další
předchozí
položky

Půda – úvod

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 15.03.2023
3 min read
Topics:
Půda tvoří základ 90 % veškeré produkce potravin, krmiv, vlákniny a paliv a poskytuje suroviny pro činnosti od zahradnictví po stavebnictví. Půda je také nezbytná pro zdraví ekosystému: čistí a reguluje vodu, je hnací silou pro koloběh živin a prostorem pro mnoho rostlinných a živočišných druhů. Tvoří tak základ pro biologickou rozmanitost a uchovávání genofondu. Je globálním úložištěm uhlíku a hraje významnou úlohu při potenciálním zpomalování změny klimatu a jejích dopadů. Navíc díky tomu, že dokáže uchovávat stopy lidské minulosti, je důležitým prvkem našeho kulturního dědictví.

Půda je však vystavena neustálým a často protichůdným požadavkům naší společnosti. Schopnost půdy zajišťovat ekosystémové služby (z hlediska produkce potravin, jako zázemí pro biologickou rozmanitost a jako regulátor plynů, vody a živin) ji vystavuje silnému tlaku lidských potřeb. Sledované parametry, jako je míra zakrytí půdy, eroze, úbytek organické hmoty a kontaminace snižují regenerační schopnosti půdy nebo její schopnost vstřebávat změny, kterým je vystavena.

Z hlediska délky lidského života lze půdu považovat za neobnovitelný zdroj. Jako společnost s ní musíme zacházet udržitelným způsobem, abychom mohli i nadále využívat jejích výhod. Navzdory velkému rozsahu činností, které v konečném důsledku závisejí na půdě, neexistují žádné konkrétní právní předpisy EU o ochraně půdy. Na rozdíl od vody a vzduchu se ochrana půdy dosud řeší nepřímo nebo v rámci jednotlivých resortů: zemědělství a lesnictví, energetika, vodohospodářství, změna klimatu, ochrana přírody, odpady a chemické látky. Chybějící soudržná politika týkající se půdy na úrovni EU se odráží také v nedostatku harmonizovaných dat o půdě.

Nicméně v posledních deseti letech jsme zaznamenali politický pokrok a koordinované úsilí zaměřené na sběr dat. Tematická strategie Evropské komise pro ochranu půdy z roku 2006 zdůrazňuje nutnost ochrany  přirozeného fungování půdy jako základního prvku udržitelného rozvoje. Na světové úrovni se problematikou půdy zabývá Úmluva OSN o boji proti desertifikaci (UNCCD) v rámci širšího pojmu znehodnocování půdy (prozatím se omezuje na suché oblasti). Pojem zachování funkcí půdy byl nedávno zakotven v pojetí neutrality ve znehodnocování půdy v rámci cílů udržitelného rozvoje schválených Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 2015. Cíle udržitelného rozvoje zahrnují též cíle týkající se kvality půdy, kontaminace půdy a nakládání s chemickými látkami a odpady. Implementace těchto cílů může poskytnout důležitý nástroj pro opatření v oblasti ochrany půdy v Evropě. Neustále pokračuje snaha harmonizovat a standardizovat získávání dat o půdě pro veřejné využití, a to jak na světové, tak na evropské úrovni.

EEA provádí hodnocení na základě indikátorů týkajících se řady témat z oblasti využívání půdy a půdy v rámci tematického klastru indikátorů využívání půdy a půdy (souboru LSI). Soubor LSI obsahuje indikátory záboru půdy, nepropustnosti, správy kontaminovaných míst, vlhkosti půdy, eroze půdyorganického uhlíku v půdě. Plánují se indikátory fragmentace a recyklace půdy. Pravidelné aktualizování několika z uvedených indikátorů umožňují služby monitorování země v rámci programu Copernicus. EEA také zveřejňuje hodnocení specifických témat týkajících se půdy prováděná ad-hoc, jako je účinnost půdních zdrojů v urbanizovaných oblastech nebo obsah živin a kovů v půdě.

EEA na tomto tématu spolupracuje s kolegy z Evropské komise (zejména ze Společného výzkumného střediska (JRC) a GŘ pro životní prostředí), zástupci sítě Eionet z Národního referenčního střediska pro půdu a její využití a územní plánování i s dalšími evropskými sítěmi a odborníky. Mezi světové partnery patří sekretariát UNCCD, celosvětové partnerství v oblasti půdního hospodářství „Global Soil Partnership“, Iniciativa pro globální půdní indikátory (Global Land Indicators Initiative), kterou provádí středisko OSN Habitat a Program OSN pro životní prostředí (UNEP).

Práci EEA v této tematické oblasti podporují příslušná evropská tematická centra již od roku 1996; práci EEA v oblasti půdy v současné době podporuje Evropské tematické centrum pro městské, pozemkové a půdní systémy (ETC/ULS), které působí od roku 2014. V roce 2007 byly činnosti v oblasti shromažďování dat o půdě převedeny do Evropského datového půdního centra v JRC.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Akce dokumentů