następne
poprzednie
pozycje
Press Release Czterdzieści lat inwestycji przyniosło poprawę jakości europejskich kąpielisk — 2016-05-20
Wysiłki Unii Europejskiej na rzecz zapewnienia czystej i zdrowej wody w kąpieliskach rozpoczęły się czterdzieści lat temu, kiedy wydano pierwszą dyrektywę dotyczącą jakości wody w kąpieliskach. Opublikowane dziś roczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach pokazuje wartość prawodawstwa i lat inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową oraz innych środków w zakresie ograniczania zanieczyszczeń. Wynika z niego, że jakość wody w kąpieliskach stale się poprawiała dzięki czemu 93 proc. monitorowanych kąpielisk w Unii Europejskiej spełniało minimalne normy jakości wody w 2015 r.
Press Release C source code header Wielu Europejczyków nadal jest narażonych na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza — 2015-11-27
Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem dla zdrowia w Europie wynikającym ze stanu środowiska. Skraca ono długość życia człowieka i przyczynia się do poważnych chorób takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego i nowotwory. Nowy raport opublikowany dzisiaj przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) szacuje, że zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za ponad 430 000 przedwczesnych zgonów w Europie.
Press Release Woda w europejskich kąpieliskach utrzymuje wysoką jakość — 2015-05-13
W 2014 r. 95 proc. monitorowanych kąpielisk w Europie spełniało minimalne wymagania dotyczące jakości wody. Doskonałą jakość wody stwierdzono w 83 proc. kąpielisk – niemal o jeden punkt procentowy więcej niż w roku 2013.
Press Release Środowisko Europy 2015: dobrobyt w przyszłości zależy od podjęcia odważniejszych działań w obszarze polityki, wiedzy, inwestycji i innowacji — 2015-02-24
Europejska polityka w dziedzinie środowiska i polityka przeciwdziałania zmianom klimatu przyniosły znaczne korzyści, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego i podniesienia jakości życia, wspierając jednocześnie innowacyjność, tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy. Mimo tych korzyści przed Europą nadal stoi szereg trwałych i rosnących wyzwań środowiskowych. Sprostanie im będzie wymagało wprowadzenia fundamentalnych zmian w systemach produkcji i konsumpcji, które są głównym źródłem problemów w obszarze środowiska.
Press Release Octet Stream Strategie polityczne kierują Unię Europejską na dobrą drogę dla osiągnięcia celów dotyczących klimatu i energii na rok 2020, ale konieczny jest większy wysiłek na 2030 r. — 2014-10-28
Najnowsze analizy opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wskazują, że emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) spadła o prawie 2% w okresie 2012-2013, co zbliża UE do osiągnięcia celu redukcji emisji na 2020 r. UE jest również na dobrej drodze do osiągnięcia dwóch innych celów: zwiększenia udzia łu energii ze źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej do 2020 r.
Press Release Doskonała jakość wody w większości kąpielisk w Europie — 2014-05-23
W 2013 r. jakość wody europejskich kąpielisk, rzek i jezior oceniono jako ogólnie wysoką, przy ponad 95 proc. kąpielisk spełniających minimalne wymagania. Dane wskazują, że wody przybrzeżne odznaczały się nawet nieco lepszymi wynikami w stosunku do rzek i akwenów śródlądowych.
Press Release Zanieczyszczenie powietrza w Europie wciąż na poziomie szkodliwym dla zdrowia — 2013-10-14
Około 90 % mieszkańców miast w Unii Europejskiej (UE) jest narażonych na oddziaływanie jednego z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza na poziomie uznanym za niebezpieczny dla zdrowia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Powyższe ustalenia zostały przedstawione w najnowszej ocenie jakości powietrza w Europie opublikowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA).
Press Release C source code header Stan czystości wód w europejskich kąpieliskach wciąż się polepsza! — 2013-05-21
Według dorocznego raportu na temat jakości wody w kąpieliskach w UE, opracowanym przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, 94 proc. kąpielisk w Unii Europejskiej spełnia minimalne normy jakości wody. Jakość wody jest wysoka w 78 proc. kąpielisk, zaś w porównaniu do poprzedniego roku minimalne wymogi spełnia o ponad 2 proc. więcej kąpielisk.
Press Release Najwyższe wskaźniki recyklingu w Austrii i w Niemczech, ale Wielka Brytania i Irlandia odnotowują najszybszy wzrost — 2013-03-14
W 2010 r. Austria, Niemcy i Belgia poddały recyklingowi największy odsetek odpadów komunalnych w Europie. Mimo że niektóre państwa szybko zwiększyły wskaźniki recyklingu, Europa nadal marnuje ogromne ilości cennych zasobów, składując je na wysypiskach, a wielu państwom grozi ryzyko niezrealizowania prawnie wiążących zobowiązań w zakresie docelowych poziomów recyklingu odpadów komunalnych.
