næste
forrige
emner
EEA's  ”rapport om ”Europas miljø – tilstand og fremtidsudsigter 2020” spiller en vigtig rolle for EU's fornyede slag for bæredygtighed

Tidligere i denne måned offentliggjorde Det Europæiske Miljøagentur rapporten "Europas miljø – tilstand og fremtidsudsigter 2020" (SOER 2020). I rapporten blev det konkluderet, at Europa ikke vil nå sine 2030-mål uden presserende handling i løbet af de næste ti år for at imødegå det alarmerende tab af biodiversitet, de tiltagende konsekvenser af klimaændringerne og overforbruget af naturressourcer. Rapporten pegede på en række centrale løsninger, som kan hjælpe Europa tilbage på sporet, så målene nås. Vi har sat os ned sammen med Tobias Lung, EEA's SOER koordinations- og vurderingsekspert, for at drøfte betydningen af SOER 2020.

Læs mere

Tid til at handle for klimaet, naturen og menneskene

Året 2019 vil blive husket som et vendepunkt for handling på klima- og miljøområdet i Europa. Millioner af europæere og andre i hele verden demonstrerede og krævede, at de politiske beslutningstagere greb til handling. Evidensbaserede videnskabelige vurderinger, herunder Det Europæiske Miljøagenturs rapport "Europas miljø - tilstand og fremtidsudsigter" (SOER 2020), understregede omfanget af udfordringerne og det akutte behov for at handle. Disse krav om handling er nu ved at blive omsat til en politisk køreplan. Den europæiske grønne pagt, som Europa-Kommissionen har fremlagt, er en lovende start for dette kritiske årti, som vi netop har taget hul på.

Læs mere

Tilpasning til klimaændringerne er nøglen til det europæiske landbrugs fremtid

Den forgangne sommers hedebølger og ekstreme vejrforhold har slået nye klimarekorder i Europa. Det understreger endnu en gang vigtigheden af, at vi tilpasser os til klimaændringerne. Vi satte os ned sammen med Blaz Kurnik fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der er ekspert i klimaændringers virkninger og tilpasning til klimaændringer, for at drøfte EEA's nye rapport fra tidligere på måneden om, hvordan klimaændringerne påvirker landbruget i Europa.

Læs mere

Realisering af bæredygtighed: nye EU-politikker giver en unik mulighed

Ursula von der Leyen, den nyvalgte formand for Europa-Kommissionen, har fastlagt sit teams politiske prioriteter for de kommende fem år. En europæisk grøn aftale om en mere ambitiøs indsats over for klima- og biodiversitetskriserne er det centrale punkt på hendes dagsorden. EU's politikker har længe tacklet miljøforringelser og klimaforandringer — med nogen succes og visse fiaskoer. Støttet af voksende krav om handling fra offentligheden giver denne nye politiske periode — med en ny Kommission og et nyt Europa-Parlament — en unik mulighed for at opskalere og fremskynde en grøn og fair omstilling af Europa.

Læs mere

EEA fylder 25: vi bygger på erfaringer for at opnå bæredygtighed i Europa

Hvordan vil Europas miljø se ud om 25 år? Vil vi nå vores fælles vision om "et godt liv i en ressourcebegrænset verden"? Vil vi være i stand til at begrænse den globale opvarmning og skabe klimaresistente byer, der er omgivet af sund natur? Som valget til Europa-Parlamentet for nylig viste, er det noget, europæerne i stigende grad bekymrer sig om. Europas næste generation opfordrer også til en hurtig indsats. Hvordan vil deres krav om en bæredygtig fremtid påvirke udformningen af Europas miljøpolitikker og socioøkonomiske politikker? I anledning af vores 25-års jubilæum gør vi os nogle tanker om, hvordan Europas miljøviden og -politik har udviklet sig i de seneste 25 år, og hvordan vi, EEA og dets netværk, kan støtte bestræbelserne på at opnå bæredygtighed i de næste 25 år.

