volgende
vorige
items
De huidige stand van zaken

De bodembedekking in Europa is sinds 2000 relatief stabiel gebleven, met ongeveer 25 % landbouwland en permanente teelt, 17 % weidegrond en 34 % bos. Ondertussen blijven steden en betonnen infrastructuren zich uitbreiden en is het totale landbouwareaal kleiner geworden. Hoewel bebouwde oppervlakken minder dan 5 % van het EEA grondgebied bedekken, is er tussen 2000 en 2018 nog altijd een aanzienlijk gebied bebouwd (bedekt door beton of asfalt). Het goede nieuws is dat de totale hoeveelheid aan bebouwde oppervlakte de afgelopen jaren wel minder snel groeit.

Lees meer

Naar een duurzaam beheer van land en bodem

Het land en de bodem in Europa staan onder druk door verschillende problemen, waaronder de groei van steden, verontreiniging door landbouw en industrie, bodemafdichting, versnippering van landschappen, geringe gewasdiversiteit, bodemerosie en extreem weer door klimaatverandering. Groenere steden met schonere energie- en vervoerssystemen, een groene infrastructuur die groengebieden met elkaar verbindt, en minder intensieve duurzame landbouwpraktijken kunnen bijdragen aan een duurzamer landgebruik en een gezondere bodem in Europa.

Lees meer

Bodem, land en klimaatverandering

De bodem bevat grote hoeveelheden koolstof en stikstof, die afhankelijk van ons landgebruik in de atmosfeer terecht kunnen komen. Door het kappen of aanplanten van bossen en het smelten van de permafrost kan de balans van de emissie van broeikasgassen in een van beide richtingen doorslaan. Klimaatverandering kan ook zorgen voor grote veranderingen in wat boeren kunnen verbouwen en waar.

Lees meer

De voedingsstoffenkringloop in de natuur

De bodem speelt een cruciale rol in de kringlopen van de natuur, waaronder die van de voedingsstoffen, waarbij het draait om de vraag hoeveel organisch bodemmateriaal – d.w.z. koolstof, stikstof en fosfor – de bodem kan opnemen en opslaan. Organische stoffen, zoals bladeren en worteltoppen, worden door in de bodem levende organismen afgebroken tot eenvoudigere stoffen voordat ze door planten kunnen worden gebruikt. Sommige bodembacteriën zetten atmosferische stikstof om in minerale stikstof, die onmisbaar is voor plantengroei. Kunstmest bevat stikstof en fosfaten om de plantengroei te stimuleren, maar deze worden niet volledig door planten opgenomen. Het overschot kan in rivieren en meren terechtkomen en het leven in die waterecosystemen beïnvloeden.

Lees meer

Bodem en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

Veel mondiale beleidskaders, waaronder de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties, zijn direct en indirect gericht op land en bodem. Zonder een gezonde bodem en een duurzaam landgebruik kunnen veel van deze SDG’s onmogelijk worden gehaald. Hieronder volgt een overzicht van de SDG’s die sterk verband houden met de bodem.

Lees meer

Permalinks

Documentacties