nästa
föregående
poster
En lägesrapport

En lägesrapport

2019-10-28

Europas marktäcke har förblivit relativt oförändrat sedan år 2000 och består av omkring 25 procent åkermark och fleråriga grödor, 17 procent betesmark och 34 procent skog. Samtidigt fortsätter städerna och betongkonstruktionerna att breda ut sig och den totala yta som används för jordbruk har minskat. Konstgjorda ytor täcker visserligen mindre än 5 procent av ytan i EEA:s medlemsländer, men ett större område hårdgjordes (täcktes av betong eller asfalt) från 2000 till 2018. En god nyhet är att konstgjorda ytorna breder ut sig långsammare under de senaste åren.

Läs mer

Mot en hållbar mark- och jordförvaltning

Europas mark och jord utsätts för olika påverkan, bland annat stadsutbredning, föroreningar från jordbruket och industrin, hårdgörning av mark, fragmentering av landskapet, låg variation av grödor, markerosion och extrema väderhändelser med koppling till klimatförändringarna. Grönare städer med renare energi- och transportsystem, en grön infrastruktur som kopplar samman grönområden samt mindre intensiva och hållbara jordbruksmetoder kan hjälpa Europas markanvändning att bli mer hållbar och göra jorden mer välmående.

Läs mer

Jorden, marken och klimatförändringarna

Jorden innehåller stora mängder kol och kväve, som kan släppas ut till atmosfären beroende på hur vi använder marken. Oavsett om vi röjer eller planterar skog kan den smältande permafrosten tippa växthusgasernas utsläppsbalans åt båda hållen. Klimatförändringarna kan också i hög grad påverka vad jordbrukare kan producera och var.

Läs mer

Naturens näringscykel

Jorden spelar en avgörande roll i naturens cykler, även för näringscykeln, som handlar om hur mycket organiskt material – dvs. kol, kväve och fosfor – som tas upp av och lagras i jorden. Organiska sammansättningar, såsom blad och rotspetsar, bryts ner till enklare föreningar av organismer som lever i jorden innan de kan användas av växterna. Vissa jordbakterier omvandlar atmosfäriskt kväve till mineralkväve, som är nödvändigt för att växterna ska växa. Gödselmedel tillför kväve och fosfor för att stimulera tillväxt, men allt tas inte upp av växterna. Överskottet kan läcka ut i floder och sjöar och påverkar livet i dessa vattenbaserade ekosystem.

Läs mer

Jord och FN:s mål för hållbar utveckling

Många politiska ramar, bland annat FN:s mål för hållbar utveckling, tar direkt och indirekt upp mark och jord. Många av dessa mål kan inte uppnås utan välmående jordar och hållbar markanvändning. Nedan visas vilka mål som har en stark koppling till jord.

Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder