li jmiss
preċedenti
punti
Ir-rapport tal-EEA L-ambjent Ewropew — l-istat u l-prospetti 2020 għandu rwol ewlieni biex jappoġġa l-ispinta mġedda tal-Ewropa għas-sostenibbiltà

Aktar kmieni dan ix-xahar, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ippubblikat ir-rapport tagħha “L-ambjent Ewropew — l-istat u l-prospetti 2020 (SOER 2020)”. Dan ir-rapport ikkonkluda li l-Ewropa mhijiex ser tilħaq il-miri tagħha għall-2030 mingħajr ma tieħu azzjoni urġenti matul l-10 snin li ġejjin biex tindirizza r-rata allarmanti ta’ telf tal-bijodiversità, iż-żieda fl-impatti tat-tibdil fil-klima u l-konsum eċċessiv tar-riżorsi naturali. Dan offra wkoll xi soluzzjonijiet ewlenin, li għandhom jgħinu biex l-Ewropa titpoġġa lura fit-triq it-tajba biex tkun tista’ tilħaq dawk il-miri. Aħna poġġejna bil-qiegħda ma’ Tobias Lung, l-espert tal-EEA fil-koordinazzjoni u l-valutazzjoni ta’ SOER, biex niddiskutu r-rwol ta’ SOER 2020.

Aqra iktar

Wasal iż-żmien li naġixxu favur il-klima, in-natura u n-nies

Is-sena 2019 se tibqa’ mfakkra bħala l-punt ta’ żvolta ġdida fir-rigward tal-azzjoni dwar il-klima u l-ambjent fl-Ewropa. Miljuni ta’ Ewropej u nies oħrajn fid-dinja kollha ilhom jipparteċipaw f’dimostrazzjonijiet u jħeġġu lil dawk li jfasslu l-politika biex jieħdu azzjoni. Valutazzjonijiet xjentifiċi bbażati fuq l-evidenza, inkluż ir-rapport dwar l-istat tal-ambjent tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (SOER 2020), enfasizzaw il-kobor tal-isfidi li għandna quddiemna u l-ħtieġa urġenti li tittieħed azzjoni. Dawn is-sejħiet issa qed jinbidlu fi pjan direzzjonali ta’ politika. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew ippreżentat mill-Kummissjoni Ewropea huwa bidu promettenti għall-għaxar snin kritiċi li ġejjin.

Aqra iktar

Nagħmlu s-sostenibbiltà realtà: politiki Ewropej ġodda joffru opportunità unika

Ursula von der Leyen, President elett tal-Kummissjoni Ewropea, stabbilixxiet il-prijoritajiet politiċi tat-tim tagħha għall-ħames snin li ġejjin. Patt Ekoloġiku Ewropew, li jiddeskrivi azzjoni aktar ambizzjuża dwar il-kriżijiet tal-klima u tal-bijodiversità, jinsab fil-qalba tal-aġenda tagħha. Il-politiki Ewropej ilhom jindirizzaw id-degradazzjoni ambjentali u t-tibdil fil-klima b’xi ftit suċċess u b'xi nuqqasijiet. Bl-appoġġ ta’ sejħiet mill-pubbliku dejjem jikbru għal azzjoni, dan it-terminu ta’ politika ġdida — bil-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament il-ġodda — jipprovdi opportunità unika biex tiżdied u titħaffef tranżizzjoni ekoloġika u ġusta għall-Ewropa.

Aqra iktar

L-adattament għat-tibdil fil-klima huwa essenzjali għall-futur tal-biedja fl-Ewropa

Il-mewġ tas-sħana u l-avvenimenti estremi tat-temp tas-sajf li għadda kisru rekords ġodda tal-klima fl-Ewropa li għal darb’oħra jsaħħu l-importanza tal-adattament għat-tibdil fil-klima. Poġġejna flimkien ma’ Blaz Kurnik, espert dwar l-impatti u l-adattament għat-tibdil fil-klima fl-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) biex niddiskutu r-rapport il-ġdid tal-EEA li ħareġ aktar kmieni dan ix-xahar dwar kif it-tibdil fil-klima qed ikollu impatt fuq l-agrikoltura fl-Ewropa.

