следващ
предишен
елементи
Горещите вълни и други екстремни явления, свързани с климата, застрашават здравето, особено на най-уязвимите

Горещите вълни, сушите, горските пожари и наводненията в условията на променящ се климат все повече се отразяват на здравето и благосъстоянието ни. ЕС засилва действията за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към него на национално, градско и общинско равнище. Ще ни помогнат ли тези мерки да издържим на екстремните климатични условия в бъдеще?

Прочетете повече

Въздухът в Европа става все по-чист и подобрява здравето на хората

Качеството на въздуха в Европа се подобрява. Въпреки това замърсеният въздух все още влошава здравето и става причина за предотвратима смъртност, особено в градовете. Добрата новина е, че срещу това могат да помогнат по-чистите решения в областта на транспорта, отоплението, промишлеността и селското стопанство.

Прочетете повече

Здравето на фокус: Преминаването към нулево замърсяване означава по-здравословен живот в Европа

Замърсяването на околната среда оказва влияние върху здравето ни и качеството на живот. Оценките на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) подчертават това влияние и потенциалните ползи, които бихме имали от по-чиста околна среда. Можем да предотвратим някои случаи на рак; с всяко действие, което предприемаме в посока нулево замърсяване в Европа, можем да подобрим качеството си на живот.

Прочетете повече

Интервю - Справяне с рисковете за здравето, свързани с околната среда

Според Световната здравна организация (СЗО) замърсяването е причина за 1,4 милиона предотвратими смъртни случая годишно в Европа, но положението се подобрява и Европейският зелен пакт може да бъде възможност за постигане на устойчивост. Говорихме за замърсяването и здравето с Франческа Рачиопи, ръководител на Европейския център за околна среда и здраве в СЗО.

Прочетете повече

Шумовото замърсяване все още е широко разпространено в Европа, но има начини за намаляване на силата на звука

Много от нас все по-често се сблъскват с шум в ежедневието си. Шумните автомобили на улицата, ниско прелитащите самолети над главите ни или намиращият се в близост влак често водят със себе си дискомфорт и неудовлетвореност. Тяхното въздействие върху здравето и околната среда обаче може да бъде много по-лошо, отколкото предполагаме.

Прочетете повече

Здравето и околната среда, включително замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване — във фокуса на дейността на ЕАОС

Замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и въздействията от изменението на климата са основните рискове за здравето и благосъстоянието на европейците в ежедневния им живот. Разговаряме с Катрин Ганцлебен, ръководител на групата по замърсяването на въздуха, околната среда и здравето, Алберто Гонзалес, експерт от ЕАОС по качеството на въздуха и Юлалия Перис, експерт от ЕАОС по шумовото замърсяване, за да научим повече за това какво прави ЕАОС за подобряване на знанията в тази важна област .

Прочетете повече

Към „Европа 2030“: устойчива природа, устойчива икономика и здравословен начин на живот

Пандемията от COVID-19 дава ясен пример колко крехки могат да бъдат нашите общества и икономики, когато са изправени пред голям шок. Очаква се влошаването на състоянието на околната среда и изменението на климата да допринасят за подобни сътресения по-често и в по-тежка форма. Изправени пред несигурност и многобройни предизвикателства, единственият възможен вариант е да се гарантира, че всяко решение, което вземаме в този критичен период, ни доближава до нашите цели за социално и устойчиво развитие.

Прочетете повече

Заедно можем да продължим напред: изграждане на устойчива планета след шока от коронавируса

Как можем да изградим по-устойчив и надежден свят след кризата от коронавируса? В този критичен период, в който ще бъдат взети ключови решения за възстановяване, формиращи бъдещето ни, Европейската агенция по околна среда ще събере знанията, свързани с коронавируса и околната среда, и ще допринесе за провеждането на информиран дебат.

Прочетете повече

Размисли върху амбициите на Европа за неутралност по отношение на климата по време на епидемията с Covid-19

Европейските държави предприемат драстични мерки за ограничаване на въздействието от Covid-19 върху здравето на европейските граждани и икономиката. Подобни кризи обикновено оказват преки и сериозни въздействия върху цялото население и икономиката. Предвид потенциала на епидемията да засегне важни сектори на икономиката, се очаква кризата, предизвикана от коронавируса, да намали някои от въздействията на икономическите дейности върху околната среда и климата. От друга страна, Европейският съюз е поел ангажимент да трансформира икономиката си и да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., но съвсем не чрез големи и внезапни сътресения, свързани с изключително високи разходи за обществото. Европейският зелен пакт и неотдавна предложеният Европейски законодателен акт в областта на климата предвиждат необратимо и постепенно намаляване на емисиите, като същевременно се гарантира справедлив преход, подпомагащ засегнатите лица.

Прочетете повече

Шумовото замърсяване е сериозен проблем както за здравето на човека, така и за околната среда

Шумовото замърсяване се превръща във все по-голям проблем навсякъде в Европа, а много хора може би не са наясно с неговото въздействие върху здравето им. Опитахме се заедно с Юлалия Перис, експерт по шума в околната среда от Европейската агенция по околна среда, да обсъдим основните констатации в доклада на ЕАОС „Шум в околната среда в Европа — 2020 г.“, който беше публикуван по-рано този месец.

Прочетете повече

Докладът „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г.“ на ЕАОС е важен фактор за подпомагане на подновения стремеж на Европа към устойчивост

По-рано този месец Европейската агенция по околна среда публикува своя доклад „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г. (SOER 2020)“. В доклада е изразено становището, че Европа няма да постигне своите цели за 2030 г., ако не предприеме спешни действия през следващите 10 години, за да се справи с тревожния темп на загуба на биологично разнообразие, нарастващото въздействие на изменението на климата и свръхпотреблението на природни ресурси. Освен това в доклада се предлагат някои важни решения, които ще помогнат на Европа отново да поеме по правилния път към изпълнение на тези цели и задачи. Заедно с Тобиас Лунг, експертът на ЕАОС по координация и оценка на SOER, дискутираме ролята на SOER 2020.

