следващ
предишен
елементи

Адаптиране към изменението на климата

Смяна на език
Страница Последна промяна 15-03-2023
Изменението на климата вече е реалност и се очаква да продължи: температурите се повишават, режимът на валежите се измества, ледниците и снежната покривка се топят, а морското равнище се покачва. Екстремните метеорологични и климатични явления, водещи до опасни явления като наводнения и суши, ще стават по-чести и интензивни в много региони. Уязвимостта и въздействията върху екосистемите, икономическите сектори, здравето и благосъстоянието на човека варират в различните части на Европа. Дори ако усилията в световен план за намаляване на емисиите се окажат ефективни, някои изменения на климата са неизбежни, поради което са необходими допълнителни действия за адаптиране към последствията от тях.

С цел да се предотвратят най-тежките последствия от изменението на климата, държавите, които се присъединиха към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), постигнаха съгласие за ограничаване на повишението на средната световна температура в сравнение с нивата от прединдустриалната епоха до по-малко от 2°C. За да бъде постигната тази цел, емисиите на парникови газове в световен мащаб трябва да достигнат максималните си стойности възможно най-скоро и след това бързо да намалеят. За повече информация вж. текста относно глобалните политики относно изменението на климата.

ЕС и други държави — членки на ЕИП, предприемат набор от мерки за намаляване на техните емисии на парникови газове. Политиките за адаптиране допълват тези усилия.

Въздействия и уязвимост

Най-значителните повишения на температурите в Европа са измерени в Южна Европа през лятото и в Арктическия регион през зимата; намаляване на валежите е установено в Южна Европа, а увеличаване — в северните части на континента. Прогнозираното увеличаване на интензитета и честотата на горещите вълни и наводненията, както и промените в разпространението на някои заразни заболявания и на цветния прашец, могат да засегнат неблагоприятно здравето на човека. Изменението на климата е допълнителен източник на натиск върху екосистемите, което води до преместване на обитаването на много растителни и животински видове на север и в надморска височина. То оказва въздействие върху сектори като селското и горското стопанство, енергетиката, туризма и инфраструктурата като цяло; по-голямата част от прогнозираните последствия в Европа са неблагоприятни.

Регионите в Европа, включително градските райони, които са особено уязвими във връзка с изменението на климата, включват:

  • Южна Европа и Средиземноморския басейн;
  • планинските райони;
  • крайбрежните зони, речните делти и разливни зони;
  • Далечния север на Европа и Арктическия регион.

Необходими са мерки за адаптиране към въздействието на изменението на климата и подходящи действия за предотвратяване или ограничаване на последствията от него. Необходими са стратегии и действия на местно, национално, и международно равнище, както и на равнище ЕС. Интегрирането в други области на политиката има важно значение и се осъществява във все по-голяма степен, например в областите на управлението на екосистемите и водите, намаляването на риска от бедствия, управлението на крайбрежните зони, селското стопанство и развитието на селските райони, здравните услуги, градоустройството и регионалното развитие. Дейностите включват мерки с технологичен характер, мерки, основани на екосистемите, и мерки, насочени към промяна на поведението.

Политики на ЕС

Европейската комисия публикува Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата през април 2013 г.. Стратегията си поставя три основни цели:

  • насърчаване на държавите членки да предприемат действия: насърчаване на всички държави членки да приемат всеобхватни стратегии за адаптиране и предоставяне на финансиране, с цел те да бъдат подпомогнати да изградят капацитет за адаптиране и да предприемат действия. Подпомагане на адаптирането в градовете посредством иницииране на доброволен ангажимент въз основа на инициативата „Пакт на кметовете“ (която от 2015 г. е обединена с инициативата „Пакт на кметовете в областта на климата и енергията“);
  • дейности за „адаптиране към изменението на климата“ на равнище ЕСпосредством по-нататъшно насърчаване на адаптирането в ключови уязвими сектори като селското стопанство, рибарството и кохезионната политика, които гарантират, че инфраструктурата на Европа ще бъде по-устойчива, и стимулират застраховането срещу природни и причинени от човека бедствия;
  • по-добре информирано вземане на решенияпосредством предприемане на действия за преодоляване на празноти в знанията за адаптирането и по-нататъшно развитие на Европейската платформа за адаптация към климата (Climate-ADAPT).

Все повече държави — членки на ЕАОС, приемат национални стратегии за адаптиране, а няколко са разработили и прилагат национални планове за действие за адаптиране. Наред с това много градове и транснационални региони в Европа, включително Черноморският, Балтийският и Карпатският региони, приемат стратегии и предприемат действия.

Дейности на Европейската агенция за околната среда

ЕАОС подпомага разработването и прилагането на мерки за адаптиране към изменението на климата в Европа, оценката на политиките на ЕС и разработването на дългосрочни стратегии за адаптиране към изменението на климата и за намаляване на рисковете от природни бедствия посредством предоставяне на подходяща информация. Предоставяната от ЕАОС информация (данни от наблюдения, прогнози, показатели, оценки) е посветена на изменението на климата, последствията, уязвимостта и мерките за адаптиране в Европа.

ЕАОС работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия (генерална дирекция „Действия по климата“, генерална дирекция „Съвместен изследователски център“, Евростат), експерти от нейния Европейски тематичен център за последствията, уязвимостта и адаптирането към изменението на климата (ETC/CCA) и мрежата от национални звена на ЕАОС (Eionet). Освен това ЕАОС работи в сътрудничество със службата за изменението на климата в рамките на програма „Коперник“, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), регионалния комитет на Световната здравна организация за Европа, регионалния офис в Европа на Международната стратегия на ООН за ограничаване на бедствията, ОИСР и Междуправителствената група за изменение на климата (МГИК).

Основните дейности и продукти включват оценката на последствията и уязвимостта от изменението на климата в Европа и анализа на националните, градските и секторните стратегии и планове за действие за изменението на климата. Наред с това ЕАОС поддържа и управлява  Европейската платформа за адаптация към климата (Climate-ADAPT).

Препратки по темата

Междуправителствен комитет по изменение на климата

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата

Генерална дирекция „Действия по климата“ на Европейската комисия

Съвместен изследователски център на Европейската комисия

Европейски тематичен център за последствията, уязвимостта и адаптирането към изменението на климата

Служба за изменението на климата в рамките на програма „Коперник“

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Регионален комитет на Световната здравна организация за Европа

Регионален офис на ООН за ограничаване на бедствията

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: climate change, adaptation
Действия към документ