ďalej
späť
body

Adaptácia na zmenu klímy

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 03. 2023
Zmena klímy prebieha a očakáva sa, že bude pokračovať: teploty sa zvyšujú, zrážkové modely sa menia, ľad a sneh sa topí a hladina morí stúpa. Extrémne počasie a udalosti súvisiace s klímou, ktoré prinášajú hrozby, ako sú záplavy a suchá, sa v mnohých regiónoch budú vyskytovať častejšie a intenzívnejšie. Vplyv a zraniteľnosť ekosystémov, hospodárskych odvetví a ľudského zdravia a pohody sa naprieč Európou líšia. Aj keby sa celosvetové úsilie o zníženie emisií ukázalo byť efektívnym, určitá zmena klímy je neodvrátiteľná, a preto sú potrebné doplnkové opatrenia na adaptáciu jej vplyvom.

Krajiny, ktoré podpísali Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), sa dohodli obmedziť zvýšenie celosvetovej priemernej ročnej teploty na menej ako 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím s cieľom predchádzať najzávažnejším vplyvom zmeny klímy. Na dosiahnutie tohto cieľa musia emisie skleníkových plynov čo najskôr dosiahnuť svoj vrchol a potom prudko klesať. Viac informácií nájdete v globálnych politikách týkajúcich sa zmeny klímy.

EÚ a iné členské krajiny EEA prijímajú celý rad opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. Toto úsilie dopĺňajú politiky na adaptáciu.

Vplyvy a zraniteľnosť

V Európe sa teploty najviac zvyšujú v lete v južnej Európe a v zime v arktickom regióne; zrážok ubúda v južnej Európe a pribúda na severe. Predpokladané zvýšenie intenzity a frekvencie vĺn horúčav a záplav a zmeny v šírení niektorých infekčných chorôb a peľu môžu nepriaznivo ovplyvňovať ľudské zdravie. Zmena klímy vytvára ďalší tlak na ekosystémy, čo vedie k presunom mnohých rastlinných a živočíšnych druhov na sever a do vyšších polôh. Má vplyv na odvetvia, akými sú poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, energetika, cestovný ruch a infraštruktúra vo všeobecnosti; väčšina predpokladaných vplyvov v Európe je nepriaznivá.

Medzi európske regióny vrátane mestských oblastí, ktoré sú obzvlášť citlivé na zmenu klímy, patria:

  • južná Európa a stredozemská oblasť,
  • horské oblasti,
  • pobrežné zóny, delty a záplavové územia,
  • ďaleký sever Európy a Arktída.

Adaptácia je potrebná, a to predvídaním účinkov zmeny klímy a prijatím vhodných opatrení na zabránenie alebo minimalizovanie jej vplyvov. Stratégie a opatrenia sú potrebné na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni a aj na úrovni EÚ. Nevyhnutná a čoraz častejšia je integrácia do iných oblastí politiky, ako sú riadenie ekosystémov a vodné hospodárstvo, znižovanie rizika katastrof, manažment pobrežnej zóny, rozvoj poľnohospodárstva a vidieka, zdravotnícke služby, plánovanie miest a regionálny rozvoj. Medzi opatrenia patria technologické opatrenia, opatrenia založené na ekosystémoch a opatrenia týkajúce sa zmien správania.

Politiky EÚ

Európska komisia uverejnila Stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy v apríli 2013 [EN]. Stratégia má tri hlavné ciele:

  • Podpora činnosti členských štátov: podnecovanie všetkých členských štátov, aby prijali komplexné stratégie pre adaptáciu a poskytovanie finančných prostriedkov s cieľom pomôcť im budovať kapacity na adaptáciu a prijímať opatrenia. Podporovanie adaptácie v mestách prostredníctvom zavedenia dobrovoľného záväzku na základe iniciatívy Dohovoru primátorov starostov [EN] (od roku 2015 zlúčeného s Dohovorom primátorov a starostov o klíme a energetike).
  • Opatrenia na úrovni EÚ na zvyšovanie „odolnosti voči zmene klímy“:ďalším podporovaním adaptácie v kľúčových zraniteľných odvetviach, akými sú poľnohospodárstvo, rybolov a politika súdržnosti, s cieľom zabezpečenia odolnejšej infraštruktúry Európy a podporovania využívania poistenia proti prírodným a ľudským katastrofám.
  • Podpora informovaného prijímania rozhodnutíriešením medzier v znalostiach o adaptácii a ďalším rozvíjaním Európskej platformy pre adaptáciu na zmenu klímy (Climate-ADAPT).

Rastúci počet členských krajín EEA prijíma národné stratégie adaptácie a niektoré vypracovali a zavádzajú národné akčné plány adaptácie. Stratégie a opatrenia vznikli aj vo viacerých mestách a cezhraničných regiónoch v celej Európe vrátane Baltického mora, karpatského a alpského regiónu.

Činnosti agentúry EEA

Agentúra EEA podporuje rozvoj a realizáciu adaptácie na zmenu klímy v Európe, hodnotenie politík EÚ a vývoj dlhodobých stratégií adaptácie na zmenu klímy a zníženie rizika katastrof poskytovaním príslušných informácií. Informácie agentúry EEA (pozorovania, prognózy, ukazovatele, hodnotenia) sú zamerané na zmenu klímy, vplyv, zraniteľnosť a adaptačné opatrenia v Európe.

Agentúra EEA úzko spolupracuje s Európskou komisiou (GR pre oblasť klímy, Spoločné výskumné centrum, Eurostat), s expertmi z Európskeho tematického centra pre vplyvy zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptáciu (ETC/CCA) a so sieťou krajín EEA (Eionet). EEA okrem iných spolupracuje aj so službou Kopernikus pre monitorovanie zmeny klímy , ECDC, WHO pre Európu, ISDR Europe, OECD a IPCC.

Medzi hlavné činnosti a produkty patrí hodnotenie vplyvov zmeny klímy a zraniteľností v Európe a analýza národných, mestských a odvetvových stratégií a akčných plánov týkajúcich sa zmeny klímy. Agentúra EEA udržiava a riadi aj Európsku platformu pre adaptáciu na zmenu klímy (Climate-ADAPT) [EN].

Súvisiace odkazy

Medzivládny panel o zmene klímy [EN]

Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy [EN]

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre oblasť klímy [EN]

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie [EN]

Európske tematické centrum pre vplyvy zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptáciu

Služba Kopernikus pre monitorovanie zmeny klímy

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Svetová zdravotnícka organizácia pre Európu

Regionálny úrad OSN pre znižovanie rizika katastrof

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: climate change, adaptation
Akcie dokumentu