Aqra iktar

L-EEA tagħlaq 25 sena: tibni fuq l-esperjenza biex tikseb is-sostenibbiltà fl-Ewropa

Kif se jkun l-ambjent fl-Ewropa fi żmien 25 sena? Se jirnexxilna niksbu l-viżjoni komuni tagħna li ‘ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna’? Se jirnexxilna nillimitaw it-tisħin globali u nibnu bliet reżiljenti għat-tibdil fil-klima mdawwra b’natura b’saħħitha? L-Ewropej qed jitħassbu dejjem aktar dwar dan, kif juru l-elezzjonijiet riċenti tal-Parlament Ewropew. Il-ġenerazzjoni li jmiss tal-Ewropa qed tappella wkoll għal azzjoni urġenti, iżda, it-talbiet tagħhom għal ġejjieni sostenibbli, kif se jifformaw l-politiki ambjentali u soċjoekonomiċi tal-Ewropa? Fil-25 anniversarju tagħna, qed nirriflettu dwar kif il-politika u l-għarfien ambjentali tal-Ewropa żviluppaw f’dawn l-aħħar 25 sena u kif aħna, l-EEA, flimkien man-netwerks tagħha, nistgħu nappoġġaw l-isforzi lejn is-sostenibbiltà fil-25 sena li jmiss.

Aqra iktar

Il-prevenzjoni hija kruċjali biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-iskart tal-plastik

L-iskart tal-plastik jibqa’ problema enormi li qiegħda dejjem tikber . X’inhi tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tindirizza din il-problema? Ioannis Bakas, l-espert tal-EEA dwar il-prevenzjoni tal-iskart, jagħti ħarsa ġenerali qasira lejn ir-rapport tal-EEA dwar il-prevenzjoni tal-iskart tal-plastik fl-Ewropa, li ġie ppubblikat aktar kmieni dan ix-xahar.

Aqra iktar

Ambjent b’saħħtu huwa meħtieġ għal ekonomija sostenibbli u soċjetà ekwa

Il-pjaneta tagħna qiegħda tiffaċċja sfidi bla preċedent għall-ambjent u l-klima tagħha, li flimkien qegħdin jheddu l-benesseri tagħna. Madankollu, mhuwiex tard wisq biex tittieħed azzjoni deċiżiva. Dan il-kompitu jista’ jidher pjuttost diffiċli imma għad għandna l-possibbiltà li nreġġgħu lura wħud mit-tendenzi negattivi, nadattaw biex innaqqsu l-ħsara, nirrestawraw ekosistemi kruċjali u nsaħħu il-ħarsien ta’ dak li għad għandna. Biex tinkiseb sostenibbiltà fit-tul, irridu nħarsu lejn l-ambjent, il-klima, l-ekonomija u s-soċjetà bħala partijiet inseparabbli tal-istess entità.

Aqra iktar

EEA: 25 sena ta’ għarfien dejjem jikber għall-appoġġ tal-politiki ambjentali Ewropej

L-Unjoni Ewropea (UE) għandha waħda mill-għadd ta’ miri klimatiċi u ambjentali l-iktar ambizzjużi fid-dinja, li jkopru firxa wiesgħa ta’ oqsma ta’ politika mill-kwalità tal-arja, l-iskart u l-kwalità tal-ilma sa l-enerġija u t-trasport. Abbażi ta’ data rrappurtata mill-Istati Membri, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tgħin biex ikun hemm monitoraġġ tal-progress u tidentifika l-oqsma fejn hemm bżonn ta’ aktar ħidma. Mit-twaqqif tagħha 25 sena ilu, l-EEA ilha tiżviluppa d-data u x-xogħol tal-għarfien tagħha biex tappoġġa t-tfassil tal-politika fl-Ewropa.

