seuraava
edellinen
kohdat

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 15.03.2023
Ilmastonmuutos on käynnissä ja sen odotetaan jatkuvan: lämpötilat nousevat, sademäärät ja-mallit muuttuvat, jäätiköt ja lumipeitteet sulavat ja merenpinnan korkeus nousee. Sään ääri-ilmiöt ja ilmastoon liittyvät, esimerkiksi tulvia ja kuivuutta aiheuttavat tapahtumat yleistyvät ja voimistuvat useilla alueilla. Nämä ilmiöt vaikuttavat ekosysteemeihin, talouteen sekä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin heikentäen niitä eri tavoin eri puolilla Eurooppaa. Vaikka globaalit päästöjen vähentämistoimet osoittautuisivat tehokkaiksi, jonkinasteinen ilmastonmuutos on väistämätön, ja täydentäviä toimia on toteutettava sen vaikutuksiin sopeutumiseksi.

YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) allekirjoittaneet maat pyrkivät estämään ilmastonmuutoksen vakavimpia seurauksia sopimalla maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta alle kahteen celsiusasteeseen verrattuna esiteollisen kauden tasoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi maailman kasvihuonekaasupäästöjen huippu olisi ohitettavamahdollisimman pian ja määrät olisi saatava nopeasti laskuun. Lisätietoja saa globaaleista ilmastonmuutoksen toimintalinjoista.

EU:ssa ja ETA-valtioissa on käynnissä useita toimia kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi. Niitä täydennetään sopeutumispoliittisilla toimintamalleilla.

Vaikutukset ja haavoittuvuus

Suurimmat lämpötilojen nousut Euroopassa mitataan Etelä-Euroopassa kesäisin ja arktisella alueella talvisin, kun taas sademäärät vähenevät eniten Etelä-Euroopassa ja lisääntyvät pohjoisessa. Helleaaltojen ja tulvien ennakoitu yleistyminen ja intensiteetin kasvu sekä muutokset joidenkin tartuntatautien ja siitepölyjen esiintymisessä voivat vaikuttaa kielteisesti ihmisten terveyteen. Ilmastonmuutos aiheuttaa lisärasitusta ekosysteemeille, sillä useiden kasvi- ja eläinlajien esiintymisalue siirtyy sen vuoksi yhä pohjoisemmaksi. Ilmastonmuutos vaikuttaa maa- ja metsätalouteen, energiantuotantoon, matkailuun ja infrastruktuuriin yleensä. Suurin osa näistä ennakoiduista vaikutuksista Euroopassa on kielteisiä.

Ilmastonmuutoksen kannalta erityisen haavoittuvia alueita Euroopassa ovat seuraavat alueet kaupunkeineen:

  • Etelä-Eurooppa ja Välimeren alue;
  • vuoristoalueet;
  • rannikkoalueet, jokisuistot ja tulvamaat;
  • Euroopan pohjoisimmat alueet ja arktiset alueet.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakoimiseksi ja estämiseksi tai minimoimiseksi tarvitaan mukautumistoimia. Strategioita ja toimia on toteutettava paikallisesti, jäsenvaltioissa, kansainvälisesti ja EU:n tasolla. Ne on otettava mukaan myös muille politiikan aloille, joita ovat esimerkiksi ekosysteemien ja vesivarojen hoito, katastrofiriskien vähentäminen, rannikkoalueiden hoito, maatalous ja maaseudun kehittäminen, terveyspalvelut, kaupunkisuunnittelu ja aluekehitys. Toimet käsittävät teknisiä, ekosysteemiin perustuvia ja käyttäytymismallien muutoksiin puuttuvia toimenpiteitä.

Euroopan unionin politiikka

Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa 2013 EU:n strategian ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Strategialla on kolme päätavoitetta:

  • Jäsenvaltioiden toimien edistäminen: kannustetaan kaikkia jäsenvaltioita laatimaan kokonaisvaltaiset sopeutumisstrategiat ja myönnetään rahoitusta sopeutumisvalmiuksien kehittämiseen ja toimien toteuttamiseen. Tuetaan sopeutumista kaupungeissa kannustamalla vapaaehtoisten sitoumusten tekemiseen kaupunginjohtajien ilmastosopimus -aloitteen pohjalta (yhdistettiin vuonna 2015 kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen).
  • EU:n toimien ilmastokestävyyden varmistaminensiten, että edistetään sopeutumista tärkeimmillä aloilla, jotka ovat erityisen alttiita ilmastonmuutokselle, kuten maataloudessa, kalastuksessa ja koheesiopolitiikassa, parannetaan infrastruktuurien kestokykyä Euroopassa ja edistetään vakuutusten ottamista luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien varalle.
  • Syvälliseen tietoon perustuva päätöksentekositen, että paikataan puutteet sopeutumista koskevassa tietämyksessä ja kehitetään edelleen Euroopan ilmastonmuutokseen sopeutumisen foorumia (Climate-ADAPT).

Yhä useammat EYK:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kansallisen sopeutumisstrategian ja useat niistä ovat laatineet kansallisia sopeutumistoimenpiteitä koskevia suunnitelmia, joita ne toteuttavat. Strategioita ja toimia on toteutettu myös useissa kaupungeissa ja valtioiden välisillä alueilla ympäri Eurooppaa, kuten Itämeren alueella sekä Karpaattien ja Alppien alueella.

Euroopan ympäristökeskuksen toiminta

EYK tukee ilmastonmuutokseen sopeuttavien toimien kehittämistä ja toteuttamista Euroopassa, EU:n toimintalinjojen arviointia ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämistä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja katastrofiriskien vähentämiseksi tarjoamalla asiaankuuluvaa tietoa. EYK:n tiedottamisessa (havainnot, ennusteet, indikaattorit ja arvioinnit) keskitytään ilmastonmuutokseen, sen vaikutuksiin, haavoittuvuuteen ja sopeutumistoimiin Euroopassa.

EYK tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan komission (ilmastotoimien pääosasto, yhteinen tutkimuskeskus ja Eurostat) sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, haavoittuvuutta ja sopeutumista käsittelevän Euroopan aihekeskuksen (ETC/CCA) asiantuntijoiden ja EYK:n kumppanuusverkoston Eionetin kanssa. EYK toimii yhteistyössä myös Copernicus-ilmastonmuutospalvelun, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n, WHO Europen, katastrofiriskien vähentämisen Euroopan tukitoimiston ISDR Europen, OECD:n ja IPCC-ilmastopaneelin kanssa.

EYK:n keskeisiä tehtäviä ja hankkeita ovat ilmastonmuutoksen vaikutusten ja siihen liittyvän haavoittuvuuden arviointi Euroopassa sekä kansallisten, kaupunki- ja alakohtaisten ilmastonmuutosstrategioiden ja -toimintasuunnitelmien analysointi. EYK myös ylläpitää ja hallinnoi Euroopan ilmastonmuutokseen sopeutumisen foorumia (Climate-ADAPT).

Linkkejä

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC)

YK:n ilmastosopimus

Euroopan komission ilmastotoimien pääosasto

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC)

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia, haavoittuvuutta ja sopeutumista käsittelevä Euroopan aihekeskus (ETC/CCA)

Copernicus-ilmastonmuutospalvelu

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (EDCD)

WHO-Europe

YK:n katastrofiriskien vähentämisen tukitoimisto (UNISDR)

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: climate change, adaptation
tallenna toimenpiteet