Press Release Zmniejszenie kosztów zdrowotnych - blisko 45 mld EUR - wynikających z zanieczyszczenia powietrza przez samochody ciężarowe — 2013-02-26
Opłaty drogowe dla pojazdów ciężarowych (samochodów ciężarowych) powinny odzwierciedlać zróżnicowane skutki dla zdrowia, związane z zanieczyszczeniami spowodowanymi ruchem drogowym w różnych krajach europejskich. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Europejską Agencję Środowiska oznacza to, że w niektórych krajach opłaty powinny być znacznie wyższe niż w innych.
Press Release Zanieczyszczenia związane z ruchem samochodowym nadal szkodliwe dla zdrowia w wielu częściach Europy — 2012-11-26
Transport w Europie jest odpowiedzialny za szkodliwe poziomy zanieczyszczeń powietrza oraz jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Według ostatniego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wiele spośród wynikających z tego problemów środowiskowych można rozwiązać poprzez zintensyfikowanie wysiłków zmierzających do realizacji nowych celów Unii Europejskiej.
Press Release Zmiany klimatu widoczne w Europie - pilna potrzeba adaptacji — 2012-11-20
Zmiany klimatu dotykają wszystkie regiony w Europie, powodując szereg skutków dla społeczeństwa i środowiska. W przyszłości należy się spodziewać dalszych szkodliwych następstw zmian klimatycznych, co według najnowszej oceny opublikowanej dzisiaj przez Europejską Agencję Środowiska, może sporo kosztować.
Press Release Gazy cieplarniane w UE w 2011 r.: coraz więcej państw jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów z Kioto, spadek poziomu emisji o 2,5 % — 2012-10-19
Poziom emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) zmniejszył się średnio o 2,5% w latach 2010–2011, choć w odniesieniu do szeregu państw zaobserwowano wzrost emisji. Zgodnie z danymi przedstawionymi w dwóch sprawozdaniach opublikowanych w dniu dzisiejszym przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), prawie wszystkie kraje europejskie poczyniły postępy w realizacji zobowiązań spoczywających na nich na mocy protokołu z Kioto w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Press Release C source code header Wielu Europejczyków jest nadal narażonych na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza — 2012-09-24
Prawie jedna trzecia mieszkańców europejskich miast jest narażona na zbyt wysokie stężenia cząstek stałych (PM) w powietrzu. Cząstki stałe są jednym z najważniejszych zanieczyszczeń pod względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego, ponieważ przenikają do wrażliwych części układu oddechowego. W ostatnich dziesięcioleciach UE poczyniła postępy w ograniczaniu zanieczyszczeń powietrza, które powodują zakwaszenie, ale nowe sprawozdanie opublikowane dzisiaj przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) dowodzi, że w wielu częściach Europy występują uporczywe problemy związane ze stężeniami cząstek stałych w powietrzu zewnętrznym i ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery.
Press Release C source code header Czysta woda w większości europejskich kurortów wakacyjnych — 2012-05-22
Jeżeli planujecie wakacje na europejskich plażach, mamy dla Was dobrą wiadomość. 92,1 proc. kąpielisk w Unii Europejskiej spełnia minimalne normy jakości wody określone w dyrektywie dotyczącej jakości wody w kąpieliskach. Takie normy spełnia na przykład jezioro Serpentine w Londynie, które zostanie wykorzystane podczas tegorocznej olimpiady do organizacji kilku wydarzeń sportowych, na przykład maratonu pływackiego na wodach otwartych oraz części pływackiej trójboju.
Press Release Europa musi racjonalniej zużywać wodę — 2012-03-07
Aby uniknąć osłabienia swojej gospodarki, Europa musi podwoić wysiłki na rzecz bardziej racjonalnego użytkowania wody – głosi nowe sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Nieskuteczne gospodarowanie wodą ma negatywny wpływ na zasoby niezbędne dla ekosystemów i ludzi, czyli dwóch kluczowych czynników warunkujących produktywność i bezpieczeństwo w Europie.