Aqra iktar

Ninvestu għas-sostenibbiltà

Reċentement, il-Kummissjoni Ewropea adottat pakkett ta’ proposti legali biex tagħti spinta lill-finanzjament sostenibbli fl-Unjoni Ewropea (UE). Il-proposti tal-Kummissjoni jibnu fuq rakkomandazzjonijiet mill-Grupp ta’ Esperti ta’ Livell Għoli dwar il-Finanzjament Sostenibbli, kompost minn esperti mis-soċjetà ċivili, mis-settur tal-finanzi, mill-akkademja u mill-istituzzjonijiet Ewropej u internazzjonali. Aħna tkellimna mar-rappreżentant tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) fil-Grupp ta’ Esperti, Andreas Barkman, li jaħdem fuq konsulenza strateġika dwar it-tibdil fil-klima u kwistjonijiet ta’ enerġija.

Aqra iktar

Ekonomija ċirkolari fl-Ewropa: ilkoll kemm aħna għandna rwol x'naqdu

Għall-maġġoranza tan-nies, l-idea ta' ekonomija ċirkolari tibqa' kunċett astratt jekk mhux wieħed imbiegħed. Waqt li "going green" (insiru ekoloġiċi), hija tema popolari li qiegħda tikber madwar id-dinja, ħafna nies għadhom mhumiex konxji tal-bidliet akbar li ser ikollhom isiru sabiex jiġi żgurat futur sostenibbli, u jiġi aċċertat il-benesseri tagħna fuq perjodu ta' żmien twil.

Aqra iktar

Għarfien ambjentali tal-futur

Il-profil tad-dejta ambjentali Ewropea nbidel b’mod konsiderevoli matul dawn l-aħħar erba’ deċennji. In-natura kumplessa tad-degradazzjoni ambjentali tappella għal analiżi iktar sistemika u dejta aktar relevanti biex jirfduha. Tul dawn l-aħħar snin, ix-xogħol ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent qiegħed dejjem iżjed jinkludi analiżijiet sistemiċi. L-EEA ser tkompli tidentifika kwistjonijiet emerġenti u sejra tgħin tespandi l-għarfien ambjentali ta’ l-Ewropa.

Aqra iktar

Nimxu lil hinn mill-ġestjoni ta’ l-iskart lejn ekonomija ekoloġika

L-użu tar-riżorsi attwali mhuwiex sostenibbli u qiegħed jitfa’ pressjoni fuq il-pjaneta tagħna. Għandna bżonn niffaċilitaw tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika ċirkulari billi nimxu lil hinn mill-politiki ta’ l-iskart u niffukaw fuq l-ekodisinn, l-innovazzjoni u l-investimenti. Ir-riċerka tista’ trawwem mhux biss innovazzjoni fil-produzzjoni, iżda mudelli ta’ negozju u mekkaniżmi ta’ finanzjament ukoll.

Aqra iktar

Lejn sostenibbiltà globali

F'Awwissu ta' din is-sena, iktar minn 190 pajjiż laħqu kunsens dwar l-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli għall-2030 tan-Nazzjonijiet Uniti. U iktar tard dan ix-xahar, il-Kapijiet ta' Stat sejrin jadottaw din l-Aġenda flimkien ma'l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-miri tagħha fi New York. B'differenza mill-predeċessuri tagħhom, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) huma kemm għall-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw kif ukoll għall-pajjiżi żviluppati u jiffokaw fuq firxa usa ta' suġġetti dwar l-iżvilupp sostenibbli. Ħafna mis-17 il-SDG jinkludu elementi relatati ma' l-ambjent, ma' l-użu ta' riżorsi jew mat-tibdil fil-klima.

Aqra iktar

Il-leġiżlazzjoni dwar l-arja fl-Ewropa

It-tniġġis tal-arja mhuwiex l-istess kullimkien. Sustanzi differenti li jniġġsu jiġu rilaxxati fl-atmosfera minn firxa wiesgħa ta’ sorsi. Hekk kif ikunu fl-atmosfera, jistgħu jittrasformaw f'sustanzi ġodda li jniġġsu u jixterrdu madwar id-dinja. It-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ politiki biex tiġi indirizzata din il-kumplessità mhumiex kompiti faċli. Ħarsa ġenerali lejn il-leġiżlazzjoni dwar l-arja fl-Unjoni Ewropea tinstab hawn taħt.

