следващ
предишен
елементи

Article

В Нидерландия отстъпват място на реката

Смяна на език
Article Публикуван 30-11-2018 Последна промяна 29-08-2023
1 min read
Photo: © Rijkswaterstaat the Netherlands / Werry Crone
Природата и водата вървят ръка за ръка. Това е начинът на мисле не, залегнал в основата на нидерландската програма „Пространство за реката“. Този основан на природните механизми подход понастоящем се използва в целия свят като модел за управ ление на водите и защита от повишени рискове от наводнения, свързани с изменението на кл имата. Вилем ван Гоосен от нидерландското Министерство на инфраструктурата и управление то на водите посочва, че последните извънредно тежки наводнения през 1993 и 1995 г. са п ослужили като предупредителен сигнал. Попитахме го какво допринася програмата към устойчивата защита от наводнения.

Каква би била алтернативата на програмата „Пространство за реката“?

Щяхме да съсредоточим усилията си в укрепването на съществуващите диги, които през последните десетилетия са изграждани относително близо до реката. Но тези дейности не биха осигурили ефективно намаляване на риска от наводнения, който в Нидерландия е доста висок. Програмата Пространство за реката61 беше разработена с оглед на относително големия воден отток на реките Рейн и Маас през 1993 и 1995 г. Наводненията доведоха до евакуация на повече от 200 000 души (и един милион глави добитък).

Установихме, че увеличаването на обема на речната вода води като цяло до по-ниски нива на течението, което би ни позволило да прекъснем порочния кръг на постоянно повишаване на височината и здравината на дигите. Освен това установихме, че реката отлага много седименти върху заливните площи, които запълват пространството между руслото и дигите. По този начин се намалява речният дебит и водното ниво на реката става по-високо от околните терени.

Какво е текущото състояние на конкретните проекти в рамките на програмата „Пространство за реката“?

Програмата се изпълнява чрез 20—30 конкретни проекта. Тъй като реализацията на проектите започна преди 12 години, вече почти всички проекти са изпълнени, като остават само един или два проекта, чието изпълнение ще приключи през 2018 г. С оглед на това, че програмата „Пространство за реката“ е вече почти изцяло изпълнена, понастоящем се подготвяме за следващия етап — укрепване или подновяване на програмата. 

Реализирахме много изследвания, с цел да разработим нови и по-ефективни мерки за защита от наводненията от реката в крайбрежните райони, и изготвихме нов анализ и нови стандарти за безопасност на нашите диги и крайбрежни защитни съоръжения. В този процес взеха участие и местните общности, провинциите и съветите за управление на водите. Реализирахме тези дейности в рамките на програмата „Нидерландска делта“ и новите стандарти са в сила от началото на 2017 г. В резултат на новите правила вече имаме нов проект, който ще се изпълнява през идните  20— 30 години, и в момента работим за определяне на структурите в нашата речна система, които следва да бъдат укрепени. Но този път ще работим, отчитайки аспектите на програмата „Пространство за реката“.

С какви предизвикателства се сблъска програмата? 

Програмата „Пространство за реката“ получи като цяло положителни отзиви, но когато започвахме, не се радвахме на такова положително отношение. Традиционно мерките за защита от наводнения се ползват със силна подкрепа в Нидерландия. Същевременно, както винаги имаше и случаи на недоволство, особено когато във връзка с мерките за укрепване на дигите се налагаше разрушаване на къщи.

По подобен начин първоначално идеята да закупим земеделска земя и да я превърнем в заливни площи не беше добре приета. В продължение на векове поколения  селскостопански производители са работили, за да превърнат естествени площи в плодородна земя. Във връзка с това промяната на начина на ползване на земята от земеделска земя в заливни площи беше диаметрално противоположна на традиционния начин на мислене на земеделските стопани, но мисленето им започна да се променя и те започнаха да подкрепят все по-активно проекта.

Един от основните успехи на проекта беше гарантирането на сериозно отношение към участието на общините и местните жители. Правителството, заедно с агенцията Rijkswaterstaat, която е собственик на мрежата от главни реки и мрежата от магистрални пътища в Нидерландия, предостави на местните общности възможност да предложат алтернативни планове, ако те отговарят на целите на програмата „Пространство за реката“ за понижаване на водните нива. Целта на този подход беше осигуряване на местно участие и подкрепа за програмата.

Какви средства са вложени в програмата и има ли текущи разходи?

Бюджетът за целия проект е около 2,3 млрд. EUR. Що се отнася до текущите разходи, във връзка с изпълнението на програмата „Пространство за реката“ тече интензивен дебат относно бъдещето на мерките за защита от наводнения и разходите за поддръжка на реализираните проекти. 

Например един проблемите, свързани със създаването на заливни площи, е че трябва да трябва да изпълняваме мерки за контрол на развитието на дървесната растителност. Ако оставим дърветата да израснат, те могат да намалят скоростта на течението на реката. Поради това ежегодно ние изсичаме определен брой дървета в рамките на цялостния комплекс от мерки, предназначени да гарантират, че речната системата може да поеме максималните нива на речния отток. Ако оставим тези процеси изцяло на природата, ще трябва отново да повишаваме нивата и да укрепване дигите. Всъщност анализът на разходите и ползите показа, че отсичането на дърветата е по-ефективната в икономическо отношение мярка.

