení se změně klimatu.

Dopady a zranitelnost

V Evropě dochází k největšímu nárůstu teploty v létě v jižní Evropě a v zimě v arktické oblasti. Srážky ubývají v jižní Evropě a přibývají na severu. Předpokládaný nárůst intenzity a četnosti vln veder a povodní a změny v šíření některých infekčních onemocnění a pylů mohou nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. Změna klimatu představuje tlak na ekosystémy, což vede k přesunu mnoha druhů rostlin a živočichů směrem na sever a do výše položených oblastí. To ovlivňuje odvětví, jako jsou zemědělství, lesnictví, výroba elektrické energie, cestovní ruch a infrastruktura, přičemž většina předpovídaných dopadů v Evropě je nepříznivých.

Evropské regiony včetně městských oblastí obzvláště zranitelné v souvislosti se změnou klimatu jsou:

  • jižní Evropa a Středozemní moře,
  • horské oblasti,
  • pobřežní oblasti, delty a záplavové oblasti,
  • dálný sever Evropy a arktická oblast.

Adaptační opatření, která vycházejí z předpokládaných dopadů změny klimatu a mají za cíl tyto dopady minimalizovat, jsou velmi potřebná. Strategie jsou přijímány na místní, národní, nadnárodní i evropské úrovni. Integrace těchto strategií do dalších politických oblastí je nezbytná a dochází k ní ve stále větší míře. Jedná se například o péči o ekosystémy a vodní hospodářství, snižování rizik katastrof, ochranu pobřežních zón, zemědělství a rozvoj venkova, zdravotnické služby, plánování rozvoje měst a regionální rozvoj. Adaptační opatření je možné rozdělit na opatření technologického charakteru, ekosystémová opatření a opatření podporující změny chování.

Politiky EU

Evropská komise v dubnu 2013 zveřejnila strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu. Strategie má tři hlavní cíle:

  • Podpora aktivit členských států, zejména v přijetí komplexní strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, včetně jejího financování a budování kapacit. Strategie podporuje adaptaci měst na změnu klimatu prostřednictvím dobrovolného závazku na základě iniciativy s názvem Pakt starostů a primátorů (od roku 2015 sloučené do Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky).
  • Aktivity na celoevropské úrovni. Podpora adaptace klíčových zranitelných sektorů, jako jsou zemědělství a rybolov, zvyšování odolnosti infrastruktury, podpora využívání pojištění proti přírodním nebo člověkem způsobeným katastrofám a posílení politiky soudržnosti.
  • Zajistit informovanější rozhodovánídíky odstranění nedostatků ve znalostech o přizpůsobení se a dalšímu rozvoji evropské platformy pro přizpůsobení se změně klimatu (Climate-ADAPT).

Rostoucí počet zemí EHP přijímá vnitrostátní strategie pro přizpůsobení se změně klimatu a několik z nich vypracovalo a realizuje vnitrostátní akční plány v této oblasti. Strategie a opatření jsou vytvářeny i v mnoha městech a nadnárodních regionech po celé Evropě, včetně Baltského moře, oblasti Karpat a alpských oblastí.

Činnosti agentury EEA

Agentura EEA podporuje rozvoj a provádění opatření k přizpůsobení se změně klimatu v Evropě, provádí hodnocení politik EU a podporuje tvorbu dlouhodobých strategií přizpůsobení se změně klimatu a snižování rizika katastrof prostřednictvím poskytování příslušných informací. Informace agentury EEA (monitoring, výhledy, indikátory, hodnocení) se zaměřují na změnu klimatu, její dopady, zranitelnost a opatření pro přizpůsobení se této změně v Evropě.

EEA úzce spolupracuje s Evropskou komisí (GŘ pro oblast klimatu, GŘ Společné výzkumné středisko, GŘ Eurostat), s odborníky z Evropského tematického střediska pro dopady změny klimatu, zranitelnost a přizpůsobení se (ETC/CCA) a se svojí informační a pozorovací sítí pro životní prostředí (EIONET). EEA též spolupracuje mj. se službou pro změnu klimatu programu Copernicus, střediskem ECDC, Světovou zdravotnickou organizací pro Evropu, ISDR Europe, organizací OECD a panelem IPCC.

Hlavní činnosti a výstupy zahrnují hodnocení dopadů změny klimatu a zranitelnosti v Evropě a analýzu vnitrostátních, městských a odvětvových strategií a akčních plánů v oblasti změny klimatu. EEA také vede a spravuje evropskou platformu pro přizpůsobení se změně klimatu (Climate-ADAPT).

Související odkazy

Mezivládní panel pro změnu klimatu

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

Generální ředitelství Evropské komise pro oblast klimatu

Společné výzkumné středisko Evropské komise

Evropské tematické středisko pro dopady změny klimatu, zranitelnost a přizpůsobení se

Služba pro změnu klimatu programu Copernicus

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Světová zdravotnická organizace pro Evropu

Úřad Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof (UNISDR)

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Akce dokumentů