EVA aktivitātes

Mainīt valodu
Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 22.04.2016
This page was archived on 19.11.2015 with reason: Content is outdated
Politikas efektivitātes novērtēšanai ir svarīga loma politiku izstrādē un uzlabošanā. Būtisks uzdevums ir novērtēt ES vides instrumentu efektus, kā arī noskaidrot, vai konkrēti pasākumi tiešām sekmējuši gaidīto rezultātu sasniegšanu. Mums ir jāuzdod grūti jautājumi, piemēram: vai vides politikas tiešām darbojas, vai tās ir rentablas? Ja nē, kā tās var uzlabot? Tie ir jautājumi, kurus EVA risina politikas efektivitātes un tirgus instrumentu jomā. Pašlaik īpaša uzmanība ir veltīta vides nodokļu reformas iespējām.

2001. gada ziņojums Ziņojums par vides pasākumiem: vai mēs darbojamies efektīvi? iedibināja metodoloģisko sistēmu EVA politikas iepriekšējam un retrospektīvam novērtējumam. Šo pieeju izmēģināja, novērtējot Direktīvu par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, Direktīvu par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un Direktīvu par atkritumu poligoniem. Turpinās pētījumi par tirgus instrumentu efektivitāti ilgtspējīgā resursu pārvaldībā un strukturālo un kohēzijas fondu ieviešanas efektivitāti.

Kopš 1996. gada EEA ir regulāri ziņojusi par pieredzi ar tirgus instrumentiem (MBI). Tas ietver pētījumu par vides nodokļu reformas ietekmi ne tikai uz nodarbinātību, bet arī uz jauninājumiem un konkurentspēju, un īpaši uz 'ekojauninājumu' stimulēšanu. Tas ietver pašreiz notiekošo pētījumu Eiropas vides nodokļa reforma Eiropas iedzīvotāju novecošanās kontekstā: saistība ar ekojauninājumiem un ar sadalījumu pa ģimenēm.

Kopā ar Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizāciju (OECD) EVA pārvalda OECD/EEA vides politikas ekonomisko instrumentu datu bāzi.. aptver informāciju par nodokļiem un nodevām/maksām, kas saistītas ar vidi, iepakojuma depozīta sistēmu, atsavināmām izmešu kvotām, videi draudzīgām dotācijām un brīvprātīgiem nolīgumiem. EVA ir atbildīga arī par informācijas vākšanu 15 EVA valstīs, kas nav OECD dalībvalstis.

Lai atbalstītu piesardzības principa pielietošanu, tiek gatavots grāmatas "Novēlojušās mācības no agriem brīdinājumiem" otrais izdevums. Tajā būs iekļauti konkrētu gadījumu pētījumi, ko veikuši eksperti cilvēku ekonomiskās aktivitātes kaitīguma jomā.

EEA vada arī aģentūru vadītāju tīkla sekretariātu, kas apvienoEiropas vides aizsardzības aģentūras.

Rūzveltam pieder izteiciens: "Nodokļi ir civilizētas sabiedrības rādītājs." Vai vides nodokļu reforma ir ilgtspējīgas sabiedrības rādītājs?

Jacqueline McGlade, Vispasaules konference par vides nodokļu sistēmu, 2007.

Dokumentu darbības
Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100