volgende
vorige
items
Press Release Veertig jaar investeringen zorgen voor beter zwemwater in Europa — 20-05-2016
Het streven van de Europese Unie naar zuiver en gezond zwemwater begon veertig jaar geleden met de eerste zwemwaterrichtlijn. Het jaarlijks verslag over de zwemwaterkwaliteit, dat vandaag is gepubliceerd, biedt bewijs voor de waarde van wetgeving en voor de resultaten van de jarenlange investeringen in afvalwaterinfrastructuur en andere maatregelen om de verontreiniging terug te dringen. Uit het verslag blijkt dat de kwaliteit van het zwemwater doorheen de jaren voortdurend is verbeterd, waardoor in 2015 wel 96 % van de gecontroleerde badzones in de EU voldeed aan de minimumnormen voor waterkwaliteit.
Press Release Europeanen hebben nog altijd zwemwater van hoge kwaliteit — 13-05-2015
In 2014 voldeed vijfennegentig procent van de gecontroleerde zwemlocaties in de Europese Unie aan de minimumnormen voor waterkwaliteit. Op 83 % van de locaties was de kwaliteit van het water uitstekend, bijna 1 procentpunt meer dan in 2013.
Press Release Het milieu in Europa in 2015: toekomstige voorspoed vergt meer ambitie voor beleid, kennis, investeringen en innovatie — 24-02-2015
Het Europese milieu- en klimaatbeleid heeft substantiële voordelen opgeleverd door naast de verbetering van milieu en kwaliteit van leven ook te zorgen voor meer innovatie, werkgelegenheid en groei. Desondanks ziet Europa zich nog steeds geplaatst voor allerlei hardnekkige en toenemende problemen op milieugebied. Die kunnen alleen worden opgelost als de productie- en consumptiesystemen die ten grondslag liggen aan de milieuproblemen grondig worden aangepakt.
Press Release Uitstekende waterkwaliteit in de meeste Europese badplaatsen — 23-05-2014
De waterkwaliteit van de Europese zeeën, rivieren en meren was in 2013 over het algemeen hoog: meer dan 95 % van deze plaatsen voldoen aan de minimumeisen. Uit de gegevens blijkt dat de kustwateren het lichtjes beter doen dan de zwemwateren in het binnenland.
Press Release Europees zwemwater wordt steeds beter — 21-05-2013
Volgens het jaarlijks verslag over de kwaliteit van het zwemwater in Europa van het Europees Milieuagentschap voldoet 94 % van de zwemlocaties in de Europese Unie aan de minimumnormen voor waterkwaliteit, en is de kwaliteit van het water op 78 % van de locaties uitstekend. Het aantal locaties dat voldoet aan de minimumeisen is ten opzichte van vorig jaar met bijna 2 % gestegen.
Press Release Verontreiniging door verkeer nog steeds schadelijk voor gezondheid in veel delen van Europa — 26-11-2012
Het vervoer in Europa is verantwoordelijk voor schadelijke concentraties luchtverontreinigende stoffen en een kwart van de broeikasgasemissies in de EU. Veel van de milieuproblemen die daardoor ontstaan, kunnen volgens het meest recente rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) worden aangepakt door de inspanningen te verhogen om de nieuwe EU-doelstellingen te realiseren.
Press Release Onmiskenbare signalen van klimaatverandering in Europa bevestigen de urgentie van adaptatie — 20-11-2012
Alle regio's in Europa ondervinden momenteel gevolgen van klimaatverandering, die een breed scala aan effecten op de samenleving en het milieu veroorzaakt. In een studie, die vandaag is gepubliceerd, zegt het Europees Milieuagentschap (EMA) te verwachten dat deze effecten in de toekomst nog zullen toenemen en hoge schadekosten zullen veroorzaken.
Press Release D source code Veel Europeanen nog steeds blootgesteld aan schadelijke luchtverontreinigende stoffen — 24-09-2012
Bijna een derde van Europa's stedelingen is blootgesteld aan buitensporige concentraties van zwevende deeltjes. Zwevende deeltjes behoren tot de belangrijkste verontreinigende stoffen in termen van schade aan de menselijke gezondheid aangezien zij tot in gevoelige delen van het ademhalingsstelsel doordringen. De EU heeft de afgelopen decennia vooruitgang geboekt bij het verminderen van de verontreinigende stoffen die aanzuring veroorzaken, maar uit een nieuw vandaag door het Europees Milieuagentschap (EEA) gepubliceerd verslag blijkt dat veel plaatsen in Europa aanhoudende problemen met concentraties van zwevende deeltjes in de buitenlucht en ozon op leefniveau kennen.
Press Release Schoon water in de meeste vakantiebestemmingen in de EU — 22-05-2012
Als u deze zomer een strandvakantie in Europa hebt gepland, is er goed nieuws voor u. 92,1 % van het zwemwater in de Europese Unie voldoet momenteel aan de minimumnormen inzake waterkwaliteit, die bij de zwemwaterrichtlijn zijn vastgesteld. Daaronder valt onder meer het Serpentine Lake in Londen, waar verscheidene olympische evenementen zullen plaatsvinden, zoals het openwaterzwemmen en het zwemgedeelte van de triatlon.