Aqra iktar

Nibnu l-għarfien tagħna dwar l-arja

L-għarfien u l-fehim tagħna tat-tniġġis tal-arja qiegħed jikber kull sena. Għandna netwerk dejjem jespandi ta’ stazzjonijiet ta’ monitoraġġ li jirrappurtaw dejta dwar firxa wiesgħa ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja, kkumplimentata b’riżultati minn mudelli dwar il-kwalità tal-arja. Issa rridu niżguraw li l-għarfien xjentifiku u l-politika jkomplu jiżviluppaw id f’id.

Aqra iktar

Il-kwalità tal-arja ġewwa

Ħafna minna kapaċi jqattgħu sa 90 % mill-ġurnata tagħna ġewwa — fid-dar, fuq ix-xogħol jew fl-iskola. Il-kwalità tal-arja li nieħdu f’imnifsejna waqt li nkunu fil-magħluq ukoll għandha impatt dirett fuq saħħitna. X’inhu li jiddetermina l-kwalità tal-arja ta’ ġewwa? Hemm xi differenza bejn sustanzi li jniġġsu fuq barra u fil-magħluq? Kif nistgħu intejbu l-kwalità tal-arja fil-magħluq?

Aqra iktar

Tibdil fil-klima u fl-arja

Il-klima tagħna qiegħda tinbidel. Ħafna gassijiet li jbiddlu l-klima huma wkoll sustanzi tal-arja komuni li jniġġsu u li jeffettwaw lil saħħitna u lill-ambjent. F’diversi modi, it-titjib tal-kwalità tal-arja jista’ wkoll jagħti spinta lejn sforzi ta' mitigazzjoni ta' tibdil fil-klima u viċi versa, iżda mhux dejjem. L-isfida quddiemna hija li niżguraw li l-politiki tal-klima u tal-arja jiffukaw fuq xenarji pożittivi.

Aqra iktar

L-arja fl-Ewropa llum

L-arja fl-Ewropa llum

26 Jul 2013

L-Ewropa tejbet il-kwalità tal-arja tagħha f’għexieren ta’ snin riċenti. Emissjonijiet minn ħafna sustanzi li jniġġsu tnaqqsu b’suċċess, iżda l-materja partikulata u t-tniġġis tal-ożonu b’mod partikolari jkomplu jippreżentaw riskji serji għas-saħħa tal-Ewropej.

Aqra iktar

Il-konnessjoni bejn ix-xjenza, il-politika u l-pubbliku

L-atmosfera, it-temp u l-varjazzjonijiet staġjonali ilhom jiġbdu l-faxxinu u l-osservazzjoni. Fir-raba’ seklu qabel Kristu, it-trattat ta’ Aristotile bl-isem ta’ Meteoroloġija ġabar l-osservazzjonijiet tal-filosfu l-kbir mhux biss fir-rigward tat-temp, iżda wkoll dwar ix-xjenzi terrestri inġenerali. Sas-17-il seklu, l-arja kienet tissimbolizza “ix-xejn”. Kien maħsub li l-arja ma kellha ebda sinifikat sakemm Galileo Galilei pprova, b’mod xjentifiku, li għandha.

Aqra iktar

Perspettiva Ewropea dwar is-sostenibbiltà

Permezz ta’ serje ta’ miżuri leġiżlattivi, dawk li jfasslu l-politiki fl-UE għandhom l-għan li jrendu lill-Ewropa aktar ‘effiċjenti fl-użu ta’ riżorsi’. Iżda l-Ewropa kif se ssib bilanċ bejn l-ekonomija u n-natura? Fil-kuntest tal-konferenza Rio+20, xi tfisser is-sostenibbiltà għall-UE u l-pajjiżi fil-fażi ta’ żvilupp? Din hija perspettiva minnhom.

Aqra iktar

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina