ďalej
späť
body

Press Release

Európsky dopravný sektor musí byť ambiciózny, aby splnil ciele

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 08. 11. 2011 Posledná zmena 20. 02. 2017
Photo: © epSos.de
Topics:
V roku 2009 sa znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok v oblasti dopravy. Toto zníženie však môže byť iba prechodným dôsledkom hospodárskeho poklesu, ako sa uvádza v najnovšej výročnej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o emisiách z dopravy. Mechanizmus podávania správ o doprave a životnom prostredí (TERM) skúma vplyv dopravy na životné prostredie. Správa prvýkrát posudzuje komplexný súbor kvantitatívnych cieľov, ktoré navrhla Európska komisia v tzv. cestovnej mape pre dopravu na rok 2011.

V roku 2009 sa znížili úrovne emisií takmer všetkých znečisťujúcich látok v oblasti dopravy, keďže sa znížil dopyt. Toto zníženie však súvisí s hospodárskou recesiou. Takže teraz je potrebný zásadný posun v európskom dopravnom systéme, aby sa emisie nezvyšovali ani v období silného hospodárskeho rastu

Profesorka Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA

„V roku 2009 sa znížili úrovne emisií takmer všetkých znečisťujúcich látok v oblasti dopravy, keďže sa znížil dopyt,“ uviedla profesorka Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA. „Toto zníženie však súvisí s hospodárskou recesiou. Takže teraz je potrebný zásadný posun v európskom dopravnom systéme, aby sa emisie nezvyšovali ani v období silného hospodárskeho rastu.“

Zo správy EEA o doprave a životnom prostredí vyplýva, že sa dosiahlo určité zvýšenie účinnosti. Napríklad v roku 2010 boli nové vozidlá približne o jednu pätinu účinnejšie ako v roku 2000. Tieto relatívne skromné výsledky však prekonáva narastajúci dopyt, aj keď recesia spomalila činnosť v niektorých oblastiach. V období rokov 1990 a 2009 sa dopyt po doprave zvyšoval približne o jednu tretinu a výsledkom bol nárast objemu skleníkových plynov z dopravy v tom istom období o 27 %.

Nové ciele, ktoré Komisia navrhuje vo svojej cestovnej mape (road map), formulujú tvorbu politík na európskej, vnútroštátnej a samosprávnej úrovni s cieľom riešiť environmentálne otázky súvisiace s dopravou. Zo správy vyplýva, že tvorcovia politík majú významné možnosti  na riešenie týchto problémov koherentným spôsobom, napríklad prostredníctvom spoločného riešenia kvality ovzdušia a zmeny klímy.

EEA  prvýkrát vytvorila základ na posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov sektoru dopravy v oblasti životného prostredia. Týka sa to cieľov zameraných na emisie skleníkových plynov, spotrebu energie a hluk. Vytvoril sa hlavný súbor 12 ukazovateľov, zahŕňajúci široký rozsah politických oblastí.