Press Release Konkurs filmowy dla młodych twórców: podziel się swoją wizją zrównoważonej przyszłości i wygraj nagrodę pieniężną — 2012-02-08
Jaka jest Twoja wizja zrównoważonego świata za 20 lat? Konkurs "Pokolenie '92" (Generation '92) to okazja dla młodych Europejczyków urodzonych w latach 1991, 1992 i 1993 do tego, aby nakręcić film wideo pokazujący ich własną wizję zrównoważonej przyszłości. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu na temat zrównoważonego rozwoju, które odbędzie się dnia 5 czerwca w Kopenhadze. Najlepsze filmy zostaną również uhonorowane nagrodą pieniężną – pula nagród wynosi 6000 EUR. Zgłoszenia można przesyłać od 1 marca do 2 kwietnia.
Press Release Octet Stream W 2009 r. zanieczyszczenie powietrza pochodzenia przemysłowego kosztowało Europę blisko 169 miliardów euro – ujawnia Europejska Agencja Środowiska — 2011-11-23
W 2009 r. zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez 10 000 obiektów będących największymi sprawcami zanieczyszczeń w Europie kosztowało obywateli od 102 do 169 miliardów euro. Jedno z ustaleń wynikających z nowego sprawozdania przygotowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), w którym przeanalizowano koszty spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza szkód dla zdrowia człowieka i środowiska. Zaledwie 191 zakładów odpowiada za połowę łącznych kosztów szkód (między 51 a 85 mld euro).
Press Release Europejski sektor transportu musi się postarać, aby osiągnąć zakładane cele — 2011-11-09
W 2009 r. odnotowano spadek emisji wielu zanieczyszczeń z sektora transportu, ale według ostatniego rocznego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) na temat emisji z transportu mógł to być jedynie tymczasowy skutek kryzysu gospodarczego. Mechanizm sprawozdawczy ds. transportu i środowiska (TERM) bada wpływ transportu na środowisko. W aktualnym sprawozdaniu po raz pierwszy uwzględniono wyczerpujący zestaw celów ilościowych zawartych w planie działania Komisji Europejskiej w zakresie transportu na 2011 r.
Press Release Ocena środowiska ogólnoeuropejskiego: „Co wiemy o wodzie i zielonej gospodarce?” — 2011-09-08
W dniu dzisiejszym w Astanie (Kazachstan) uczestnicy siódmej konferencji ministrów „Środowisko dla Europy”, odbywającej się w dniach 21–23 września 2011 r., spotkają się, aby omówić zagadnienia związane z wodą i ekologizacją gospodarki. W ramach wsparcia konferencji Europejska Agencja Środowiska (EEA) publikuje innowacyjne sprawozdanie zawierające ocenę ocen, w którym zawarte są zalecenia dotyczące sposobów bliższego powiązania informacji o środowisku z tworzeniem polityki.
Press Release Ochrona środowiska: Jakość wody w kąpieliskach w UE utrzymuje się na wysokim poziomie — 2011-06-15
Między 2009 a 2010 r. jakość wody w kąpieliskach w Europie pogorszyła się nieznacznie, niemniej ogólnie nadal jest wysoka. Ponad dziewięć dziesiątych kąpielisk spełnia obecnie minimalne wymogi jakości.
Press Release Octet Stream Ochrona środowiska: Nowe mapy pokazują Europejczykom bardziej szczegółowy obraz zanieczyszczeń powietrza pochodzących z rozproszonych źródeł — 2011-05-25
Ogólnoeuropejski rejestr ma zwiększyć zaangażowanie Europejczyków w proces podejmowania decyzji wywierających wpływ na środowisko. Nowe mapy, opublikowane dziś przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska, w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym, wewnętrznym instytutem naukowym Komisji, pozwalają obywatelom po raz pierwszy dokładnie zlokalizować główne rozproszone źródła zanieczyszczenia powietrza, takie jak transport czy lotnictwo. Nowy zestaw 32 map pokazuje miejsca, w których uwalniane są pewne substancje zanieczyszczające, takie jak tlenki azotu czy pył zawieszony. Stanowią one uzupełnienie danych dotyczących emisji z poszczególnych instalacji przemysłowych zawartych w Europejskim Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR).
Press Release Octet Stream Motyle lub gospodarka — Europa może mieć i to, i to! — 2010-11-18
Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała dziś czwarty raport Środowisko — stan i prognozy — SOER2010 – będący kompleksową oceną sposobu i przyczyn zmieniania się środowiska naturalnego Europy oraz podejmowanych w związku z tym działań. W podsumowaniu raportu SOER 2010 stwierdza się, że w pełni zintegrowane podejście do przekształcania Europy w ekologiczną gospodarkę efektywnie wykorzystującą zasoby może nie tylko przyczynić się do zdrowego środowiska, ale także zwiększyć dobrobyt i spójność społeczną.
