Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα έχει λήξει Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
This page was archived on 19/11/2015 with reason: Content is outdated
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό και τη βελτίωση των πολιτικών. Η αξιολόγηση των μέσων της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων μέτρων ως προς την απόδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αποτελεί δραστηριότητα καθοριστικής σημασίας. Πρέπει να τεθούν δύσκολα ερωτήματα, όπως: έχουν αποτελέσματα οι περιβαλλοντικές πολιτικές; είναι συμφέρουσες οικονομικά; Εάν όχι, πώς μπορούν να βελτιωθούν; Αυτά είναι τα ερωτήματα που απασχολούν τον ΕΟΠ κατά την εργασία του σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και τα αγορακεντρικά μέσα. Επί του παρόντος, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη δυνατότητα για μια περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση.

Η έκθεση του 2001 Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: Έχουν αποτέλεσμα οι προσπάθειές μας; ορισμός του μεθοδολογικού πλαισίου των εκ των υστέρων αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των πολιτικών του ΕΟΠ. Η προσέγγιση εφαρμόστηκε πιλοτικά σε αξιολογήσεις, όπως της οδηγίας για την επεξεργασία λυμάτων, της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών και της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Οι μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αγορακεντρικών μέσων για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Ταμείων Συνοχής βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από το 1996 ο ΕΟΠ συντάσσει τακτικές εκθέσεις αναφορικά με τις εμπειρίες από τα αγορακεντρικά μέσα. Τούτο περιλαμβάνει και την εξέταση της δυναμικής που θα είχε μια Περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση, όχι μόνο για την απασχόληση, αλλά και για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και ιδίως για την ενίσχυση της "οικοκαινοτομίας". Τούτο περιλαμβάνει μια μελέτη εν εξελίξει με τίτλο Περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη, στο πλαίσιο γήρανσης του πληθυσμού: επιπτώσεις για την οικοκαινοτομία και την κατανομή στα νοικοκυριά.

Από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο ΕΟΠ διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων ΟΟΣΑ/ΕΟΠ για τα οικονομικά μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής. Η εν λόγω βάση καλύπτει πληροφορίες σχετικά με φόρους, χρεώσεις/τέλη, συστήματα επιστροφής καταθέσεων, εμπορεύσιμες άδειες, επιδοτήσεις για δραστηριότητες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και εθελοντικές συμφωνίες που συνδέονται με το περιβάλλον. Ο ΕΟΠ είναι επίσης υπεύθυνος για τη συγκέντρωση πληροφοριών από τις 15 χώρες του ΕΟΠ που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ.

Επί του παρόντος ετοιμάζεται μια δεύτερη έκδοση του τόμου "'Late lessons from early warnings" (Όψιμα μαθήματα από έγκαιρες προειδοποιήσεις), με στόχο τη στήριξη της εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης. Σε αυτόν θα περιλαμβάνονται περιπτωσιολογικές μελέτες ειδικών, αναφορικά με τους κινδύνους από τις ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες.

Επίσης, ο ΕΟΠ φιλοξενεί τη Γραμματεία του δικτύου των επικεφαλής των Υπηρεσιών Προστασίας του Περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Οι φόροι αποτελούν ένδειξη μιας πολιτισμένης κοινωνίας, είχε πει κάποτε ο Ρούσβελτ. Η Περιβαλλοντική Φορολογική Μεταρρύθμιση αποτελεί ένδειξη μιας βιώσιμης κοινωνίας;

Jacqueline McGlade, Παγκόσμια διάσκεψη για την περιβαλλοντική φορολόγηση, 2007

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100