следващ
предишен
елементи

Инфо дизайни

Актуално положение

Земната покривка в Европа е останала сравнително стабилна от 2000 г., като около 25 % от нея е покрита от обработваема земя и трайни насаждения, 17 % — от пасища и 34 % — от гори. В същото време градовете и бетонните инфраструктури продължават да се разширяват, а общата използвана площ за селско стопанство е намаляла. Въпреки че изкуствено създадената земна повърхност заема по-малко от 5 % от общата територия на ЕАОС, за периода между 2000 и 2018 г., все пак това представлява значителна по площ земя, която е била запечатана (покрита с бетон или асфалт). Добрата новина е, че темпът на нарастване на броя на изкуствените площи се е забавил през последните години.

Прочетете повече

Към устойчиво управление на земята и почвата

Земята и почвата на Европа са подложени на редица видове натиск, включително разрастване на градските райони, замърсяване от селското стопанство и промишлеността, запечатване на почвата, разпокъсване на ландшафта, недостатъчна диверсификация на културите, ерозия на почвата и екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата. По-екологичните градове с по-чисти енергийни и транспортни системи, екологосъобразната инфраструктура, свързваща зелени площи, и по-малко интензивните устойчиви селскостопански практики могат да спомогнат за повишаване на устойчивостта на използването на земята и здравето на почвите в Европа.

Прочетете повече

Почвата, земята и изменението на климата

Почвата съдържа значителни количества въглерод и азот, които могат да се отделят в атмосферата в зависимост от земеползването. Изсичането и засаждането на горите, топенето на ледниците може да доведе до промени в баланса на емисиите на парникови газове в една или друга посока. Климатичните промени влияят съществено на замеползването, като определят какво и къде може да се отглежда.

Прочетете повече

Кръговрат на хранителните вещества в природата

Почвата има решаваща роля за циклите в природата, включително кръговрата на хранителните вещества, който включва количеството органични вещества в почвата — т.е. въглерод, азот и фосфор — което се поглъща и съхранява в почвата. Органичните съединения, например листата и кореновите връхчета, се разграждат до по-прости съединения от организмите, живеещи в почвата, преди да могат да бъдат използвани от растенията. Някои почвени бактерии превръщат атмосферния азот в минерален азот, който е важен за растежа на растенията. Чрез торовете се въвеждат азот и фосфати за стимулиране на растежа на растенията, но не всички количества се поглъщат от растенията. Излишните количества могат да навлязат в реките и езерата и да засегнат живота в тези водни екосистеми.

Прочетете повече

Почвата и Целите за устойчиво развитие на ООН

Много глобални политически рамки, включително Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, пряко и косвено засягат земята и почвата. Много от тези ЦУР не могат да бъдат постигнати без здрави почви и устойчиво използване на земята. По-долу е представен преглед на ЦУР, които са тясно свързани с почвата.

Прочетете повече

Permalinks

Действия към документ