επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Τρέχουσα κατάσταση

Η κάλυψη γης της Ευρώπης έχει παραμείνει σχετικά σταθερή από το 2000, με το 25 % περίπου αυτής να καλύπτεται από αρόσιμη γη και μόνιμες καλλιέργειες, το 17 % από βοσκοτόπους και το 34 % από δασικές εκτάσεις. Ταυτόχρονα, οι πόλεις και οι υποδομές από σκυρόδεμα εξακολουθούν να επεκτείνονται, ενώ η συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιείται για γεωργικές χρήσεις μειώνεται. Παρότι οι τεχνητές επιφάνειες καλύπτουν λιγότερο από το 5 % του ευρύτερου εδάφους του ΕΟΠ, μια αρκετά μεγάλη έκταση σφραγίστηκε (καλύφθηκε με σκυρόδεμα ή άσφαλτο) μεταξύ του 2000 και του 2018. Τα καλά νέα είναι ότι ο ρυθμός αύξησης του εμβαδού των τεχνητών επιφανειών έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια βιώσιμη διαχείριση της γης και του εδάφους

Η γη και το έδαφος της Ευρώπης αντιμετωπίζουν διάφορες πιέσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η αστική επέκταση, η ρύπανση εξαιτίας της γεωργίας και της βιομηχανίας, η σφράγιση του εδάφους, η κατάτμηση του τοπίου, η χαμηλή διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η διάβρωση του εδάφους, καθώς και ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Οι πιο «πράσινες» πόλεις με καθαρότερα συστήματα ενέργειας και μεταφορών, οι πράσινες υποδομές που συνδέουν πράσινες περιοχές, οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές μικρότερης έντασης μπορούν να συμβάλουν σε μια περισσότερο βιώσιμη χρήση της γης στην Ευρώπη, αλλά και σε πιο υγιή εδάφη.

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος, γη και κλιματική αλλαγή

Το έδαφος περιέχει σημαντικές ποσότητες άνθρακα και αζώτου, οι οποίες μπορούν να απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούμε τη γη. Η εκχέρσωση ή η φύτευση δασών και η τήξη των μόνιμα παγωμένων εδαφών μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά το τι παράγουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί και πού το παράγουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος των θρεπτικών στοιχείων της φύσης

Το έδαφος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους κύκλους της φύσης, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου των θρεπτικών ουσιών, ο οποίος ρυθμίζει τις ποσότητες των οργανικών υλών (άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου) που δεσμεύονται και αποθηκεύονται στο έδαφος. Οργανικές ενώσεις, όπως φύλλα και ακρορρίζια, διασπώνται σε απλούστερες ενώσεις από οργανισμούς που ζουν στο έδαφος για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από φυτά. Ορισμένα βακτήρια εδάφους μετατρέπουν το ατμοσφαιρικό άζωτο σε ανόργανο άζωτο, το οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη των φυτών. Τα λιπάσματα προσθέτουν άζωτο και φωσφορικά άλατα για την προώθηση της ανάπτυξης των φυτών, όμως τα φυτά δεν δεσμεύουν ολόκληρες τις ποσότητες αυτών των ουσιών. Η περίσσεια μπορεί να καταλήξει σε ποταμούς και λίμνες, επηρεάζοντας τη ζωή στα υδάτινα αυτά οικοσυστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Μεγάλος αριθμός παγκόσμιων πλαισίων πολιτικής, μεταξύ των οποίων οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, άπτονται είτε άμεσα είτε έμμεσα θεμάτων που αφορούν τη γη και το έδαφος. Πολλοί από αυτούς τους στόχους δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς υγιή εδάφη και βιώσιμη χρήση της γης. Ακολουθεί μια επισκόπηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται στενά με το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων