Сигнали 2018 г., ЕАОС - Водата е живот

Смяна на език
Страница Последна промяна 21-10-2019
1 min read
Европейските реки, езера и морета са подложени на натиск от замърсяване, прекомерна експлоатация и изменение на климата. Как можем да осигурим устойчиво използване на този жизненоважен ресурс?

(c) G. Karadeniz

 

Статии

Did you read Signals 2018? Please take the feedback survey.
Check your knowledge of water in Europe: Take the Quiz! 

Title: Signals 2018 - Water is life

Linguistic version

Media/Volume

Catalogue number

ISSN

DOI

EN

HTML/Volume_01

TH-AP-18-001-EN-Q

2443-7662

10.2800/52469

Свързано съдържание

Новини и и статии

Related briefings

Related infographics

Енергия и ограничаване на последиците от климатичните промени В световен мащаб използването на енергия е основната причина за образуването на емисии на парникови газове вследствие на човешката дейност. Около две трети от световните емисии на парникови газове са свързани с изгарянето на изкопаеми горива за енергия, използвана за отопление, електричество, транспорт и индустриални дейности. Парижкото споразумение залага на дългосрочно ограничаване на повишаването на средната глобална температура с не повече от 2 °С в сравнение с нивата преди началото на индустриализацията, като в същото време поставя като цел да се ограничи това увеличение до 1,5 C. Научните изследвания показват, че, за да има по-голяма вероятност от ограничаване на покачването на средната температура до 2 °C, глобалните емисии трябва да достигнат върхови стойности през 2020 г. и след това да започнат да намаляват. През 2050 г. глобалните емисии трябва да бъдат с 40-70 % по-малко, отколкото през 2010 г., и трябва да спаднат до стойности близки до нулата — или по-малко, до 2100 г.

Свързани публикации

Temporal coverage

Действия към документ
категории: