další
předchozí
položky

O síti Eionet

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 15.03.2023
2 min read
Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (Eionet) je sítí partnerství mezi agenturou EEA a jejími členskými a spolupracujícími zeměmi. Za rozvoj sítě Eionet a koordinaci její činnosti odpovídá agentura EEA. Agentura EEA proto úzce spolupracuje s národními kontaktními místy, což jsou obvykle národní agentury pro životní prostředí nebo ministerstva životního prostředí. Národní kontaktní místa odpovídají za koordinaci národních sítí, které zahrnují značný počet institucí.

Národní kontaktní místa odpovídají za koordinaci sítí národních referenčních center, čímž umožňují propojení odborníků z národních institucí a jiných orgánů, které se zabývají informacemi o životním prostředí.

Od svého zřízení v roce 1994 se síť Eionet pro Evropu stala zavedeným a uznávaným poskytovatelem vysoce kvalitních dat, informací a hodnocení.

Koncepce sítě Eionet vychází z těchto určujících prvků:

  • intenzivní spolupráce mezi institucemi na několika úrovních (národní, regionální, evropské, mezinárodní) a spolupráce s širokou veřejností, usnadňovaná koordinátorem,
  • odsouhlasený jednotný obsah – data, informace, indikátory, analýzy,
  • sdílená infrastruktura, standardy a nástroje.
Eionetconnects2012finalweb-CS

 

Členské a spolupracující země

Agentura EEA má v současnosti 32 členských zemí a se 6 zeměmi spolupracuje. Mezi 32 členských zemí patří 27 členských států Evropské unie a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko.

Spolupracujícími zeměmi je 6 zemí západního Balkánu: Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko a rovněž Kosovo [i]. Aktivní spolupráce těchto zemí je nedílnou součástí sítě Eionet a prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci je podporována Evropskou unií.

Agentura EEA se věnuje rovněž mezinárodní spolupráci s jinými zeměmi, než jsou její členské a spolupracující země.

V návaznosti na své vystoupení z EU dne 31. ledna 2020 přestalo být Spojené království součástí institucionálních sítí a správních struktur agentury EEA. Spojené království se navíc již neúčastní jednání nebo jiných koordinačních postupů souvisejících s mandátem agentury EEA. Po uplynutí přechodného období, tj. po 31. prosinci 2020, Spojenému království v zásadě [1] zaniká právní povinnost uchovávat nebo poskytovat informace a poradenství nebo se podílet na plnění povinností podle právních předpisů EU v oblasti životního prostředí.

 

Kromě národních kontaktních míst a národních referenčních center spadá do působnosti sítě Eionet v současnosti 7 evropských tematických center.


GraphCountriesandEIONET-CS

Více informací:

 

[1] Formulace „v zásadě“ by měla pokrývat nevyřešené záležitosti vyžadující příspěvek ze strany Spojeného království před uplynutím přechodného období.