Освен това проучваме дали е възможно речните наноси да бъдат транспортирани от заливните зони надолу по течението до речната делта, където отчитаме недостатъчно отлагане на наноси. Поддръжката на дигите също има важно значение. Те се нуждаят от ежегодни проверки и дейности по поддръжка и традиционно през 30—40 години се предприема тяхното укрепване. Понастоящем обаче в условията на изменението на климата ще се налага дигите да се реконструират на всеки 14 години. Затова е необходим нов системен подход, който предполага отчитане на променящите се въздействия на климата, включително повишеното морско равнище, и съответно повишаване на равнищата на защита.

Може ли проектът да послужи като модел за Европа и за света?

В продължение на повече от 20 години функционират организации за сътрудничество във връзка с управлението на всяка от големите реки като Рейн, Маас, Шелд и Емс, които текат от територията на други страни. Сътрудничеството в областта на защитата от наводнения със страни като Германия или Белгия е от първостепенен приоритет и това доведе до ефективна трансгранична координация по много проекти. Освен това можем да кажем, че подходът на програмата „Пространство за реката“ се възприема повсеместно.

Подходът на работа в синхрон с природните механизми получава все по-широка подкрепа и аз смятам, че това е обосновано. Приемам посетители от целия свят, включително от азиатски страни, където традиционно на заливните площи не се отдава никакво значение. Хората там разглеждат тези площи като възможност за развитие на селскостопански и икономически дейности, правейки същата грешка, която допускахме и ние. Ако запазите речните заливни площи в естествения им вид, ще можете да поддържате икономическото си развитие, като същевременно ще си осигурите гъвкавост и капацитет за справяне с рисковете.

Какви са съпътстващите ползи от проекта?

Макар че 95 % от бюджета на проекта беше насочен към мерки за повишаване на безопасността на водите, по-малки суми бяха предвидени за други дейности, които се оказаха особено успешни с оглед на целта за повишаване на качеството на живота на местните хора, най- силно засегнати от проектите. Тези дейности включваха изграждане на нови къщи за хората, чиито жилища попадаха в заливните площи, както и на нови пристани за местните общности. Можем да вземем за пример град Неймеген,  разположен на река Ваал в близост до границата с Германия, където бяха изградени нов речен парк, нови мостове и нов крайбрежен квартал, с което беше реализиран принос за повишаването на качеството на живот на гражданите успоредно с мерките за разширяване на заливните площи.

Създаването на нови зони за отдих също има важно значение за Нидерландия, страна с доста висока гъстота на населението. С дейностите в тази насока беше създадена стойност за местните общности, като същевременно бяха запазени традиционни стари села и характеристики на местния ландшафт, което има значение за туризма. Същият подход беше възприет и по отношение на крайбрежните зони с цел запазване на дюните и плажовете.

Нидерландия има противоречиво отношение към водата. Възможно ли е да спечелите тази битка, особено предвид предизвикателствата, произтичащи от изменението на климата? 

Това е битка, която водим от векове. Наводнението от 1953 г. е оставило сериозен отпечатък върху начина на мислене на нидерландците и дори днес оказва значително влияние върху нашите политики за управление на водите. Жертвите от това наводнение бяха повече от 1 500 и в резултат на това гражданите на страната разглеждат мерките за защита от наводнения (по морското и речните крайбрежия) като първостепенен приоритет и очакват от държавата да предприема необходимите превантивни мерки. Водата е в нашите гени и дори влияе върху начина на управление в страната чрез „модела на полдерите“, който е в основата на нашата култура и подход.

Въпросът днес е колко бързо ще почувстваме последиците от изменението на климата. Добре разбираме, че климатът се променя и това изменение ще има последствия, а също така че заплахата, с която се борим днес, е много различна от тази, пред която ще се изправим след няколко десетилетия. Що се отнася до спечелването на битката, сигурен съм, че ще можем да се справим с тази задача поне до края на настоящия век, а може би и по-дълго, но само ако прилагаме правилната стратегия. Рискът е налице, затова трябва да сме подготвени за него, и във връзка с това адаптирането е от ключово значение.

Програма „Пространство за реката“

Повече от половината от територията на Нидерландия е разположена под морското равнище,

поради което страната е изключително уязвима от наводнения от морето и реките. В

продължение на векове холандците водят борба да задържат водата , като изграждат диги,

насипи и крайбрежни стени. Тежките наводнения през 1993 и 1995 г. станаха причина за

възприемане на нов, по-устойчив подход, включващ прилагане на природосъобразни решения

за защита от наводнения. В рамките на програмата „Пространство за реката“ се осъществяват

допълващи мерки за защита от наводнения с цел намаляване на риска от бъдещи бедствия

при наводнения. Инвестирани са милиарди евро в 30 отделни проекта, дейностите по които

включват възстановяване на естествени заливни площи и влажни зони, укрепване на диги и

премахване на полдери. Целта на всички тези проекти е укрепване на съществуващите защитни

мерки и повишаване на капацитета и проводимостта на най-големите реки, които пресичат

територията на страната и се вливат в океана чрез делти, за безпрепятствено оттичане на

бързо покачващи се води.

 

Вилем ван Гоосен,

Старши съветник по политиката за адаптиране

към изменението на климата и водите

Министерство на инфраструктурата и

управлението на водите

Хага, Нидерландия

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: water
Действия към документ