Læs mere

Forebyggelse er afgørende ved håndtering af plastaffaldskrisen

Plastaffald er fortsat et kæmpestort og voksende problem. Men hvad gør Den Europæiske Union ved problemet? Ioannis Bakkas, EEA’s ekspert i affaldsforebyggelse, giver et kort overblik over EEA's rapport om forebyggelse af plastaffald i Europa, som blev offentliggjort tidligere på måneden.

Læs mere

Et sundt miljø er en absolut forudsætning for en bæredygtig økonomi og et retfærdigt samfund

Vores planets miljø og klima står over for hidtil usete udfordringer, som tilsammen truer vores velfærd. Det er dog ikke for sent at gøre en målrettet indsats. Opgaven kan synes uoverskuelig, men vi har endnu mulighed for at vende nogle af de negative tendenser, minimere skaderne ved at tilpasse os, genoprette livsvigtige økosystemer og i langt højere grad beskytte det, vi stadig har. Skal vi opnå langsigtet bæredygtighed, er vi nødt til at betragte miljø, klima, økonomi og samfund som en uadskillelig helhed.

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur: 25 års voksende viden understøtter europæisk miljøpolitik

Den Europæiske Union (EU) har nogle af de mest ambitiøse miljø- og klimamål i verden, som dækker en lang række politikområder, lige fra luftkvalitet, affald og vandkvalitet til energi og transport. På grundlag af data fra medlemsstaterne bidrager Det Europæiske Miljøagentur til at overvåge fremskridt og identificere de områder, hvor der er behov for en yderligere indsats. Siden agenturet blev oprettet for 25 år siden, har man udviklet sit data- og videnarbejde for at støtte udformningen af politik i Europa.

Læs mere

Investering i bæredygtighed

Europa-Kommissionen har for nylig vedtaget en pakke med lovforslag til fremme af bæredygtig finansiering i EU. Kommissionens forslag bygger på henstillinger fra ekspertgruppen på højt plan om bæredygtig finansiering, der består af eksperter fra civilsamfundet, finanssektoren, den akademiske verden og europæiske og internationale institutioner. Vi har talt med Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) repræsentant i ekspertgruppen, Andreas Barkman, som beskæftiger sig med strategisk rådgivning om klimaændringer og energispørgsmål.

Læs mere

Status for EU's indsats for at nå klima- og energimålene for 2020

Den Europæiske Union har forpligtet sig til arbejde for en række klima- og energimålsætninger, som skal reducere drivhusgasemissioner, forbedre energieffektivitet og sætte skub i brugen af vedvarende energikilder. Hvordan følger EEA med i EU-medlemsstaternes fremskridt i retning af disse mål? Vi har spurgt Melanie Sporer, EEA's ekspert i afbødning af konsekvenser af klimaforandringer og energi, om hun vil forklare, hvilken rolle EEA spiller i forbindelse med denne opgave. Hun forklarede også, hvordan den årlige udvikling er beskrevet i den seneste rapport om tendenser og fremskrivninger.

Læs mere

Klimaændringer i Europa: Katastrofeberedskab og forberedelser til en usikker fremtid

Oversvømmelser, kraftige vinde, hedebølger, tørke ... Klimaændringer og klimarelaterede ekstreme vejrbegivenheder giver anledning til stigende bekymring ikke kun i Europa, men overalt i verden. Mange lokalsamfund er berørt af sådanne ekstreme begivenheder og skal træffe foranstaltninger til at forhindre og minimere skaden. Hvordan kan lokalsamfundene tilpasse sig klimaændringer og forberede sig på og tackle klimarelaterede katastrofer? Vi interviewede Sergio Castellari, der er EEA's ekspert i virkninger af, sårbarhed over for og tilpasning til klimaændringer.

Læs mere

Cirkulær økonomi i Europa: Vi har alle en rolle at spille

For de fleste mennesker er tanken om en cirkulær økonomi stadig et abstrakt eller måske ligefrem fjernt begreb. Selv om "grønnere adfærd" er et emne, der bliver mere og mere populært i hele verden, er mange mennesker stadig ikke klar over de store ændringer, der skal ske i vores måde at leve på for at sikre en bæredygtig fremtid og vores velfærd på lang sigt.