Press Release C source code header Jakość wody w unijnych kąpieliskach w dalszym ciągu dobra — 2010-06-09
Czysta woda w kąpieliskach ma kluczowe znaczenie dla sektora turystyki oraz dla życia roślin i zwierząt. Coroczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach przedstawione przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska pokazuje, że w 2009 r. 96 proc. nadmorskich terenów kąpielowych i 90 proc. kąpielisk nad rzekami i jeziorami spełniało minimalne wymogi. W sprawozdaniu określono również, gdzie można uzyskać szczegółowe i aktualne informacje na temat kąpielisk.
Press Release Czy transport w Europie staje się coraz bardziej ekologiczny? Tak ale tylko częściowo — 2010-04-20
Mimo, że dzięki postępowi technicznemu produkowane są pojazdy bardziej przyjazne dla środowiska, szybki wzrost ilości przewożonych pasażerów i towarów oraz większe odległości po częsci niwelują osiągnięcia w dziedzinie optymalizacji zużycia paliwa i ograniczania emisji przez środki transportu. Na podstawie analizy tendencji długoterminowych, nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wzywa do stworzenia klarownej wizji europejskiego systemu transportu do 2050r. oraz do opracowania spójnych strategii na rzecz zrealizowania tej wizji.
Press Release Różnorodność biologiczna, zmiany klimatyczne i Ty — 2010-03-18
Sygnały 2010 EEA: historie o ludziach i ich otoczeniu
Press Release object code Pozaprzemysłowe emisje kluczem do osiągnięcia celów z Kioto — 2009-11-09
Opublikowany dziś raport Europejskiej Agencji Środowiska pokazuje, że Unia Europejska i wszystkie, z wyjątkiem jednego, państwa członkowskie są na dobrej drodze do wywiązania się ze zobowiązań zawartych w Protokole z Kioto do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Press Release Octet Stream Jakość wody w kąpieliskach UE coraz lepsza — 2009-05-27
Według przedstawionego dzisiaj przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska corocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach, znaczna większość kąpielisk na terenie Unii Europejskiej spełniała w 2008 r. unijne normy w zakresie higieny. W sezonie kąpielowym około 96 % nadmorskich terenów kąpielowych i 92 % kąpielisk nad jeziorami i rzekami spełniało minimalne normy. Sprawozdanie zawiera przydatne informacje na temat jakości wody przeznaczone dla milionów osób, które każdego lata korzystają z europejskich plaż.
Press Release Europa powinna skierować politykę transportową na właściwe tory — 2009-03-26
Transport przyczynia się nadal w sposób niewspółmierny do emisji gazów cieplarnianych, złej jakości powietrza i hałasu w Europie. Jednocześnie, wciąż wykorzystywane są najmniej wydajne środki transportu osób i towarów.
Press Release Susze i nadmierne zużycie wody w Europie — 2009-03-05
Od pól golfowych po książki, od oliwy z oliwek po szczepionki – wszystkie towary i usługi, z ktorych korzystamy, a także wiele naszych codziennych czynności, wymagają użycia podstawowego surowca, jakim jest woda. Nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) potwierdza, że w wielu zakątkach Europy woda jest zużywana w sposób niezrównoważony. Zawarto w nim również zalecenia dotyczące nowego podejścia do gospodarowania zasobami wodnymi.
Press Release object code Funkcjonowanie według dotychczasowych zasad nie wchodzi w grę w przypadku systemu energetycznego — 2008-11-20
80% emisji gazów cieplarnianych w Europie nadal pochodzi z sektora energetycznego – ostrzegają autorzy raportu opublikowanego w dniu dzisiejszym przez Europejską Agencję Środowiska. Przemysł energetyczny wciąż wywiera istotny wpływ na środowisko, pomimo faktu że bardziej efektywna produkcja energii elektrycznej i ciepła z większym udziałem odnawialnych źródeł energii oraz zastępowaniem węgla i ropy gazem stopniowo przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających powietrze w Europie.
Press Release UE-15 na dobrej drodze do realizacji celu z Kioto, pomimo zróżnicowanych wyników — 2008-10-15
Kraje UE-15 powinny osiągnąć swój wspólny cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 8% w latach 2008-2012. Część tego ograniczenia będzie możliwa do osiągnięcia dzięki projektom dotyczącym ograniczenia emisji, które kraje UE będą finansowały w innych krajach, zgodnie z nowym raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).
Press Release Unii Europejskiej nie udaje się ograniczyć emisji pochodzących z transportu: potrzeba radykalnych zmian i jasnych celów — 2008-02-28
Nowe sprawozdanie opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska wskazuje, że sektor transportu w UE musi wprowadzić rygorystyczne środki, aby Europa osiągnęła cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych.
