Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona wygasł Ostatnio modyfikowane 2016-04-22
This content has been archived on 2015-11-19, reason: Content is outdated
Ocena efektywności polityki odgrywa istotną rolę w jej formułowaniu i doskonaleniu. Ważnym zadaniem jest ocena wyników stosowania unijnych instrumentów środowiskowych oraz skuteczności określonych środków w osiąganiu oczekiwanych rezultatów. Należy sobie zadawać trudne pytania, takie jak: czy polityka ochrony środowiska rzeczywiście przynosi efekty i czy jest opłacalna? Jeśli nie, jak można ją udoskonalić? Na te właśnie pytania Agencja odpowiada, pracując nad efektywnością polityki i instrumentami rynkowymi. Obecnie szczególną uwagę poświęca możliwościom, jakie kryją się w reformie opodatkowania środowiskowego.

Sprawozdanie z 2001 r Środki ochrony środowiska: Czy jesteśmy skuteczni? wyznaczał metodologiczne ramy prowadzenia ocen ex-post efektywności polityki przez Agencję. To podejście poddano badaniu pilotażowemu w ocenach wymaganych m.in. dyrektywą w sprawie oczyszczania ścieków, dyrektywą dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych oraz dyrektywą w sprawie składowania odpadów. Obecnie prowadzona jest analiza skuteczności instrumentów rynkowych przeznaczonych do zrównoważonego gospodarowania zasobami oraz efektywności wdrażania funduszy strukturalnych i funduszy spójności.

Od 1996 r. Europejska Agencja Środowiska systematycznie składała raporty na temat zdobytych doświadczeń w wykorzystywaniu instrumentów rynkowych. Obejmowały one analizę możliwości tkwiących w reformie opodatkowania środowiskowego, nie tylko w zakresie zatrudnienia, ale również innowacji i konkurencyjności, szczególności w celu stymulowania  „innowacji ekologicznych”. Wiąże się z tym zagadnieniem prowadzone obecnie badanie: „Reforma opodatkowania środowiskowego w kontekście starzejącego się społeczeństwa europejskiego — skutki dla innowacji ekologicznych i rozmieszczenia gospodarstw domowych”.

Wespół z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Agencja zarządza wspólną bazą danych zawierającą instrumenty ekonomiczne polityki ochrony środowiska. Baza obejmuje informacje o podatkach i opłatach związanych z ochroną środowiska, systemach kaucji zwrotnych, uprawnieniach do emisji podlegających odsprzedaży, dotacjach służących ochronie środowiska oraz dobrowolnych umowach. Agencja odpowiada także za zbieranie informacji dla 15 krajów członkowskich EEA nienależących do OECD.

Z myślą o wspieraniu zasady zapobiegania obecnie przygotowywana jest druga edycja publikacji „Late lessons from early warning” (Spóźnione wnioski mimo wczesnych ostrzeżeń). Znajdują się w niej przeprowadzone przez ekspertów studia przypadków dotyczące zagrożeń wynikających z działalności gospodarczej.

Agencja prowadzi także sekretariat dla sieci szefów europejskich agencji ochrony środowiska.

Podatki są wyznacznikiem społeczeństwa cywilizowanego — powiedział Roosevelt. Czy reforma opodatkowania środowiskowego jest wyznacznikiem społeczeństwa zrównoważonego?

Jacqueline McGlade, Globalna konferencja na temat opodatkowania środowiskowego, 2007 r.

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100