EMA-activiteiten

Taal wijzigen:
Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 22-04-2016
This page was archived on 19-11-2015 with reason: Content is outdated
Evaluatie van beleidseffectiviteit speelt een belangrijke rol bij het formuleren en verbeteren van beleid. Het is essentieel te beoordelen wat het effect is van EU-milieu-instrumenten en of bepaalde maatregelen daadwerkelijk tot de gewenste resultaten hebben geleid. We moeten lastige vragen stellen, zoals: hebben milieubeleidsmaatregelen daadwerkelijk resultaat, zijn ze rendabel? Als dat niet het geval is, hoe kunnen ze dan worden verbeterd? Dit zijn vragen die het EMA probeert te beantwoorden tijdens zijn werkzaamheden op het gebied van beleidseffectiviteit en marktinstrumenten. Op dit moment wordt bijzondere aandacht besteed aan de mogelijkheden die herziening van het milieubelastingstelsel schept.

In het 2001-rapport Reporting on environmental measures: Are we effective? (Rapportage over miliemaatregelen: zijn we effectief?) wordt het methodologische raamwerk voor de EMA-post-evaluaties over beleidseffectiveit uiteengezet. De benadering is uitgetest in evaluaties zoals die van de Richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater, de Richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval en de Richtlijn storten van afvalstoffen. Onderzoek wordt uitgevoerd naar de effectiviteit van markinstrumenten voor duurzaam beheer van grondstoffen en naar de effectiviteit van invoering van de Structuur- en Cohesiefondsen.

Sinds 1996 heeft het EMA regelmatig verslag gedaan over de ervaringen met markinstrumenten (Marked Based Instruments – MBI's). Dit omvat onderzoek naar de mogelijkheden die herziening van het milieubelastingstelsel met zich meebrengt, niet alleen voor werkgelegenheid maar ook voor innovatie en concurrentievermogen en in het bijzonder voor stimulatie van 'eco-innovatie'. Dit omvat een lopend onderzoek Environmental Tax Reform in Europe in the context of an ageing population in Europe: implication for eco-innovation and for household distribution (Herziening van het milieubelastingstelsel in Europa in de context van de Europese vergrijzing: implicaties voor eco-innovatie en huishoudelijke distributie).

Samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) beheert het EMA de OESO/EMA-gegevensbank van economische instrumenten voor milieubeleid. Deze gegevensbank behelst informatie over milieugerelateerde belastingen en toeslagen/heffingen, statiegeldprogramma's, verhandelbare rechten, milieuvriendelijke subsidies en vrijwillige overeenkomsten. Het EMA is ook verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie voor de 15 EMA-landen die geen OESO-lidstaten zijn.

Ter ondersteuning van toepassing van het preventieprincipe is een tweede editie van het rapport 'Late lessons from early warnings' (Late lessen uit vroege waarschuwingen) in voorbereiding. Hierin worden casestudies opgenomen door deskundigen op het gebied van de gevaren van menselijke economische activiteit.

Het EMA biedt ook onderdak aan het secretariaat van het EPA-netwerk (Heads of the European Environmental Protection Agencies - Hoofden van de Europese milieubeschermingsagentschappen).

Belastingen vormen de graadmeter van een geciviliseerde samenleving, zei Roosevelt. Vormt herziening van het milieubelastingstelsel de graadmeter van een duurzame samenleving?

Jacqueline McGlade, internationale conferentie over milieubelastingen, 2007

Documentacties
Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100