li jmiss
preċedenti
punti

Strumenti ta' politika

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 05 May 2022
3 min read
Il-politiki għandhom rwol ewlieni sabiex jiddeterminaw u jtejbu l-qagħda ta’ l-ambjent tagħna. Il-politiki ambjentali Ewropej żviluppaw ħafna minn mindu ġie deċiż l-ewwel Programm ta’ Azzjoni Ambjentali fl-1973. Minn dak iż-żmien ’l hawn, ġew adottati bosta mijiet ta’ atti legali li jindirizzaw kwistjonijiet ambjentali.

Metagħall-ewwel bdew jiġu żviluppati politiki ambjentali Ewropej, ħafna mill-istrumenti ta’ politika ffokaw fuq problemi ambjentali speċifiċi. Peress li ma hemm ebda strument ta’ politika waħdu li jista’ jipprovdi soluzzjoni għal kull problema, il-firxa ta’ politiki twessgħet b’mod gradwali sabiex tindirizza l-problemi dejjem iktar kumplessi marbutin ma’ l-ambjent u s-saħħa. Illum il-ġurnata, ħafna mill-interventi tal-politiki ambjentali jgħaqqdu:

  • approċċi regolatorji tradizzjonali, kultant imsejħin “miżuri ta’ kmand u kontroll” (pereżempju standards dwar l-emissjonijiet, projbizzjonijiet ta’ sustanzi tossiċi, u strumenti għall-ippjanar ta’ l-art);
  • strumenti bbażati fuq is-suq (bħal taxxi ambjentali u negozjar ta’ emissjonijiet b’effett ta’ serra);
  • sensibilizzazzjoni (inklużi, pereżempju, tikkettar enerġetiku u kampanji ta’ komunikazzjoni).

L-aħħar programm ta’ azzjoni ambjentali tal-UE, is-Seba’ EAP, jipprovdi qafas integrat għal dawn l-interventi ta’ politika. Jistabbilixxi l-ambizzjoni fit-tul ta’ ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna.

Nevalwaw il-politiki ambjentali sabiex naraw liema jaħdmu, u kif jaħdmu

Ninsabu bejn wieħed u ieħor bejn il-bidu tal-politika ambjentali fil-livell Ewropew, li bdiet kmieni fis-snin sebgħin, u l-objettiv ta’ l-2050 għall-kisba ta’ sostenibbiltà kif jistabbilixxi s-Seba’ EAP. Il-politika ambjentali Ewropea hija rikonoxxuta bħala waħda mill-aqwa fid-Dinja. L-ambjent tagħna kieku jidher kemxejn differenti mingħajrha, kif turi l-aħħar valutazzjoni li għamlet l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “The European environment — state and outlook 2020 (L-ambjent Ewropew - stat u prospetti għall-2020)”. Flimkien ma’ dawn il-valutazzjonijiet, jistgħu jsiru mistoqsijiet bħal “x’jaħdem?”, “kif jaħdem?”, “x’inhuma l-iżvantaġġi?” u “x’inhuma l-prerekwiżiti biex jaħdem?” sabiex titjieb il-politika ambjentali, l-implimentazzjoni tagħha kif ukoll it-tifsila tagħha. L-evalwazzjoni tal-politika tgħin sabiex dawn il-mistoqsijiet jingħataw tweġiba.

Normalment, l-evalwazzjonijiet jindirizzaw kriterji ta’ evalwazzjoni differenti. Dawn il-kriterji spiss jiffokaw fuq ir-rilevanza tal-politiki, l-effettività u l-effiċjenza tagħhom, kif ukoll il-koerenza tagħhom, iżda anki l-valur miżjud tal-politiki f’livell Ewropew, nazzjonali jew lokali. Iktar riċentement, ir-rilevanza ta’ dawn il-kriterji ġiet rikonoxxuta fil-qafas ta’ l-inizjattivi ta’ l-UE għat-titjib tat-tfassil tal-liġijiet, magħrufa wkoll bħala l-inizjattiva għal Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Hemm firxa ta’ għodod u metodi ta’ evalwazzjoni disponibbli sabiex il-politiki ambjentali jiġu evalwati fl-isfond ta’ dawn il-kriterji, pereżempju l-Evalsed sourcebook tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-kontribuzzjonijiet ta’ l-EEA għall-evalwazzjoni tal-politika ambjentali

L-EEA tipprovdi informazzjoni ambjentali għal dawk li jfasslu l-politiki u għall-pubbliku, u tikkontribwixxi għall-evalwazzjoni tal-politika ambjentali. Filwaqt li għall-ewwel kienet tiffoka fuq l-effikaċja tal-politiki (pereżempju r-rapportar dwar il-proġett tal-miżuri ambjentali), il-ħidma ta’ l-EEA evolviet sabiex bdiet tiffoka wkoll fuq:

  • metodoloġiji għall-evalwazzjoni, sabiex ikompli jitjieb il-fehim tagħna tar-relazzjoni bejn il-politiki u l-bidliet fil-qagħda ta’ l-ambjent Ewropew;
  • l-effett tal-politiki fuq sistemi speċifiċi, bħall-mobbiltà, sabiex ikun jista’ jinftiehem u jiġi evalwat aħjar il-mod li bih il-politiki jistgħu jikkontribwixxu għal tranżizzjonijiet favur soċjetà iktar sostenibbli fl-Ewropa;
  • l-integrazzjoni tal-politiki ambjentali f’oqsma politiċi oħrajn (pereżempju, il-politika komuni tas-sajd).

Il-pubblikazzjonijiet ta’ l-EEA li jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni tal-politika ambjentali huma disponibbli hawnhekk.

Links

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Dokument ta’ Azzjonijiet