Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 22-04-2016
This page was archived on 19-11-2015 with reason: Content is outdated
Оценката на ефективността на политиката играе важна роля при формулирането и подобряването на политиките. Оценката на действието на инструментите на ЕС, свързани с околната среда, и дали конкретни мерки са били действително ефективни за постигане на очакваните резултати, се явява като основна задача. Ние трябва да задаваме неудобни въпроси, например: Работят ли в действителност политиките за околната среда и дали са рентабилни? Ако не, как могат да бъдат подобрени? Това са въпросите, с които се занимава ЕАОС в своята работа по ефективността на политиката и пазарните инструменти. Понастоящем особено внимание се отделя на възможността за реформа на данъчното облагане в областта на околната среда.

Докладът от 2001 г., озаглавен „Доклад относно екологичните мерки: постигаме ли резултати?“ установи методологичната рамка за последващите оценки на ефективността, направени от ЕАОС. Подходът беше използван пилотно при оценки като тези на Директивата за пречистването на отпадъчните води, Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки и Директивата относно депонирането на отпадъци. В момента текат проучвания на ефективността на пазарните инструменти за устойчиво управление на ресурсите и на ефективността от прилагане на структурните и кохезионните фондове.

От 1996 г. ЕАОС редовно докладва за опита, свързан с пазарните инструменти (ПИ). Това включва проучването на възможността за реформа на данъчното облагане в областта на околната среда не само за наемане на работа, но също и за иновации и конкурентоспособност и най-вече за стимулиране на  „еко-иновации“. В тази връзка е и продължаващото в момента проучване „Реформата на екологичния данък по отношение на застаряващото население на Европа: влияние върху еко-иновации и разпределението на домакинствата“.

В сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ЕАОС управлява базата данни на ОИСР/ЕАОС от икономически инструменти за политика в областта на околната среда. Това включва информация за данъци и цени/такси, свързани с околната среда, схеми за връщане на депозити, продаваеми разрешителни, щадящи околната среда субсидии и доброволни споразумения. ЕАОС отговаря също и за събирането на информация за 15-те страни от ЕАОС, които не са част от ОИСР.

За да бъде подпомогнато прилагането на принципа на превенция, в момента се подготвя второ издание на сборника „Закъснели поуки от ранни предупреждения“. То ще включва казуси от специалисти в сферата на опасните последици от икономическите дейности на човека.

ЕАОС е също домакин на Секретариата на мрежата от ръководители на агенциите за опазване на околната среда в Европа.

Данъците са показател за цивилизовано общество, казва Рузвелт. Реформата на екологичния данък показател ли е за устойчиво общество?

Жаклин Макглейд, Световна конференция по въпросите на облагането във областта на околната среда, 2007 г.

Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100