ďalej
späť
body
Novinky Octet Stream Európa nie je pripravená na rýchlo rastúce klimatické riziká — 14. 03. 2024
Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete a klimatické riziká ohrozujú jej energetickú a potravinovú bezpečnosť, ekosystémy, infraštruktúru, vodné zdroje, finančnú stabilitu a zdravie ľudí. Podľa dnes zverejneného hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) mnohé z týchto rizík už dosiahli kritickú úroveň a bez okamžitýcha ráznych opatrení by sa mohli stať katastrofickými.
Novinky object code Naliehavá potreba zvážiť, ako čo najlepšie využívať biomasu v Európe — 30. 01. 2024
V EÚ narastajú protichodné požiadavky na využívanie biomasy, ktorá sa využíva na bioprodukty v odvetviach, ako je stavebníctvo, energetika, doprava, nábytkársky a textilný priemysel, ale aj na ochranu prírody a sekvestráciu uhlíka. V dnes uverejnenej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) sa zdôrazňuje naliehavá potreba uprednostniť využívanie biomasy vzhľadom na rôzne úlohy, ktoré sa v súvislosti s biomasou predpokladajú v Európskej zelenej dohode, a vzhľadom na potenciálny nedostatok dodávok biomasy v budúcnosti.
Novinky Emisie skleníkových plynov v EÚ v uplynulom roku síce klesli, ale na splnenie ambicióznych cieľov do roku 2030 je potrebné zintenzívnenie snáh — 22. 12. 2023
Podľa odhadov v najnovšej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom Trendy a prognózy, ktorá bola dnes uverejnená, emisie skleníkových plynov v uplynulom roku v celej Európskej únii klesli o dve percentá v porovnaní s úrovňou v roku 2021. Napriek pozitívnemu trendu v oblasti znižovania emisií, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti sa v správe upozorňuje, že na splnenie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky sú naliehavo potrebné urýchlené opatrenia.
Novinky Mestá predstavujú novú príležitosť pre výrobcov-spotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov — 30. 05. 2023
Podľa dnes zverejnenej informačnej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) ponúkajú centrá európskych miest možnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov pre občanov ako výrobcov-spotrebiteľov. Mestá môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri posune Európy smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti. Zjednodušenie mestskej výroby-spotreby môže pomôcť urýchliť tento proces.
Novinky Troff document Trendy a vyhliadky: mierny nárast emisií EÚ v súvislosti s obnovou po pandémii a energetickou krízou — 01. 12. 2022
Podľa najnovšej správy „Trends and Projections“ (Trendy a vyhliadky), ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), sa emisie skleníkových plynov a spotreba energie v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii. Väčšina členských štátov EÚ úspešne dosiahla ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2020 a v súčasnosti obracia pozornosť na klimatickú neutralitu a zároveň rieši súčasnú krízu dodávok energie. Dosiahnutie ambicióznejších cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si bude vyžadovať viac než zdvojnásobenie ročného pokroku pri zavádzaní využívania obnoviteľných zdrojov energie, znižovaní spotreby energie a emisií skleníkových plynov.
Novinky Fotografická súťaž na tému dôsledkov zmeny klímy a ich riešení — 15. 06. 2021
Zmena klímy ovplyvňuje našu spoločnosť a životné prostredie mnohými spôsobmi. V rámci boja proti zmene klímy je potrebné znížiť emisie, aby sme najhoršie dôsledky zmiernili a prispôsobili sa tým, ktorým nemožno zabrániť. Fotografická súťaž Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom Climate Change PIX vyzýva účastníkov, aby sa pokúsili zobraziť ako vyzerá zmena klímy v Európe a spôsoby, akými na ňu reagujeme.
Novinky Octet Stream Motorizovaná doprava: železničná, letecká, cestná alebo lodná — ktorá je najzelenšia? — 26. 03. 2021
Podľa dvoch štúdií o doprave a životnom prostredí, ktoré dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), je cestovanie vlakom stále ekologicky najprijateľnejšia forma motorizovaného cestovania v Európe, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov, v porovnaní s cestnou a leteckou dopravou.
Novinky Plastové výrobky predstavujú čoraz väčší environmentálny a klimatický problém: ako môže Európa tento trend zvrátiť? — 28. 01. 2021
Čoraz väčšie množstvo plastov, ich vplyv na biodiverzitu a podiel na zmene klímy a spôsoby, ako sa s nimi vyrovnať z hľadiska obehového hospodárstva, sú témy, ktoré sú už roky súčasťou politického programu Európskej únie. Pandémia ochorenia COVID-19 len zvýšila pozornosť venovanú plastovému odpadu prostredníctvom fotografií rúšok v našich moriach a množstva ochranného vybavenia na jedno použitie. Európska environmentálna agentúra (EEA) v dnes uverejnenej správe o obehovom hospodárstve v oblasti plastov analyzuje potrebu a potenciál prechodu na obehový a udržateľný prístup k nášmu používaniu plastov.
Novinky Členské štáty EÚ musia byť ambicióznejšie, ak chcú dosiahnuť spoločný cieľ v oblasti obnoviteľnej energie — 18. 02. 2019
Podiel obnoviteľných zdrojov energie na spotrebe energie v Európskej únii (EÚ) sa od roku 2005 zdvojnásobil. Tento rast sa však v uplynulých rokoch spomalil, a to najmä z dôvodu zvyšujúcej sa spotreby energie a chýbajúceho pokroku v odvetví dopravy. Z novej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že nato, aby členské štáty dosiahli cieľ, ktorý bol v oblasti problematiky energie z obnoviteľných zdrojov stanovený na rok 2020, musia zintenzívniť úsilie.
Novinky Klimatická zmena predstavuje čoraz vážnejšie riziká pre ekosystémy, zdravie ľudí a hospodárstvo v Európe — 25. 01. 2017
Regióny v Európe čelia rastúcej hladine morí a extrémnejšiemu počasiu, napríklad častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, záplavám, obdobiam sucha a búrok v dôsledku klimatickej zmeny, ako sa uvádza v dnes uverejnenej správe Európskej environmentálnej agentúry. Posudzujú sa v nej najnovšie trendy a prognózy ohľadom klimatickej zmeny a jej vplyvov v celej Európe a konštatuje sa, že na zmiernenie týchto vplyvov budú nevyhnutne lepšie a flexibilnejšie adaptačné stratégie, politiky a opatrenia.
Novinky Staň sa tajným agentom a ochraňuj životné prostredie v komikse — 30. 04. 2008
Deti sa teraz môžu naučiť spôsobom, akými sa dá chrániť životné prostredie. Naháňajú darebákov, ktorí ho poškodzujú: na internetovej stránke Európskej environmentálnej agentúry pre eko-agentov dostupnej v 24 jazykoch.

Permalinks

Akcie dokumentu