ďalej
späť
body

Informácie o politických nástrojoch

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 05. 05. 2022
3 min read
Politiky zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní a zlepšovaní stavu nášho životného prostredia. Od obdobia schválenia prvého environmentálneho akčného programu v roku 1973 došlo k významnému rozvoju európskych politík v oblasti životného prostredia a prijalo sa niekoľko stoviek právnych predpisov zameraných na túto oblasť.

V čase príprav prvých európskych politík v oblasti životného prostredia boli mnohé nástroje politiky zamerané na špecifické environmentálne problémy. Keďže pomocou jediného takéhoto nástroja sa nedajú vyriešiť všetky problémy, spektrum politík sa postupne sa rozširovalo, aby bolo možné riešiť stále zložitejšie problémy súvisiace so životným prostredím a zdravím. V súčasnosti mnohé intervencie politík v oblasti životného prostredia kombinujú:

  • tradičné regulačné prístupy označované niekedy ako „metódy príkazov a kontroly“ (napr. emisné normy, zákazy toxických látok a nástroje územného plánovania),
  • ekonomické nástroje (napr. environmentálne dane a obchodovanie s emisiami skleníkových plynov),
  • zvyšovanie informovanosti (napr. označenie energetickej účinnosti a komunikačných kampaní).

Posledný environmentálny akčný program EÚ - 7. EAP poskytuje integrovaný rámec pre tieto politické intervencie. Vytýčený je v ňom dlhodobý cieľ, ktorým je dosiahnuť „dobrý život v rámci možností našej planéty“.

Hodnotenie politík v oblasti životného prostredia s cieľom dozvedieť sa, čo funguje a ako to funguje

Nachádzame sa približne v polovici cesty od prvého zavedenia politiky v oblasti životného prostredia na európskej úrovni, ktorá sa začala rozvíjať začiatkom 70. rokov 20. storočia, a cieľom dosiahnuť do roku 2050 trvalú udržateľnosť, ako je to stanovené v 7. EAP. Európska politika v oblasti životného prostredia sa hodnotí ako jedna z najlepších na svete. Ako vyplýva z najnovšieho hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Európske životné prostredie – stav a perspektíva 2020, naše životné prostredie by bez nej vyzeralo celkom inak,. V súvislosti s týmito hodnoteniami sa v záujme zlepšenia politiky v oblasti životného prostredia, jej realizácie a plánovania môžu klásť otázky typu ako „čo funguje?“, „ako to funguje?“, „aké sú náklady?“ a „čo je nevyhnutné urobiť, aby to fungovalo?“. Hodnotenie politiky pomáha pri hľadaní odpovedí na tieto otázky.

Pri hodnoteniach sa spravidla uplatňujú rôzne hodnotiace kritériá. Tieto kritériá sú zamerané často na relevantnosť politík, ich účinnosť a efektívnosť, ako aj na ich koherentnosť, dôraz sa však kladie aj na pridanú hodnotu politík na európskej, vnútroštátnej alebo miestnej úrovni. V poslednom období sa význam týchto kritérií uznal v rámci iniciatív EÚ na zlepšenie regulácie, známe aj ako iniciatíva za lepšiu právnu reguláciu. Na hodnotenie politík v oblasti životného prostredia podľa týchto kritérií sa používa celý rad hodnotiacich nástrojov a metód, napríklad dokument Európskej komisie Evalsed sourcebook.

Príspevok agentúry EEA k hodnoteniu politiky v oblasti životného prostredia

Agentúra EEA poskytuje environmentálne informácie pre tvorcov politík a verejnosť a prispieva k hodnoteniu environmentálnej politiky. Práca agentúry EEA, ktorá sa pôvodne zameriavala na účinnosť politík (napr. projekt týkajúci sa podávania správ o environmentálnych opatreniach), sa vyvíjala a postupne sa začala sústreďovať aj na:

  • metodiky hodnotenia v záujme ďalšieho zlepšovania nášho chápania vzťahu medzi politikami a zmenami v stave životného prostredia Európy,
  • vplyv politík na konkrétne systémy (napr. mobilita) v záujme lepšieho pochopenia a hodnotenia spôsobu, akým politiky môžu prispieť k prechodu k udržateľnejšej spoločnosti v Európe,
  • integráciu environmentálnych politík do iných oblastí politiky (napríklad v rámci spoločnej rybárskej politiky).

Publikácie agentúry EEA, ktoré prispievajú k hodnoteniu environmentálnej politiky sú k dispozícii tu.

Odkazy

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Akcie dokumentu