Press Release Europese transportsector moet ambitieus zijn om doelstellingen te behalen — 09-11-2011
In 2009 is de luchtverontreining door de transportsector afgenomen. Volgens het meest recente jaarrapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) over luchtverontreiniging door transport is het echter mogelijk dat deze afname slechts een tijdelijk gevolg is van de economische neergang. Het Rapporteringsmechanisme voor transport en milieu (TERM) is een instrument waarmee de effecten van transport op het milieu worden onderzocht. Het rapport belicht voor het eerst een uitgebreide reeks kwantitatieve doelstellingen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in haar stappenplan voor vervoer 2011.
Press Release Troff document Pan-Europese beoordeling vraagt: “Wat weten we over water en de groene economie?” — 12-09-2011
Vandaag komen in Astana in Kazachstan ministers bijeen om wateraangelegenheden en het vergroenen van de economie te bespreken tijdens de zevende ministeriële conferentie ‘Environment for Europe’ (Milieu voor Europa), die wordt gehouden van 21 tot en met 23 september 2011. Ter ondersteuning van de conferentie presenteert het Europees Milieuagentschap (EMA) het innovatieve rapport An Assessment of Assessments, dat aanbevelingen doet om milieu-informatie en milieubeleid beter op elkaar af te stemmen.
Press Release Troff document Milieu: de kwaliteit van het zwemwater blijft hoog in de EU — 15-06-2011
De kwaliteit van het zwemwater in Europa is tussen 2009 en 2010 lichtjes achteruitgegaan maar in het algemeen blijft de kwaliteit nog altijd hoog. Meer dan 9 van de 10 zwemplaatsen voldoen nu aan de minimumeisen.
Press Release Milieu: Nieuwe kaarten geven Europese burger een nauwkeurig beeld van luchtverontreiniging door diffuse bronnen — 25-05-2011
Het Europese register moet de burger helpen een actieve rol te spelen bij beslissingen die gevolgen voor het milieu hebben. Vandaag hebben de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap, in nauwe samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, de interne wetenschappelijke dienst van de Commissie, nieuwe onlinekaarten gepubliceerd die burgers voor het eerst de mogelijkheid bieden uiterst precies de belangrijkste diffuse bronnen van luchtverontreiniging, zoals vervoer en luchtvaart, te lokaliseren. De nieuwe reeks van 32 kaarten laat zien waar bepaalde verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden en fijn stof vrijkomen. De kaarten vormen een aanvulling op bestaande gegevens over emissies uit individuele industriële installaties van het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR).
Press Release application/x-ica Vlinders of economische bedrijvigheid? Europa kan het allebei hebben! — 17-11-2010
Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft vandaag zijn vierde verslag over de toestand van het milieu in Europa, SOER 2010, uitgebracht: een brede evaluatie van hoe en waarom het Europese milieu verandert en wat we eraan doen. De conclusie van SOER 2010 is dat een volledig geïntegreerde aanpak om Europa om te vormen tot een duurzame, groene economie, niet alleen kan leiden tot een gezond milieu, maar ook de welvaart en de sociale samenhang een positieve impuls kan geven.
Press Release De kwaliteit van het zwemwater in de EU blijft hoog — 09-06-2010
Schoon zwemwater is essentieel voor belangrijke economische sectoren als toerisme en voor het planten- en dierenleven. Uit het jaarlijkse zwemwaterrapport van de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap blijkt dat 96 % van de badzones aan de kust en 90 % van de badzones in rivieren en meren in 2009 voldeden aan de minimumnormen. In het rapport staat ook te lezen waar gedetailleerde en actuele informatie over badzones te vinden is.
Press Release Octet Stream Wordt het vervoer in Europa groener? Gedeeltelijk. — 19-04-2010
Terwijl de technologische vooruitgang tot schonere voertuigen leidt, worden steeds meer passagiers en goederen over steeds grotere afstanden vervoerd, waardoor de behaalde efficiencyvoordelen weer teniet gaan. Op basis van een analyse van langetermijntrends roept een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap op tot een duidelijke visie op het Europese vervoerssysteem in 2050 en een consistent beleid om dit systeem te realiseren.
Press Release Biodiversiteit, klimaatverandering en u — 18-03-2010
Signalen 2010 van het EMA: verhalen over mensen en hun leefomgeving
Press Release Kwaliteit zwemwater EU wordt beter — 27-05-2009
Uit het vandaag door de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap gepresenteerde zwemwaterrapport blijkt dat het meeste zwemwater in de Europese Unie in 2008 aan de Europese hygiënenormen voldeed. In het badseizoen 2008 voldeed zo’n 96 % van het zwemwater aan de kust en 92 % van het zwemwater in rivieren en meren aan de minimumnormen. De miljoenen mensen die in de zomer de Europese stranden bezoeken, vinden in het rapport nuttige informatie over de waterkwaliteit.
