ďalej
späť
body

Činnosti agentúry EEA – doprava

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 08. 03. 2019
Topics:
Kľúčová činnosť agentúry EEA pozostáva z mechanizmu predkladania správ o doprave a životnom prostredí (TERM). Výročné správy mechanizmu TERM slúžia na sledovanie environmentálnych výsledkov dopravy v členských krajinách agentúry EEA. V správach sa používa súbor ukazovateľov, ktoré sa pravidelne aktualizujú. Agentúra EEA pracuje aj na zlepšení zoznamu emisií a sleduje podiel dopravy na klimatických zmenách, znečisťovaní ovzdušia a hluku.

Mechanizmus podávania správ o doprave a životnom prostredí (TERM) bol zavedený na základe požiadavky ministrov dopravy EÚ z roku 1998. Hlavným cieľom mechanizmu TERM je monitorovať pokrok a účinnosť integračných stratégií dopravy a životného prostredia na základe základného súboru ukazovateľov.

Okrem mechanizmu TERM sa agentúra EEA zaoberá aj ďalšími osobitnými otázkami dopravy a životného prostredia:

  • Dotácie na dopravu: agentúra EEA posudzuje rozsah dotácií do sektora dopravy a ich vplyv na vyváženosť medzi dopravnými režimami.
  • Zoznamy dopravných emisií: agentúra EEA vypracúva štúdie zamerané na zlepšenie odhadov dopravných emisií vzhľadom na presnosť a geografické rozloženie. Patria sem činnosti v oblasti normalizovaných emisných faktorov určených na použitie pri vytváraní vnútroštátnych zoznamov (model COPERT, pripravili ETC/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/) a činnosti v oblasti geografického rozloženia emisií s cieľom lepšie odhadnúť zdravotné výhody politík zameraných napríklad na zníženie emisií v mestských oblastiach.
  • Činnosti v oblasti kvality ovzdušia sa zameriavajú na podiel dopravy na problémoch s kvalitou ovzdušia (/sk/themes/air)
  • Podiel dopravy na klimatických zmenách a stratégie na zmiernenie, napríklad systémy obchodovania s emisiami (/sk/themes/climate)

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Akcie dokumentu