Press Release Cele z Kioto w zasięgu UE — 2007-11-23
Według nowego raportu opracowanego przez Europejską Agencję Środowiska, opublikowanego w dniu dzisiejszym w Kopenhadze, kraje UE-15 mogą osiągnąć, a nawet przekroczyć cel z Kioto na 2012 r. dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 8 % w stosunku do poziomu z 1990 r., o ile wdrożą wszystkie planowane dodatkowe założenia polityczne.
Press Release Python Source Ministrowie winni połączyć siły w dążeniu do zdrowego środowiska we wszystkich regionach Europy — 2007-09-28
Polityka środowiskowa w całym regionie Europy boryka się z problemami wynikającymi z niedostatku informacji i braków w realizacji polityki, wynika z opublikowanego dzisiaj nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska.
Press Release Spadek emisji gazów cieplarniach w UE w 2005 r. — 2007-08-10
Według opracowanego w Kopenhadze dorocznego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (GHG ang. greenhouse gases) wpływających na zmiany klimatu, emisja ta spadła w latach 2004-2005.
Press Release object code Transport — znów ostatnie miejsce w klasyfikacji Kioto — 2007-02-22
Emisje gazów cieplarnianych pochodzących z transportu nadal są najważniejszą, ale możliwą do uniknięcia, przeszkodą w osiągnięciu przez UE ustalonych w Kioto celów związanych ze zmianą klimatu — stwierdza Europejska Agencja Środowiska (EEA) w nowym sprawozdaniu opublikowanym dziś w Kopenhadze.
Press Release Octet Stream Ekspansja miejska - ignorowane w Europie wyzwanie dla środowiska — 2006-11-22
Potrzebna jest polityka UE na rzecz skutecznego planowania urbanistycznego
Press Release text/x-perl Stan środowiska wybrzeży europejskich zbliża się do „punktu bez odwrotu” — 2006-07-03
Unikalne środowisko stref nadmorskich i przybrzeżnych Europy w coraz większym stopniu staje się ofiarą własnej popularności według nowego opracowania Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) opublikowanego w dniu dzisiejszym w Kopenhadze.
Press Release text/x-perl Europejskie polityki sektora energii muszą uwzględniać zagadnienia środowiskowe — 2006-06-27
W myśl opublikowanego w dniu dzisiejszym nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z siedzibą w Kopenhadze, Europa potrzebuje zintegrowanej polityki, w ramach której zostaną zrównoważone cele zabezpieczenia energetycznego oraz konkurencyjności z polityką środowiskową.
Press Release text/x-perl W Europie coraz cieplej - zmiana klimatu najważniejszym wyzwaniem środowiskowym — 2005-11-29
Decydenci, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne muszą zająć się już teraz problemami ochrony środowiska, by w przyszłości słono za nie nie płacić
Press Release text/x-perl Darmowa gra komputerowa w 26 językach — 2005-08-25
Gracze w całej Europie mogą grać teraz w grę komputerową, zdobywając zarazem wiedzę o środowisku. Europejska Agencja Środowiska w Kopenhadze stworzyła grę komputerową Honoloko w 26 językach i udostępniła ją nieodpłatnie w internecie.
Press Release text/x-perl Europejska Agencja Środowiska prezentuje pierwszą cyfrową mapę przedstawiającą zmiany krajobrazowe Europy — 2004-11-17
Pierwsza mapa cyfrowa przedstawiająca różnorodne zmiany, które pojawiły się w krajobrazie Europy od 1990 roku, została dziś odsłonięta, umożliwiając politykom wyciąganie wniosków jak podejmowane przez nich decyzje, w takich obszarach jak np. rolnictwo i transport wpływają na nieodnawialne zasoby regionu i całego środowiska.
Press Release text/x-perl Zagrożenie dla postępu w dziedzinie ochrony środowiska w Europie na skutek niezrównoważonej działalności w gospodarce — 2003-05-12
W trakcie ubiegłego dziesięciolecia, stan ochrony środowiska na obszarze Europy pod wieloma względami poprawił się, jednakże wydaje się, że dokonany postęp zostanie zniweczony w wyniku niezrównoważonego rozwoju gospodarczego. Z tego też względu, rządy krajów europejskich powinny dokonać znacznych starań aby zapobiec dalszemu wzrostowi presji na środowisko w wyniku rozwoju gospodarczego.
Press Release text/x-perl Europejska Agencja Środowiska ostrzega przed przejmowaniem przez kraje kandydujące do Unii Europejskiej zagrażających środowisku wzorców transportu — 2002-12-03

Permalinks

Akcje Dokumentu