Hlavné zistenia

  • V roku 2009 podiel dopravy na všetkých emisiách skleníkových plynov v EÚ predstavoval 24 %. Cestovná mapa stanovuje členským štátom EÚ povinnosť znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov z dopravy o 60 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Keďže v období rokov 1990 až 2009 sa emisie skutočne zvýšili o 27 %, je nevyhnutné, aby ich EÚ v období rokov 2009 až 2050 celkovo znížila o 68 %.
  • V období rokov 1990 až 2007 sa ročná spotreba energie z dopravy v členských krajinách EHP stále zvyšovala. Kým v období rokov 2007 až 2009 sa celkový dopyt po energii v doprave znížil o 4 %, predpokladá sa, že s hospodárskym rastom sa obnoví vzostupný trend.
  • Ciele zamerané na kvalitu vzduchu sa v mnohých oblastiach nedodržali. Prekročenie ročných hraničných hodnôt oxidu dusičitého (NO2), ktorý môže spôsobiť astmu a iné dýchacie problémy, v roku 2009 zaznamenalo 41 % dopravných monitorovacích staníc.
  • Pevné častice (PM10) z dopravy takisto spôsobujú vážne zdravotné problémy. V roku 2009 bolo prekročenie dennej hraničnej hodnoty zaznamenané v 30 % dopravných monitorovacích staníc v krajinách EÚ-27.
  • Takmer 100 miliónov ľudí bolo vystavených škodlivým dlhodobým priemerným úrovniam hluku z motorových vozidiel na hlavných cestách.
  • Priemerná skutočná cena pohonných látok pre motorové vozidlá (vypočítaná ako ekvivalent bezolovnatého benzínu vrátane ciel a poplatkov) bola 1,14 EUR za liter v júni 2011, v reálnych hodnotách o 15 % vyššia ako v roku 1980. Cena benzínu sa v reálnych hodnotách teda zvýšila priemerne menej ako o 0,5 percentuálneho bodu ročne, a to znamená, že ceny pohonných látok nepredstavujú silný podnet na účinnejšie dopravné riešenia.
  • Podiel vozidiel s alternatívnym pohonom sa stále zvyšuje, pričom v roku 2009 tvoril viac ako 5 % vozového parku. Väčšina z nich používala skvapalnený ropný plyn (LPG), kým elektrické vozidlá tvorili 0,02 % z celkového vozového parku.
  • Cesty, železnice a diaľnice rozdeľujú krajinu Európy na stále menšie časti, čo má vážny vplyv na biodiverzitu. Takmer 30 % krajiny v EÚ je mierne, do veľkej miery alebo do veľmi veľkej miery fragmentovanej, čím sa obmedzuje pohyb a rozmnožovanie veľkého počtu rôznych druhov živočíchov.

Poznámky pre vydavateľov

Správa TERM v súvislostiach

Najnovšou správou, ktorú uverejnila Európska environmentálna agentúra zo série výročných správ v rámci mechanizmu podávania správ o doprave a životnom prostredí (TERM), má názov Laying the foundations for greener transport (Vytvorenie základov pre ekologickejšiu dopravu).

Výročná správa EEA za rok 2011 o kvalite ovzdušia v Európe poskytuje prehľad a analýzu kvality ovzdušia v Európe. Hodnotenie stavu a vývoja kvality ovzdušia sa zakladá na meraniach kvality ovzdušia vonkajšieho prostredia (1999 – 2009) spolu s antropogénnymi emisiami a ich vývojom (1999 – 2009).

Správa TERM obsahuje kapitolu o emisiách oxidu uhličitého (CO2) z vozidiel. V nasledujúcich týždňoch Európska environmentálna agentúra uverejní aktualizované údaje o pokroku výrobcov pri dosahovaní cieľov zameraných na zníženie emisií CO2 z nových vozidiel. Tieto informácie budú uverejnené na webovej stránke www.eea.europa.eu.

V roku 2012 sa v správe TERM bude sledovať pokrok v súvislosti so základnými podmienkami, ktoré boli prvýkrát stanovené v tejto správe.

Vymedzenia

Emisie skleníkových plynov z dopravy sú v Kjótskom protokole vymedzené ako emisie zo spaľovania a vyparovania palív vo všetkých činnostiach dopravy bez ohľadu na sektor, s výnimkou medzinárodnej leteckej a námornej dopravy (pohonné hmoty v medzinárodných zásobníkoch). Komisia vo svojej cestovnej mape vymedzuje cieľ zameraný na emisie skleníkových plynov pre dopravu ako emisie podľa Kjótskeho protokolu vrátane medzinárodnej leteckej dopravy (ale s výnimkou medzinárodnej námornej dopravy). Údaje sa uvádzajú ako ekvivalent CO2.

Nákladná doprava: Zahŕňa cestnú (vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu ťažkých nákladných vozidiel vrátane jazdy medzi tretími krajinami a kabotáže), železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu.

Ďalšie informácie

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Akcie dokumentu