Læs mere

Fremtidens viden om miljøet

I løbet af de seneste 40 år er der sket væsentlige forandringer i det europæiske miljødatalandskab. Miljøforringelsernes komplekse karakter kræver øget systemisk analyse baseret på relevante data. Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har i de senere år i stigende grad arbejdet med systemiske analyser. EEA vil fortsat udpege nye problemstillinger og bidrage til at øge Europas viden på miljøområdet.

Læs mere

Fra affaldshåndtering til grøn økonomi

Vores aktuelle ressourceforbrug er ikke bæredygtigt og lægger pres på planeten. Vi er nødt til at lette omlægningen til en cirkulær, grøn økonomi ved gå fra at have affaldspolitikker til at fokusere på økodesign, innovation og investeringer. Forskning kan fremme innovation ikke blot i produktionen, men også i virksomhedsmodeller og finansieringsmekanismer.

Læs mere

Mod global bæredygtighed

I august nåede mere end 190 lande til enighed om De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Og senere i denne måned vil stats- og regeringscheferne i New York vedtage dagsordenen sammen med FN's øvrige målsætninger og mål for bæredygtig udvikling. I modsætning til tidligere målsætninger for bæredygtig udvikling gælder disse for både udviklings- og industrilande, og der fokuseres på en bredere vifte af emner vedrørende bæredygtig udvikling. Mange af de 17 målsætninger for bæredygtig udvikling omfatter elementer med tilknytning til miljøet, ressourceforbruget eller klimaændringerne.

Læs mere

Miljø, sundhed og økonomi på én gang

Den europæiske økonomi mærker stadig virkningerne af den økonomiske krise, der begyndte i 2008. Arbejdsløshed og lønnedgange har påvirket millioner. Når nyuddannede ikke kan finde job i en af de rigeste dele af verden, er det så det rigtige tidspunkt at tale om miljø på? Den Europæiske Unions miljøaktionsprogram gør netop dette, men ikke blot det. Det identificerer også miljøet som en integreret og uadskillelig del af vor sundhed og økonomi.

Læs mere

Fra forandringer til omlægning

Vi lever i en verden i konstant forandring. Hvordan styrer vi alle disse løbende forandringer, så vi får global bæredygtighed inden 2050? Hvordan får vi balance mellem økonomi og miljø på kort sigt og på lang sigt? Svaret ligger i, at vi skal styre omlægningsprocessen uden at låse os fast i ikke-bæredygtige systemer.

Læs mere

Luftkvalitetslovgivning i Europa

Luftforurening er ikke ens alle vegne. Forskellige forurenende stoffer udledes til atmosfæren fra en lang række kilder. Når de først er i atmosfæren, kan de omdannes til nye forurenende stoffer og spredes verden over. Det ikke en let opgave at opstille og gennemføre politikker, der griber ind i så kompleks en sammenhæng. I det følgende gives en oversigt over luftkvalitetslovgivningen i EU.

Læs mere

Hvordan vi opbygger viden om luftkvalitet

Vores viden om og indsigt i luftforureningen vokser år for år. Vi har et voksende netværk af overvågningsstationer, der indsender data om en lang række luftforurenende stoffer, suppleret med resultater fra luftkvalitetsmodeller. Vi skal nu sørge for, at videnskabelig viden og politisk styring også fremover udvikler sig hånd i hånd.

Læs mere

Klimaændringer og luftkvalitet

Vores klima er ved at ændre sig. Mange gasser, der ændrer klimaet, er samtidig almindelige forurenende stoffer, der påvirker sundhed og miljø. I mange tilfælde vil bedre luftkvalitet samtidig være med til at afbøde klimaændringerne og omvendt, men ikke altid. Vores udfordring er at styre politikkerne for klima og luft i retning af win-win-scenarier.

Læs mere

Permalinks

Handlinger
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os