Прочетете повече

Как екологичните опасности засягат уязвимите групи в Европа?

Необходими са целенасочени действия за по-добра защита на най-уязвимите групи от населението в Европа, а именно бедните, възрастните и децата, от екологични опасности като замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и екстремните температури. Александра Кажмерчак, експерт по адаптиране към изменението на климата в Европейската агенция за околна среда, разяснява основните констатации в новия доклад на ЕАОС, в който се оценяват връзките между социалните и демографските неравенства и излагането на замърсяване на въздуха, шум и основни екстремни температури.

Прочетете повече

Живакът: постоянна заплаха за околната среда и човешкото здраве

Много хора все още свързват живака с термометрите, а по-голямата част от тях знаят също така, че той е токсичен. Поради своята токсичност, живакът е на път да бъде изключен от продуктите в Европа, но големи количества от него все още циркулират във въздуха, водата, почвата и екосистемите. Живакът все още ли е проблем и какви мерки се предприемат във връзка с него? Ние интервюирахме Ian Marnane, експерт от ЕАОС по устойчиво използване на ресурсите и устойчива промишленост.

Прочетете повече

Промени в околната среда: знанията са от решаващо значение за намаляване на въздействието върху хората и природата

Създаването на политики в областта на околната среда не е лесна задача. От една страна, европейците искат да се възползват от предимствата на добре функциониращата икономика. От друга страна, има значителни екологични и здравни разходи, свързани с нашия избор на начин на живот. Системното разбиране на начина, по който са свързани природата, икономиката и човешкото здраве, е от съществено значение за определянето на най-добрите налични варианти на политиката. Европейската агенция по околна среда има за цел да подпомага разработването на политики, като предоставя точно този вид знания.

Прочетете повече

По-чистият въздух носи ползи за здравето на хората и изменението на климата

Благодарение на законодателни и технологични мерки и действия за намаляване използването на силно замърсяващите изкопаеми горива, в много страни в последните десетилетия качеството на въздуха в Европа се подобрява. Въпреки това много хора продължават да са засегнати от замърсяването на въздуха, особено в големите градове. Като се има предвид сложността на проблема, справянето със замърсяването на въздуха изисква координирани действия на много нива. От ключово значение е гражданите да бъдат ангажирани и да им се предоставя навременна информация по достъпен начин. Нашият Индекс за качеството на въздуха, който бе пуснат наскоро, прави точно това. Подобряването на качеството на въздуха не само би било от полза за здравето ни, но може да помогне и за справяне с изменението на климата.

Прочетете повече

Изменението на климата в Европа: реагиране при бедствия и подготовка за едно несигурно бъдеще

Наводнения, силни ветрове, горещини, суша… Изменението на климата и екстремните метеорологични явления породени от това са причина за все повече загриженост не само в Европа, но и навсякъде по света. От такива екстремни явления са засегнати много общности и те трябва да вземат мерки, за да предотвратят и сведат до минимум щетите. Как могат общностите да се приспособят към променящия се климат и да се подготвят за реакция при бедствия, свързани с климата? Интервюирахме Серджо Кастелари, експерт от ЕАОС в областта на въздействието от изменението на климата, уязвимостта и адаптацията.

Прочетете повече

Химикалите в Европа: разбиране на въздействието им върху здравето на човека и околната среда

Известно е, че излагането на вредни химикали води до последици за здравето на човека и околната среда. При нарастващото производство на химикали в световен мащаб и разработването и пускането в употреба на нови химикали, как да знаем кои от тях да считаме за безопасни? Обсъдихме с Ксения Трир, експерт на ЕАОС в областта на химикалите, различни въпроси, свързани с безопасната употреба на химикали в Европа и онова, което ЕС прави за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от тях.

Прочетете повече

Качеството на въздуха остава гореща тема за много европейци

Миналия месец Европейската агенция по околна (ЕАОС) публикува последния си доклад „Качеството на въздуха в Европа“, който показва, че макар качеството на въздуха бавно да се подобрява, замърсяването на въздуха си остава най-голямата заплаха за здравето в Европа. Срещнахме се с Алберто Гонзалес Ортиз, експерт по качеството на въздуха в ЕАОС, за да обсъдим констатациите, съдържащи се в доклада, и как технологии като спътниковите изображения помагат да се подобрят изследванията в областта на качеството на въздуха.

Прочетете повече

Земеделието на Европа: как да направим храните достъпни, здравословни и екологосъобразни

За да произвежда храни в достатъчни количества, Европа разчита на интензивното земеделие, което въздейства върху околната среда и нашето здраве. Може ли Европа да намери по-екологосъобразен начин за производството на храни? Зададохме този въпрос на Ибеле Хугевен, ръководител на група в Европейската агенция за околната среда, която проучва въздействието на използването на ресурсите върху околната среда и човешкото благоденствие.

Прочетете повече

Околна среда, здраве и икономика — всичко на едно място

Европейската икономика е все още под въздействието на икономическата криза, която започна през 2008 г. Безработицата и намаленията на заплатите засегнаха милиони. Когато хора, наскоро завършили висшето си образование, не могат да намерят работа в една от най-богатите части на света, следва ли да говорим за околната среда? Новата програма за действие за околната среда на Европейския съюз прави точно това, но не само. Тя също така определя околната среда като интегрална и неразделна част от нашето здраве и нашата икономика.

Прочетете повече

Permalinks

Действия към документ