neste
forrige
elementer

Press Release

EU sliter med å redusere utslippene fra transportsektoren: behov for drastisk forbedring og klare mål

Endre språk
Press Release Publisert 14.02.2008 Sist endret 03.06.2016
Transportsektoren i EU må iverksette strenge tiltak for å hjelpe Europa med å oppfylle sine mål om reduksjon i klimagassutslippene. Dette går fram av en ny rapport offentliggjort av Det europeiske miljøbyrå (EEA).

Persontransporten øker jevnt og trutt, og veksten i godstransporten er hurtigere enn veksten i økonomien. Dette gjør at varetransporten blir mindre effektiv, til tross for de teknologiske framskrittene som er gjort. Studien ”Climate for transport changeoppfordrer beslutningstakerne til å sette ambisiøse men realistiske mål for denne sektoren, samtidig som transportbehovet håndteres ”på en seriøs og objektiv måte.”

“Jeg er overbevist om at vi kan begrense den eskalerende økningen i utslippene fra transportsektoren,” sier EEAs administrerende direktør, professor Jacqueline McGlade. “Den uhemmede veksten i transportsektoren har altfor mange negative følger som berører oss alle, som støy og luftforurensning. Den er også til stor skade for det biologiske mangfoldet i Europa.”

“EUs transportpolitikk må ta fatt i denne utslippsveksten,” sier professor McGlade. ”Om transportsektoren, og veitransporten spesielt, hadde fulgt trendene for de øvrige økonomiske sektorene, hadde vi kunnet vist internasjonalt lederskap ved å oppfylle Kyoto-protokollens krav om reduksjon av klimagassutslippene allerede for flere år siden.”

Rapporten som i dag ble lagt fram for Europaparlamentets komité for klimaendringer, går lenger enn til bare å presentere utslippsdata fra transportsektoren, og tar til orde for at arealbruk og transport i større grad må integreres i byplanleggingsarbeidet. I EU-15-landene står byene for nærmere 80 % av de totale kostnadene knyttet til trafikkproblemer, som inkluderer tapt arbeidstid.

“I kampen mot global oppvarming og CO2-utslipp har transportsektoren altfor lenge fått være en gratispassasjer. Både styresmaktene og borgerne må ta synet sitt på transportpolitikk opp til grundig revurdering — om ikke annet så for sin egen helses skyld. Vi kan ikke fortsette med å privilegere lite effektive transportmåter,” sier professor McGlade.

Studien, som omfatter hele EU, avdekker at bilprodusentenes frivillige forpliktelser om å forbedre kjøretøyenes energieffektivitet, ikke har gitt tilstrekkelige resultater. I tillegg har passasjerantallet i privatbilene gradvis gått nedover. Om lag 12 % av de totale CO2-utslippene i EU stammer fra privatbilers drivstofforbruk.

Internasjonal luftfart og skipsfart omfattes ikke av Kyoto-protokollen, delvis på grunn av vanskelighetene med å fordele utslippene på de enkelte land.

Bakgrunn for rapporten

Det europeiske miljøbyrås rapport ”Climate for a transport change” er en årlig utgivelse fra Miljøbyråets Rapporteringsmekanisme for transport og miljø (TERM), som kartlegger framdriften for og effektene av arbeidet med å integrere strategiene på transport- og miljøområdet.

Rapporten tar sikte på å dekke alle Miljøbyråets medlemsland.

EU-27: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Storbritannia.

Det europeiske miljøbyrås medlemsland:

Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Slovakia, Slovenia, Sverige, Sveits, Tyrkia og Storbritannia.

Om Det europeiske miljøbyrå (EEA):

Miljøbyrået har sine kontorer i København. Det har som mål å bidra til å oppnå betydelig og målbar forbedring av Europas miljø ved å levere aktuell, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere og allmennheten.

Kontaktinformasjon

Henvendelser fra media rettes til:

Òscar Romero Sanchez
Pressetalsmann

Tlf.: +45 33 36 72 07
Mobil: +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Leder Kommunikasjon og virksomhetsanliggender

Tlf.: +45 33 36 71 60
Mobil: +45 51 33 22 43

Permalinks

Topics

Dokumenter handlinger