Press Release Europa moet het vervoersbeleid in de juiste richting sturen — 27-03-2009
Het vervoer in Europa draagt nog altijd onevenredig veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen, slechte luchtkwaliteit en lawaai. En nog altijd maakt het reizigers- en goederenvervoer gebruik van de minst efficiënte vervoersmiddelen.
Press Release Octet Stream Droogte en overmatig watergebruik in Europa — 04-03-2009
Van golfterreinen tot boeken, van olijfolie tot vaccins, alle goederen en diensten die we gebruiken en veel van onze dagelijkse activiteiten zijn ondenkbaar zonder een essentiële grondstof: water. Een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) bevestigt dat in grote delen van Europa het watergebruik niet duurzaam is en geeft aanbevelingen voor een nieuwe aanpak inzake het beheer van waterbronnen.
Press Release chemical/x-isostar EU slaagt er niet in de uitstoot door de vervoersector terug te dringen: drastische verbeteringen en duidelijke doelstellingen vereist — 28-02-2008
De vervoersector in de Europese Unie moet rigoureuze maatregelen nemen om Europa te helpen de emissiedoelstellingen voor broeikasgassen te behalen, aldus een nieuw verslag van het Europees Milieuagentschap.
Press Release Ministers moeten krachten bundelen om gezond milieu voor pan Europese regio te verwezenlijken — 28-09-2007
Volgens een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA), dat vandaag wordt gepubliceerd, wordt het milieubeleid in de pan-Europese regio belemmerd door lacunes in zowel de informatie als de uitvoering.
Press Release Uitstoot broeikasgassen in EU in 2005 afgenomen — 13-06-2007
De uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken, is tussen 2004 en 2005 afgenomen. Dit blijkt uit het jaarlijkse inventarisatierapport over broeikasgassen van de Europese Gemeenschap, dat is opgesteld door het Europees Milieuagentschap (EMA) in Kopenhagen.
Press Release Vervoer — weer de achterblijver in de Kyoto-klas — 22-02-2007
De uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector blijft een belangrijk, maar wel omzeilbaar, obstakel dat belet dat de EU haar klimaatdoelstellingen in het kader van Kyoto haalt. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA), dat vandaag in Kopenhagen openbaar is gemaakt.
Press Release Octet Stream Uitdijende steden – niet onderkend milieuprobleem in Europa — 22-11-2006
EU-beleid nodig om stedelijke planning in goede banen te leiden
Press Release Nieuw systeem voor het volgen van luchtverontreiniging op het web — 18-07-2006
Ozone Web, een nieuwe internettool dat vandaag in Kopenhagen door het Europees Milieuagentschap (EMA) is gestart, geeft burgers voor het eerst de mogelijkheid in heel Europa ozonsmog op leefniveau te zien en te volgen.
Press Release Milieuschade aan Europese kustlijn bijna onomkeerbaar — 03-07-2006
'The changing face of Europe's coastal areas' (het veranderende aanzicht van de Europese kustgebieden) waarschuwt ervoor dat een snelle intensivering van het gebruik van de kustgebieden, meestal voor recreatieve en toeristische doeleinden, het delicate evenwicht van de ecosystemen aan de kust dreigt te verstoren
Press Release Europa voelt de temperatuur stijgen: klimaatverandering bovenaan de lijst van milieuproblemen — 29-11-2005
Beleidsmakers, bedrijven en burgers moeten een reeks milieuproblemen nu aanpakken of later een hoge prijs betalen
Press Release Gratis computerspel over het milieu in 26 talen — 25-08-2005
In heel Europa is nu een computerspel beschikbaar waarmee al spelende kennis over het milieu kan worden vergaard. Het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen heeft het computerspel Honoloko uitgebracht op internet. Het spel bestaat in 26 talen en is gratis toegankelijk.
Press Release Europees Milieuagentschap publiceert eerste digitale kaart van landschapsveranderingen in Europa — 17-11-2004
De eerste digitale kaart van de vele veranderingen in het Europese landschap sinds 1990, is vandaag gepubliceerd. Zo kunnen beleidsmakers lering trekken uit de gevolgen die hun besluiten op het gebied van bijvoorbeeld landbouw en vervoer hebben voor de niet oneindige natuurlijke rijkdommen van de bodem, en meer in het algemeen voor het milieu in de regio.
Press Release Milieuvooruitgang in Europa bedreigd door niet-duurzame economie — 12-05-2003
In de afgelopen tien jaar is het milieu in Europa in verscheidene opzichten verbeterd, maar een flink deel van de vooruitgang zal waarschijnlijk door economische groei verloren gaan. Regeringen moeten nog altijd wezenlijke maatregelen nemen om milieudruk los te koppelen van economische activiteit.
Press Release Signals 2002 — 23-05-2002
Press Release Milieusignalen: Uitdaging aan Europees beleid voor duurzame ontwikkeling — 29-05-2001
Als Europa zijn doelen op het gebied van milieu en van duurzame ontwikkeling wil halen, is effectiever beleid nodig voor het beïnvloeden van schaalvergroting en productie- en consumptiepatronen.

Permalinks

Documentacties