nästa
föregående
poster

Politiska instrument, inledning

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2022-05-05
3 min read
Politiken har en nyckelroll när det gäller att fastställa och förbättra miljöns tillstånd. EU:s miljöpolitik har utvecklats avsevärt sedan det första miljöhandlingsprogrammet lades fram 1973. Sedan dess har hundratals lagstiftningsakter om miljöfrågor antagits.

När EU:s politik på miljöområdet först utvecklades var många politiska instrument inriktade på specifika miljöproblem. Spektrumet av politiska instrument har successivt breddats eftersom man insett att det inte finns ett enda politiskt verktyg som ger lösningen på alla problem och det omfattar nu alltmer komplexa miljö- och hälsorelaterade problem. I dag kombineras följande i många miljöpolitiska åtgärder:

  • Traditionella lagstiftningsstrategier, ibland betecknade ”styr- och kontrollåtgärder” (t.ex. utsläppsnormer, förbud mot giftiga ämnen och markanvändningsinstrument).
  • Marknadsbaserade styrmedel (t.ex. miljöskatter och handel med utsläppsrätter).
  • Medvetandehöjande (bl.a. energieffektivitetsmärkning och kommunikationskampanjer).

EU:s sjunde och senaste miljöhandlingsprogram innehåller en integrerad ram för dessa politikåtgärder. I programmet fastställs den långsiktiga visionen om att ”leva gott inom planetens gränser”.

Utvärdering av miljöpolitiken för att ta reda på vad som fungerar och hur

Vi har hunnit ungefär halvvägs mellan starten på EU:s miljöpolitik i början av 1970-talet och målet för år 2050 om att uppnå hållbarhet, som finns med i sjunde miljöhandlingsprogrammet. EU:s miljöpolitik anses vara en av de starkaste i världen. Vår miljö skulle se helt annorlunda ut utan den, vilket Europeiska miljöbyråns (EEA) senast bedömning Europas miljö – tillstånd och utblick 2020 också visar. Tillsammans med sådana bedömningar kan frågor som ”vad fungerar?”, ”hur fungerar det?”, "vad kostar det?" och ”vad krävs för att det ska fungera?” ställas för att förbättra miljöpolitiken, dess genomförande och utformning. Utvärdering av politiken bidrar till att besvara dessa frågor.

Utvärderingarna tar vanligtvis sin utgångspunkt i olika utvärderingskriterier. Dessa är ofta inriktade på politikens relevans, effektivitet och ändamålsenlighet, liksom dess sammanhang, men också på politikens mervärde på europeisk, nationell eller lokal nivå. På senare tid har betydelsen av dessa kriterier erkänts inom ramen för EU:s initiativ för bättre lagstiftning. Det finns en rad verktyg och metoder för att utvärdera miljöpolitiken mot dessa kriterier, exempelvis Europeiska kommissionens Evalsed sourcebook.

EEA:s bidrag till utvärdering av miljöpolitiken

EEA erbjuder miljöinformation för beslutsfattare och allmänhet, och bidrar till att utvärdera miljöpolitiken. Inledningsvis var EEA inriktat på politikens effektivitet (t.ex. projektet om miljöåtgärdsrapportering reporting on environmental measures), men arbetet har utvecklats och är nu även fokuserat på följande:

  • Metoder för utvärdering i syfte att ytterligare förbättra hur vi förstår förhållandet mellan politikområden och miljöförändringar i EU.
  • Politikområdenas inverkan på specifika system, exempelvis rörlighet, för att bättre förstå och utvärdera hur politikområden kan bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle i Europa.
  • Integration av miljöpolitik i andra politikområden (t.ex. den gemensamma fiskepolitiken).

EEA:s publikationer som bidrar till utvärdering av miljöpolitiken finns här.

Länkar

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Dokumentåtgärder